Medlemsblad nr. 44

Medlemsblad nr. 44

   

HORSENS KULTURHISTORISKE FORENING 

Medlemsblad nr. 44, september 2016 

red. Benedicte Overgaard 

__________________www.horsenskulturhistoriskeforening.dk 


FORENINGEN ARRANGERER:

I efteråret har vi tilrettelagt en foredragsrække med temaet skolehistorie. Vi starter med det lange blik på skolens historie:

Tirsdag den 13. september kl. 19: Dansk skolehistorie før, nu og (måske) i fremtiden.

Der har altid været forældre, som ønskede, at deres børn skulle lære andet end den kristne børnelærdom. Skole og undervisning er således ikke et nyt fænomen, men fra begyndelsen af 1700-tallet vokser statens og samfundets engagement i skolen. Først med rytterskolerne i 1720’erne, dernæst m ed de fem anordninger fra 1814, folkeskoleloven fra 1899 og videre frem til de mange reformer, love og bekendtgørelser, som afløser hinanden i disse år.

I sit oplæg vil professor mso Ning de Coninck-Smith, der sammen med Charlotte Appel har redigeret et fembindsværk om dansk skolehistorie (2013-2015), trække de lange linjer og stille skarpt på de sidste 50 år, hvor skolen ikke længere lever sit eget liv, men er blevet hver mands eje og diskussion.

Foredragsholder: Professor mso Ning de Coninck-Smith Sted: Foredragssalen, Horsens Bibliotek
Gratis adgang for medlemmer. Ikke-medlemmer: 25 kr. Der kan købes kaffe/te, øl og vand i pausen

Kom i god tid og husk, at døren lukkes kl.19


Herefter følger foredrag om latinskolerne, med særlig vægt på den lokale latinskole, som senere blev til Horsens Statsskole:

  T irsdag den 11. oktober kl. 19: Latinskolen - den nødvendige skole

Latinskolen kom til Danmark med den kristne kirke. Den katolske kirke skulle bruge folk, der kunne stå for den kirkelige betjening, der jo dengang foregik på latin. Man har kendskab til over 100 latinskoler i det daværende danske rige. Men hvad der foregik, hvordan undervisningen var indrettet, ved man ikke meget om.
Efter reformationen i 1536 skulle man stadig bruge folk, der kunne latin til den kirkelige betjening, og regeringen sørgede for, at skolerne fortsatte, bl.a. i Horsens, hvor kongen i 1532 skænkede det nu forladte franciskanerkloster til byen som kirke, hospital og skole. Latinen var også indgang til europæisk videnskab og kultur. Behovet for uddannelse af embedsmænd, videnskabsmænd og teknikere ændrede efterhånden skolens fagrække. Latin og græsk indskrænkedes til fordel for matematik og moderne sprog. Som adgangsbillet til universitetsuddannelser blev latinskolen eller gymnasiet, som det kom til at hedde, hjørnestenen i det danske uddannelsessystem, dvs. den uddannelse som folkeskolen indrettede sig efter og de videregående uddannelser byggede ovenpå.
Foredraget vil følge latinskolens udvikling fra klosterskole til moderne gymnasium, dvs. fra ca. 1500 til ca. 1903, sådan som den kom til udtryk i den lokale udgave, Horsens Lærde Skole (den nuværende Horsens Statsskole), dens bygninger, elever og lærere, og den undervisning der foregik her.

Foredragsholder: Fhv. rektor ved Horsens Statsskole Lars Bjørneboe Sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen
Gratis adgang for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 25
Kaffe/te, øl/vand kan købes i pausen

Kom i god tid og husk, at dørene lukkes kl. 19


Onsdag den 16. november kl. 19-21: De lokale skolers historie

Som opfølgning på de foregående to foredrag, bliver denne aftens foredrag mere praktisk orienteret, idet vi besøger skolemuseet, som har til huse på Industrimuseet. Her vil vi først høre et foredrag om de tidligste horsensskoler med udgangspunkt i J. K. Jensens trebindsværk "Borger- og Almueskolevæsen i Horsens” , og efterfølgende får vi en rundvisning i skolemuseet og dets samling. Vi har bestilt kaffe/te og kage i cafe Gaslight.

Foredragsholder og rundviser: Lærer Kjeld Jensen
Sted: Danmarks Industrimuseum, Gasvej 17-19, 8700 Horsens
Pris: 70 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke-medlemmer, inkl. kaffe.
Bindende tilmelding til Byarkivet 51112487 eller mail
mbz@horsens.dk senest 10.november

Blandt vore medlemmer er der blevet udtrykt et ønske om en tur til Jelling. I de senere år er der er sket meget med udgravninger og nye resultater, hvorfor vi har arrangeret følgende tur: 


Lørdag den 1. oktober kl. 11.15: Kør-selv-tur til Jelling

Vi mødes kl. 11.15 ved P-pladsen nord for banegården. Her fylder vi bilerne op og kører til Jelling, hvor vi først får en rundvisning udendørs på arealerne omkring kirken og højene;  derefter får vi en introduktion til museet Kongernes Jelling. Herefter er der bestilt kaffe og kage i cafeen, og vi kan selv gå rundt i museet, så længe vi lyster.

Mødested og - tid: P-pladsen nord for banegården kl. 11.15
Pris: 75 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke medlemmer.
Bindende tilmelding til Byarkivet tlf./sms 5111 2487 eller mail
mbz@horsens.dk senest den 26. september

Udover foredragsrækken om skolehistorien er det lykkedes os at få endnu et foredrag:


Tirsdag den 25. oktober kl. 19: 150 året for demokratiets straffelovbog

I år er det 150 år siden, at Danmark fik sin nye straffelovbog. Straffeloven af 1866 blev udarbejdet og vedtaget i kølvandet på landets nye forfatning til erstatning for enevældens Danske Lov.
Straffeloven baserede sig på et gengældelsesprincip, idet hovedtanken var, at forbryderens skyld skulle danne grundlaget for straf. Det blev i 1866 fastslået, at straf kun kan ske med hjemmel i lov, og at der kun er tale om en forbrydelse, når en handlings strafbarhed er hjemlet ved lov. Dette såkaldte legalitetsprincip er det vigtigste strafferetlige grundprincip i et demokratisk samfund og er således stadigvæk gældende. Straffeloven er efterfølgende revideret flere gange, og har tilnærmelsesvis ændret karakter alt efter om tiden har været til en klassisk eller moderne retning indenfor strafferetten. Hovedessensen er imidlertid den samme: Loven opstiller et katalog af forbrydelser, der er omfattet af en straf, som domstolene fastsætter.

I foredraget vil der blive givet en historisk introduktion til Straffeloven, og derudover vil der med udgangspunkt i en diskussion af straffens funktion og straffeteorier blive givet eksempler på spektakulære straffesager.

Foredragsholder: Museumsinspektør Merete Bøge Pedersen Sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen
Gratis adgang for medlemmer, ikke-medlemmer 25 kr. 

Der kan købes kaffe/te og øl/vand i pausen

Kom i god tid, husk at dørene lukkes kl. 19


Torsdag den 8. december: Julemøde med foredrag om julestuer og julefrokoster.

Den traditionelle julefrokost på danske arbejdspladser kan give både kollegiale og familiære tømmermænd. Der er dog intet nyt under solen. Julestuer, der var forløber for vore dages julefrokoster, var meget udbredte fra midten af 1500-tallet og helt op i 1800-tallet. De var ofte særdeles løsslupne og alt andet end en helligholdelse af Jesu fødsel.

Vi får denne aften ikke en julefrokost, men efter foredraget dog et julet traktement.
Af hensyn hertil beder vi om tilmelding til Byarkivet tlf./sms til 5111 2487 eller mail til
mbz@horsens.dk senest den 6. december.

Foredragsholder: Juleinspektør Jens Ingvordsen, Den gamle By 

Sted: Foredragssalen, Horsens Bibliotek, Tobaksgården 

Gratis adgang for medlemmer, ikke-medlemmer 25 kr. HUSK tilmelding senest 6. december


Horsens Museum arrangerer:

Under denne overskrift bringes omtale af byrundvisninger m.m. som arrangeres af Horsens Museum. Derudover arrangerer museet også aktiviteter i samarbejde med AOF. Vedr. disse arrangementer henvises til AOF ́s eller Horsens Museums hjemmesider.
De af vore medlemmer, som har oplyst deres mail adresse, får selvfølgelig som vanligt pressemeddelelser til alle arrangementerne, så snart de foreligger. På museets hjemmeside kan man også læse om aktiviteterne på Fængslet.


Arrangementerne bringes i kronologisk rækkefølge:

Onsdag den 7. september kl. 19: Tur til Dorstholm voldsted

I Vinten Skov ligger et voldsted med vandfyldte grave. Her lå i middelalderen en nu for længst nedrevet borg. På turen fortælles om anlæggets historie, dagliglivet på borgen og om naturen omkring den.

Rundvisere: Arkæolog Frederik Callesen og naturvejleder Thorke Østergaard Mødested: Vinten Skovvej mellem nr. 15 og nr. 27
Varighed: ca. 1 time
Gratis, ingen tilmelding

Praktisk: Husk godt fodtøj og tøj efter vejret.


Igen i efteråret arrangerer Horsens Museum rundvisninger i byen under overskriften ”historiske tirsdage”:


Tirsdag d. 20. september kl. 16.00: Udenfor byens porte

I vikingetiden og middelalderen foregik det urbane liv på et snævert område inden for byens porte. Men hvad skete der uden for? Der var forbud mod handel uden for den befæstede by, men ellers var der en del aktivitet. Dagens historiske vandring starter ved Vitus Berings Park og går via banegården til Bygholm Park, hvor vi går en runde inden turen går tilbage til udgangspunktet. Vi kommer undervejs ind på oplandets topografi, bymarkerne, ådalen, voldsteder og møller. Vi taler også om byens indfaldsveje, Skt. Jørgensgården og det lokale netværk af specialiserede pladser ude omkring byen i vikingetiden og den tidlige middelalder, hvor forskellige typer af håndværk var repræsenteret.

Fortæller: Arkæolog Lars Pagh
Mødested: Ved indgangen til Vitus Berings Park, hjørnet af Andr. Flensborgs Gade/Kongensgade
Varighed: ca.1time
Turen er gratis og kræver ikke tilmelding. 


Tirsdag den 27. september kl. 19: Tur til Slaggård banke og Vorbjerg højene

Intet sted på Horsensegnen oplever man fredede gravhøje i så stort et antal som i området nord for Underup. Tag på vandretur i det storslåede landskab med arkæologen og naturvejlederen og oplev højene og deres historie .

Rundvisere: Arkæolog Per Borup og naturvejleder Thorke Østergaard Mødested: P-pladsen ved krydset Naldalvej/Østbirkvej
Varighed ca.11⁄2 time
Gratis, ingen tilmelding


Søndag den 2. oktober 2016 kl. 13 15: Fortidsmindedag

Slots- og Kulturstyrelsen afholder sammen med landets lokalmuseer Fortidsmindedag. Formålet med dagen er at udbrede kendskabet til og fortælle historierne om vores mange spændende og seværdige fredede fortidsminder i land og by. Dagen sætter også fokus på det lokale ejerskab, det frivillige engagement og forvaltningen af de fredede fortidsminder.

Horsens Museum fejrer denne festdag for fortidsminderne i samarbejde med Tremhøj Museum. Tremhøj Museum er et lokalt initiativ taget af landmand Jens Bagge i et samarbejde med Museumsforeningen Tremhøj. Museet rummer en stor samling af oldsager fra lokalområdet. Udgangspunktet for museets virke er området omkring den fredede gravhøj Tremhøj og Horsens Fjord.

På dagen besøges museet og gravhøjen Tremhøj, hvor man 100 meter over havet har en storslået udsigt over fjord og kystland. Undervejs fortælles historien om stedets mange fortidsminder, baggrunden for det lokale museum og samarbejdet med blandt andet Horsens Museum.

Tidspunkt: 2. oktober 2016 kl. 13-15
Sted: Tremhøj Museum, Tremhøjvej 41, Tvingstrup, 8700 Horsens Pris: 30 kr. for entré til Tremhøj Museum


Tirsdag den 11. oktober kl. 16: Byrundvisning: Haver, handelsgartnerier og en kirkegård i første halvdel af 1800-årene.

Horsens bys fællesejede markjorder blev i begyndelsen af 1800-årene udstykkede og solgt til private. Nogle af de første, som slog sig ned her, var handelsgartnerne, hvis avl af kål og rodfrugter var nødvendige for husholdningerne i den voksende by. De første gartnere slog sig ned på den mest bynære del af markjorderne, og det var også her, byen selv valgte at lægge sin nye kirkegård.

I løbet af rundvisningen skal vi se på, hvad der skete på den markjord, som lå nærmest byen, dvs. områderne ved Mælketorvet, Rædersgade, Kildegade og Kattesunds afslutning ved Amaliegade.

Rundviser: Historiker Bodil Møller Knudsen

Mødested: Teatertorvet, foran Horsens Ny Teater Varighed: 1 time

Gratis adgang, ingen tilmelding


Torsdag den 27. oktober kl. 19: Mit bedste fund

Vi gentager succesen og slår i anledning af Arkæologiens Dag dørene op for en anderledes aften i de arkæologiske udstillinger. Museets arkæologer fortæller den personlige historie om deres bedste fund.

Foredragsholdere: Horsens Museums arkæologer Mødested: Horsens Museum, Sundvej 1a, 8700 Horsens Varighed: Ca. 11⁄2 time
Gratis: Ingen tilmelding


Tirsdag den 1. november kl.16: Sønden for åen. Byrundvisning

Ind i 1900 - tallet skød der håndværks - , service - og fabriksanlæg op i kvartererne sønden for åen. Området kom til at bestå af en broget sammensætning af iværksætteri, boliger og butikker med hovedvej A10 løbende midt imellem.

Af virksomheder på Sønderbro kan nævnes Sølvvarefabrikken, Th. Hansens Landbrugsmaskinfabrik, Esso Service Stationen fra 1936 og længere ude Alfred Olsens Konfektionsfabrik. På Sct. Helenevej øst for Sønderbro byggedes Gummivarefabrikken og Oscar Madsens Karetmagerværksted. Bag Spedalsø kan foruden Christiansholms fabrikken og møllen nævnes Carl Sørensens Planteskole og senere møbelfabrikker og betonværk.

Rundviser: arkæolog Allan Skou Larsen
Mødested: se dagspressen
Varighed: 1,5 time (strækning ca. 4 km.)
Turen er gratis og kræver ingen forhåndstilmelding


Onsdag den 9. november kl. 19: Samsøs borge

Arkæologiske undersøgelser af Samsøs fem middelaldervoldsteder har i årene 2008-2012 kastet nyt lys over voldstedernes datering og karakter. Lige siden vikingetiden har Samsøs placering midt i riget betydet, at det var vigtigt for kongen at have en magtbase her, da man herfra med en flåde kunne kontrollere det sydlige Kattegat, Aarhus Bugten samt Store - og Lille Bælt. Hele øen var kongens ejendom, men var alle voldsteder kongens værk? De voldsteder, der er tale om, er Gammel Brattingsborg; Bisgård; Hjortholm; Blafferholm og Vesborg. Her nævnt i kronologisk rækkefølge. Alle opført mellem 1100-årenes midte og 1360’erne.

Projekt ”Magtens landskab på Samsø” er et fællesprojekt med følgende deltagere: Moesgård Museum, Nationalmuseet; Kulturstyrelsen og Økomuseum Samsø. 

Foredragsholder: Museumsinspektør Hans Skov, Moesgaard Museum Sted: Foredragssalen Horsens Bibliotek

Varighed: ca. 11⁄2 time
Gratis adgang, ingen tilmelding


Tirsdag den 15. november kl. 16: Byrundvisning. Industri, håndværk og arbejdere i slutningen af 1800-tallet

I anden halvdel af 1800-tallet skete der en stor økonomisk opblomstring i Horsens: Nye industrier kom til, og industrielle processer blev udbredt. I takt hermed voksede byen, der ikke blot udvidede byrummet for at give plads til industri og handel, men også for at kunne huse de mange arbejdere, som var med til at sikre specialisering og stordrift.

På rundvisningen vil vi bevæge os rundt i byens tidlige industrielle kvarter, hvor der vil blive fortalt historier om industri, håndværk, arbejdsforhold og fattigdom.

Rundviser: Museumsinspektør Merete Bøge Pedersen Mødested: Hovedindgangen til biblioteket, Tobaksgården Varighed: 1 time
Turen er gratis og kræver ingen forhåndstilmelding


MEDDELELSER

Nogle praktiske oplysninger:

Kontingentet er uændret 175,- kr. pr. person pr. år og indbetales på konto
nr.7160 1404024 eller kontant på Byarkivet onsdage kl. 10 til 13 til kassereren Hanne Thellesen. Medlemskort, som giver gratis adgang til Horsens Museum, udsendes derefter.

Der er desværre stadig nogle enkelte, der ikke har betalt kontingent. Vi håber meget, at det vil blive betalt snarest

Byarkivet findes på Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, og har telefon: 5111 2487. Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10 13, torsdag kl. 12 18, fredag lukket. Sidste lørdag i hver måned er der åbent kl. 10 13.

Henvendelser vedr. medlemsskab rettes gerne til formanden, Benedicte Overgaard, benedicte@overgaard.nu eller til kassereren, Hanne Hybschmann Thellesen, hanne.hybschmann@thellesen.com
Find os også på www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

Vi vil rigtig gerne have medlemmernes mailadresser, så har du endnu ikke meddelt os din, så gør det meget gerne til formand eller kasserer. Du får til gengæld besked før alle andre om alt, der arrangeres af Horsens Museum. Du modtager også vores lille medlemsblad  digitalt og tidligere end med almindelig post samtidig med, at du hjælper foreningen at spare penge, som vi kan bruge bedre på gode foredrag .

HUSK: Ved ændringer i din adresse, telefonnummer, mailadresse eller ved ind/udmeldelse at meddele dette til foreningen på mail til formand eller kasserer.


KALENDEREN
Onsdag den 7. september kl. 19: Tur til Dorstholm voldsted. Mødested: Vinten Skovvej ml. nr. 15 og 27 

Tirsdag den 13. september kl. 19: Foredrag om dansk skolehistorie før, nu og i fremtiden

Tirsdag den 27. september kl.19: Tur til Slaggård banke, Vorbjerg. Mødested: P-plads Naldalvej/Østbirkvej 

Lørdag den 1. oktober kl. 11.15 : Udflugt til Jelling monumenterne. Mødested: P-plads nord for banegården 

Søndag den 2. oktober kl. 13-15: Fortidsmindedag, Tremhøj Mus

Tirsdag den 11. oktober kl. 19: Foredrag om latinskolerne, især Horsens Statsskole

Tirsdag den 11. oktober kl. 16: Byrundvisning. Mødested: Teatertorvet v/ Horsens Ny Teater

Tirsdag den 25. oktober kl. 19: Foredrag om straffelovbogen af 1866

Torsdag den 27. oktober kl. 19: Mit bedste fund. Mødested: Horsens Museum

Tirsdag den 1. november kl. 16: Byrundvisning. Mødested: Se dagspressen

Onsdag den 9. november kl. 19: Foredrag om Samsøs borge. Mødested: Horsens Bibliotek

Tirsdag den 15. november kl. 16: Byrundvisning. Mødested: Hovedindgang til biblioteket, Tobaksgården 

Onsdag den 16. november kl. 19: Besøg på Skolemuseet, Industrimuseet, Gasvej 17-19, Horsens

Torsdag den 8. december kl. 19: Julemøde

Onsdag den 25. januar kl. 19: Årets udgravninger. Læs herom i næste medlemsblad

Mandag den 6. februar kl. 19: Kulturhovedstad 2017. Læs herom i næste medlemsblad


Hvor intet andet er nævnt, finder arrangementerne sted i foredragssalen på Horsens Bibliotek, Tobaksgården .

torsdagene den 8. september, 6. oktober, 3. november og 1. december holdes torsdagstaler i Byarkivet, alle dage kl. 16 . Der er gratis adgang for alle og ingen tilmelding

Arrangementer markeret med rød skrift er foreningens egne arrangementer

Øvrige er arrangeret af Horsens Museum. 

HORSENS KULTURHISTORISKE FORENING

 

Medlemsblad nr. 43, maj 2016

 

red. Benedicte Overgaard

 

__________________www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

 

 

FORENINGEN ARRANGERER:

 

 

Søndag den 29. maj kl. 16-18.30: Forsommertur til Museum Tremhøj, Tvingstrup

 

Tag med på en tur ud til en landmand, der har bygget sit eget museum med tusindvis af oldtidsfund fra egne og naboers marker. Samlingen bliver stadig større og tilføjes i disse år adskillige andre amatørsamlinger fra egnen tæt på Horsens fjord.

Museets grundlægger og ejer, Jens Bagge, og arkæolog Allan Skou Larsen guider på en tur rundt på markerne, hvor de mange fund kan fortælle om det gamle kulturlandskab. Oppe på den store gravhøj, Tremhøj, har man 100 m over havet en fantastisk udsigt over fjorden og kystlandet. Herefter vender vi tilbage til museet, hvor Jens Bagge fortæller, hvorfor forskere, Moesgaard Museum og Horsens Museum samarbejder med det private museum, og hvorfor museets aktiviteter handler om landskabsarkæologi.

Museet er vært ved en øl eller vand.

 

Gåturslængde: 2-3 km. Husk godt fodtøj og påklædning efter vejret.

Pris for medlemmer: 50 kr., for ikke-medlemmer 75 kr.

Turen er en kør-selv-tur. Alle mødes på P-pladsen ved Horsens Banegård kl. 15.30, hvor vi fordeler os i bilerne.

Tilmelding senest onsdag den 25. maj til Byarkivet tlf. 2487 5111 eller mail mbz@horsens.dk

Hvis man selv kører direkte derud, bedes det meddelt ved tilmeldingen. Adressen er: Tremhøj Museum, Tremhøjvej 41, Tvingstrup, 8700 Horsens.Torsdag den 18. august kl. 17- 18.30: Sensommerudflugt til Stadsarkivet i Aarhus

DOKK1 er Aarhus’ nye kulturhus. Det rummer ikke alene hovedbibliotek, Borgerservice og en række private lejemål, men er også tiltænkt en hovedrolle i omdannelsen af de gamle havnearealer til boliger, rekreative arealer og kulturelle tilbud. Nu er også Aarhus Stadsarkiv flyttet ind i huset. Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen vil vise rundt i bygningen og på Stadsarkivet og komme ind på, hvordan man kan formidle historie i så moderne omgivelser, og hvordan arkivet i det hele taget arbejder med at bringe byens borgere tættere på byens historie.

Mødested: DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C                                                            Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer 25 kr. Transport til Aarhus for egen regning. Der er ca. 10 minutters gang fra banegården til DOKK1. Vejledning sendes til de tilmeldte.                                                                              Tilmelding til Byarkivet tlf. 2487 5111 eller pr. mail mbz@horsens.dk senest 15. august

I efteråret har vi tilrettelagt en foredragsrække med temaet skolehistorie. Vi starter med det lange blik på skolens historie:

Tirsdag den 13. september kl. 19: Dansk skolehistorie – før, nu – og (måske) i fremtiden.

 

Der har altid været forældre, som ønskede, at deres børn skulle lære andet end den kristne børnelærdom. Skole og undervisning er således ikke et nyt fænomen, men fra begyndelsen af 1700-tallet vokser statens og samfundets engagement i skolen. Først med rytterskolerne i 1720’erne, dernæst med de fem anordninger fra 1814, folkeskoleloven fra 1899 og videre frem til de mange reformer, love og bekendtgørelser, som afløser hinanden i disse år. 

I sit oplæg vil professor mso Ning de Coninck-Smith, der sammen med Charlotte Appel har redigeret et fembindsværk om dansk skolehistorie (2013-2015), trække de lange linjer og stille skarpt på de sidste 50 år, hvor skolen ikke længere lever sit eget liv, men er blevet hver mands eje – og diskussion.

 

Foredragsholder: Professor mso Ning de Coninck Schmidt                                                                                                 Sted: Foredragssalen, Horsens Bibliotek                                                                                                               Gratis adgang for medlemmer. Ikke-medlemmer: 25 kr.                                                                                   Der kan købes kaffe/te, øl og vand i pausen                                                                                                                Kom i god tid og husk, at døren lukkes kl.19

Herefter følger foredrag om latinskolerne, med særlig vægt på den lokale latinskole, som senere blev til Horsens Statsskole:

T irsdag den 11. oktober kl. 19: Latinskolen - den nødvendige skole

Latinskolen kom til Danmark med den kristne kirke. Den katolske kirke skulle bruge folk, der kunne stå for den kirkelige betjening, der jo dengang foregik på latin. Man har kendskab til over 100 latinskoler i det daværende danske rige. Men hvad der foregik, hvordan undervisningen var indrettet, ved man ikke meget om.

Efter reformationen i 1536 skulle man stadig bruge folk, der kunne latin til den kirkelige betjening, og regeringen sørgede for, at skolerne fortsatte, bl.a. i Horsens, hvor kongen i 1532 skænkede det nu forladte franciskanerkloster til byen som kirke, hospital og skole.

Latinen var også indgang til europæisk videnskab og kultur. Behovet for uddannelse af embedsmænd, videnskabsmænd og teknikere ændrede efterhånden skolens fagrække. Latin og græsk indskrænkedes til fordel for matematik og moderne sprog. Som adgangsbillet til universitetsuddannelser blev latinskolen eller gymnasiet, som det kom til at hedde, hjørnestenen i det danske uddannelsessystem, dvs. den uddannelse som folkeskolen indrettede sig efter og de videregående uddannelser byggede ovenpå.

Foredraget vil følge latinskolens udvikling fra klosterskole til moderne gymnasium, dvs. fra ca. 1500 til ca. 1903, sådan som den kom til udtryk i den lokale udgave, Horsens Lærde Skole (den nuværende Horsens Statsskole), dens bygninger, elever og lærere og den undervisning der foregik her.

 

Foredragsholder: Fhv. rektor ved Horsens Statsskole Lars Bjørneboe

Sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen

Gratis adgang for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 25

Kaffe/te, øl/vand kan købes i pausen

Kom i god tid og husk, at dørene lukkes kl. 19

 

Onsdag den 16. november: De lokale skolers historie

Som opfølgning på de foregående to foredrag, bliver denne aftens foredrag mere praktisk orienteret, idet vi besøger skolemuseet, som har til huse på Industrimuseet. Her vil vi først høre lidt om de lokale skolers historie og derefter blive vist rundt i skolemuseets samling.

Sted: Danmarks Industrimuseum, Gasvej 17-19, 8700 Horsens

Der bliver en mindre egenbetaling. Nærmere herom samt om tilmelding følger i næste medlemsblad.

 

Udover denne foredragsrække er det lykkedes os at få endnu et foredrag:

 

Tirsdag den 25. oktober kl. 19: 150 året for demokratiets straffelovbog

                                      

I år er det 150 år siden, at Danmark fik sin nye straffelovbog. Straffeloven af 1866 blev udarbejdet og vedtaget i kølvandet på landets nye forfatning til erstatning for enevældens Danske Lov.

Straffeloven baserede sig på et gengældelsesprincip, idet hovedtanken var, at forbryderens skyld skulle danne grundlaget for straf. Det blev i 1866 fastslået, at straf kun kan ske med hjemmel i lov, og at der kun er tale om en forbrydelse, når en handlings strafbarhed er hjemlet ved lov. Dette såkaldte legalitetsprincip er det vigtigste strafferetlige grundprincip i et demokratisk samfund og er således stadigvæk gældende. Straffeloven er efterfølgende revideret flere gange, og har tilnærmelsesvis ændret karakter alt efter om tiden har været til en klassisk eller moderne retning indenfor strafferetten. Hovedessensen er imidlertid den samme: Loven opstiller et katalog af forbrydelser, der er omfattet af en straf, som domstolene fastsætter.

I foredraget vil der blive givet en historisk introduktion til Straffeloven, og derudover vil der med udgangspunkt i en diskussion af straffens funktion og straffeteorier blive givet eksempler på spektakulære straffesager.

 

Foredragsholder: Museumsinspektør Merete Bøge Pedersen

Sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen

Gratis adgang for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 25

Der kan købes kaffe/te og øl/vand i pausen

Kom i god tid, husk at dørene lukkes kl. 19

 

Horsens Museum arrangerer:

Under denne overskrift bringes omtale af byrundvisninger m.m. som arrangeres af Horsens Museum. Derudover arrangerer museet også aktiviteter i samarbejde med AOF. Vedr. disse arrangementer henvises til AOF´s eller Horsens Museums hjemmesider.                                                                                                                                          De af vore medlemmer, som har oplyst deres mail adresse, får selvfølgelig som vanligt pressemeddelelser til alle arrangementerne, så snart de foreligger.

H orsens Museum byder også i sommeren 2016 på rundvisninger og andre arrangementer med forskellige temaer. Rundvisningerne bringes i kronologisk rækkefølge:

Onsdag den 25. maj kl. 19: Besøg på Hanstedgaard

 

Denne aften byder på en sjælden mulighed for at høre om Hanstedgaard med omgivelser. Arkæolog og naturvejleder vil fortælle om voldstedet samt kultur og natur i den omgivende og storslåede ådal. Desuden vil ejer af Hanstedgaard fortælle om dagligdagen som landmand med egen gårdbutik.

 

Rundviser: Mogens Rossau Holm Jensen, Hanstedgård, naturvejleder Thorke Østergård, Naturcenter Skovgård og arkæolog Per Borup

Mødested: Hanstedgaard, Egebjergvej 55, 8700 Horsens

Varighed: Ca. 2 timer

Gratis. Ingen tilmelding

Arrangør: Horsens Museum i samarbejde med Hanstedgaard og Naturcenter Skovgård

 

Onsdag den 1. juni kl. 16.30: Sydhavnen og den lange kaj

 

Den farverige Sydhavn med 70 træskure kaldet Klondike blev etableret i mellemkrigsårene af driftige fritidsfolk med hang til fiskeri, småbåde og røgning. Men den nyeste del af Horsens Havn ligger også herude. Det er opfyldning, der har skabt en flere kilometer lang kaj inde fra byen og langt mod øst. Turens rute går fra Sydhavnen ad Klondikes ”hovedstrøg”, videre ad den nye kaj, forbi de havnefirmaer, der er etableret her.

Ved kajens østlige ende, påbegyndes hjemturen nu langs med kajens nordlige kant.

 

Rundviser: Arkæolog Allan Skou Larsen.

Mødested: Parkeringspladsen ved Horsens Havnekontor, Ove Jensens Alle 35

Varighed: 1,5-2 timer.

Gratis, ingen tilmelding.

 

Torsdag den 2. juni kl. 16 på Byarkivet: Torsdagstale: Anne Bjerrekjær fortæller om Vitus Bering. Varighed ca. ½-1 time.

 

Søndag den 19. juni kl. 9.15: Sommertur til Endelave

 

Tag med på cykeltur gennem Endelaves historie og natur. Undervejs fortæller arkæologen og naturvejlederen om øens kulturhistorie og spændende og mangfoldige natur. Endelaves kulturhistorie er rig og strækker sig helt tilbage til stenalderen, da isen smeltede bort.

 

Rundvisere: Arkæolog Allan Skou Larsen og naturvejleder Thorke Østergård, Naturcenter Skovgård

Mødested: Færgelejet i Snaptun. Afgang kl. 9:45. Retur kl. 17:30. Tilbage i Snaptun kl. 18:30.

Begrænset antal, tilmelding nødvendig på tlf.: 2931 3740 senest 8. juni.

Pris for færge: Voksne 160 kr. Pensionister 120 kr. Børn 4-15 år 30 kr.

Praktisk: Husk godt fodtøj, tøj efter vejret og madpakke. Cykler kan medbringes eller lejes på Endelave (oplyses ved tilmelding).

 

Mandag den 4. juli kl. 19: Byhistorie inden solen går ned

 

På rundvisningen fortælles historier med udgangspunkt i de gamle bygninger og historier om byens liv og færden i skumringstiden og i byens mørke med vægt på 1800- og 1900-årene.

Deltagerne går ad ruten fra kirke til havn, videre på Torvet og henad strøget og slutter på det lille Vitus Beringstorv, hvor den gamle banegård lå.

 

Rundviser: Arkæolog Allan Skou Larsen.

Mødested: Ved indgangen til Klosterkirkens anlæg, Borgergade 32, 8700 Horsens.

Varighed: Ca. 1,5 time

 

Mandag den 18. juli kl. 19: 1000 år af Horsens’ historie på en time

 

Årene mellem ca. 900 og 1900 er tema for denne byrundvisning, der især retter sig mod turister, tilflyttere og andre, der ønsker at erhverve sig en grundlæggende viden om Horsens’ historie. Vi går gennem midtbyen fra øst til vest for at se på væsentlige bygninger og gadeforløb, der er karakteristiske for vikingetid, middelalder, renæssance og 1600-1700 og 1800-årene. 

Rundviser: Historiker Bodil Møller Knudsen

Mødested: Ved indgangen anlægget ved Klosterkirken, Borgergade 32

Varighed: 1 time

Turen er gratis og kræver ingen forhåndstilmelding

 

Torsdag den 4. august kl. 16: Torsdagtale på Byarkivet: Om rig og fattig i Horsens

 

Tirsdag den 23. august kl. 19.00: Brestenbro ved Gudenåen

 

Ved Brestenbro har landevejen fra Jyllands nordvestlige købstæder altid krydset Gudenåen. Ved åen har i middelalderen ligget både en helligkilde og et kapel. Mange fund er gjort med metaldetektor og vidner om stedets specielle rolle i middelalderen.

 

Rundviser: Arkæolog Lone Seeberg og naturvejleder Thorke Østergård, Naturcenter Skovgård

Mødested: Indkørslen til Gudenåcamping, Bolundvej 4a, 8740 Brædstrup                                                  Gratis: Ingen tilmelding

Varighed: Ca. 1½ time

 

Middelalderfestivalen afholdes i år fredag den 26. og lørdag den 27. august på området omkring Fængslet.

 

Torsdag den 1. september kl. 16: Torsdagstale på Byarkivet.

 

 

MEDDELELSER

Generalforsamlingen blev afholdt den 20. april. Formandsberetning og regnskab blev

godkendt og bestyrelsen konstituerede sig således :              

 

Formand                                       Benedicte Overgaard

                                                     Stensballe Strandvej 14, 8700 Horsens                7562 9725

                                                                 benedicte@overgaard.nu

 

Næstformand                               Erik Kristiansen                                                   7561 1707

                                                                 Askevej 22, 8700 Horsens

                                                                 askevej22@gmail.com

 

           Kasserer                                        Hanne Hybschmann Thellesen                           7564 5640

                                                     Obovej 8, 8700 Horsens

                                                     hanne.hybschmann@thellesen.com

 

Bestyrelsesmedlem                      Allan Skou Larsen                                              7562 1318

                                                     Svalevej 17, 8700 Horsens

                                                     lisbetfloee@hotmail.com

                                                    

           Bestyrelsesmedlem                      Anne Katrine Nagel Christensen                         2873 2196

                                                     Sverdrupsvej, 8700 Horsens

                                                     aknagel@gmail.com

 

           Bestyrelsesmedlem                       Bodil Møller Knudsen                                         2260 4151

                                                     Sundbakken 1, 8700 Horsens

                                                      bodil@moellerknudsen.eu

 

Bestyrelsesmedlem:                     Lars Pagh                                                              3056 4162

                                                     Søren Slibersvej 1

                                                     7100 Vejle                                                                                                     

                                                     muslp@horsens.dk

 

Suppleant                                     Christian Würtz Frederiksen                                2491 4738

                                                     Anhøj 68, 8700 Horsens                                      

                                                     christian.frederiksen1@skolekom.dk

 

Suppleant                                     Inge Noes Jensen                                                  4128 5929

                                                     Plantagen 7, 8700 Horsens

                                                      ingenoes@gmail.com

 

Revisor                                         Mogens Christensen                                             8693 6866                                  

Stensballe Strandvej 57

8700 Horsens

Hanne.norup@audiocom.dk

 

           Revisorsuppleant                          Torben Riis

                                                                  Herregårdsparken 65, 8700 Horsens                      7565 7204

                                                      torben.riis@mail1.stofanet.dk

 

 

 

Nogle praktiske oplysninger:

 

Kontingentet er uændret 175,- kr. pr. person pr. år og bedes indbetalt snarest på konto

nr.7160 1404024 eller kontant på Byarkivet onsdage kl. 10 til 13 til kassereren Hanne

Thellesen. Medlemskort, som giver gratis adgang til Horsens Museum, udsendes derefter.

 

Byarkivet findes på Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, og har telefonnummer: 2487 5111.

Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10 – 13, torsdag kl. 12 – 18, fredag lukket. Sidste lørdag i hver måned er der åbent kl. 10 – 13.

 

Henvendelser vedr. medlemsskab rettes gerne til formand Benedicte Overgaard, benedicte@overgaard.nu eller til kasserer: Hanne Hybschmann Thellesen, hanne.hybschmann@thellesen.com

Find os også på www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

 

Vi vil rigtig gerne have medlemmernes mailadresser, så har du endnu ikke meddelt os din, så gør det meget gerne til formand eller kasserer. Du får til gengæld besked før alle andre om alt, der arrangeres af Horsens Museum. Du modtager også vores lille medlemsblad digitalt og tidligere end med almindelig post samtidig med, at du hjælper foreningen at spare penge, som vi kan bruge bedre på gode foredrag.

 

HUSK: Ved ændringer i din adresse, telefonnummer, mailadresse eller ved ind/udmeldelse at meddele dette til foreningen på mail til formand eller kasserer.

 

 

 

 

 

KALENDEREN

Onsdag den 25. maj kl. 19: Rundvisning på Hanstedgaard. Mødested: Hanstedgaard, Egebjergvej 55

Søndag den 29. maj kl. 15.30: Kør-selv-tur til Museum Tremhøj. Mødested: P-pladsen nord for banegården

Onsdag den 1. juni kl. 16.30: Vandring på Sydhavnen. Mødested: P-pladsen, Ove Jensens Alle 35

Torsdag den 2. juni kl. 16: Torsdagstale på Byarkivet om Vitus Bering

Søndag den 19. juni kl. 9.15: Sommertur til Endelave, cykling. Mødested: Færgelejet i Snaptun

Mandag den 4. juli kl. 19: Byhistorie før solen går ned. Mødested: Indgangen til Klosterkirken, Borgergade

Mandag den 18. juli kl. 19: 1000 år af Horsens historie på 1 time. Mødested: Indgangen til Klosterkirken

Torsdag den 4. august kl. 16: Torsdagstale på Byarkivet

Torsdag den 18. august kl. 17-18.30: Rundvisning i DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, Aarhus

Tirsdag den 13. september kl. 19: Foredrag om dansk skolehistorie før, nu og i fremtiden

Tirsdag den 11. oktober kl. 19: Foredrag om latinskolerne, især Horsens Statsskole

Onsdag den 16. november kl. 19: Besøg på Skolemuseet, Industrimuseet, Gasvej 17-19, Horsens

Tirsdag den 25. oktober kl. 19: Foredrag om straffelovbogen af 1866

Fredag-lørdag den. 26.-27. august: Europæisk Middelalderfestival, området omkring Fængslet

Tirsdag den 23. august kl. 19: Rundvisning v/ Brestenbro. Mødested: Indkørslen til Gudenå Camping

Torsdag den 1. september kl. 16: Torsdagstale på Byarkivet

Bemærk: Ingen torsdagstaler i juli. I tilfælde af stort fremmøde, henlægges talerne til foredragssalen.

Hvor intet andet er nævnt, finder arrangementerne sted i foredragssalen på Horsens Bibliotek, Tobaksgården.

Arrangementer markeret med rød skrift er foreningens egne arrangementer

Øvrige er arrangeret af Horsens Museum.

Årets JULEMØDE – ja, ja, det kommer før vi aner det! - er fastsat til torsdag den 8.december J

 

 

 


 

HORSENS KULTURHISTORISKE FORENING

 

Medlemsblad nr. 42, februar 2016

 

red. Benedicte Overgaard

 

__________________www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

 

 

NYT:

 

Byarkivet præsenterer et nyt tiltag: ”Torsdagstaler”:

Arkivet inviterer den første torsdag i hver måned (maj og juli undtaget) kl. 16 til en foredragsrække med skiftende fortællere, hvor forskellige emner vil blive præsenteret under uformelle rammer. Kig forbi og hør en spændende historie, deltag i diskussionen og nyd en kop kaffe. Foreningens medlemmer får hver gang besked om emnet for torsdagstalerne pr. mail. Det er gratis og der er ingen tilmelding.

 

FORENINGEN ARRANGERER:

 

Torsdag den 10. marts kl. 19: Luftfotografiets vej til succes. Fra væggen i stadsstuen til online formidling og crowd sourcing

Tidligere prydedes væggene i de danske hjem ofte af håndkolorerede luftfotografier af den fædrene gård, den nybyggede villa eller familiens virksomhed. Med eksempler fra Horsens og omegn fra Det Kongelige Biblioteks unikke samling af luftfotografier fortælles her historien om luftfotografiets vej til succes, og om den renæssance luftfotografiet i dag har fået på internettet.

 

Foredragsholder: Forskningsbibliotekar Mette Colding Dahl, Det Kongelige Bibliotek                                                                                                                  Sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen                                                                             Ingen tilmelding, gratis adgang for medlemmer, ikke-medlemmer: 25 kr.

Torsdag den 31. marts kl. 19: Luftfotografiets historie gennem 150 år med fokus på lodfotografering og militære optagelser

Luftfotografiet tog sin spæde begyndelse i 1860’erne, hvor militæret i den tysk-franske krig anvendte ballonoptagelser til rekognoscering og simpel kortlægning af fjendtligt terræn. Det blev ligeledes militæret, der stod for udviklingen især i perioden 1914 til 1945.

Militæret anvender stadig luftfotografering, som ofte er omgærdet af stor hemmelighed. Foredraget vil fortælle historien ud fra en dansk synsvinkel og fokusere på de mange forskellige lodoptagelser, der er gemt i danske arkiver, primært Det Kongelige Bibliotek.

Vi hører både om de militære og de civile firmaer, der i høj grad har overtaget rollen som operatører.

Endelig vil der blive vist eksempler på disse optagelser fra 1920 og frem, samt hvilke anvendelsesmuligheder disse billeder har i dag.

 

Foredragsholder: Forskningsbibliotekar Henrik Dupont, Det Kongelige Bibliotek              Sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen                                                                              Ingen tilmelding, gratis adgang for medlemmer, ikke-medlemmer: 25 kr.

 

Forårets sidste egentlige foredrag bliver en opfølgning af arrangementet i oktober, hvor Annette Hoff præsenterede sine to nye bøger. Det er lavet i samarbejde med Historisk Samfund for Sydøstjylland.

Tirsdag den 12. april kl. 19: Nydelsesmidlernes historie

Annette Hoff, der er historiker og seniorforsker i Den Gamle By, fortæller om Den Danske Kaffehistorie og Den Danske Tehistorie. Foredraget giver et levende indblik i danskernes dagligdag med de to nydelsesmidler fra 1660 og helt op til vor egen tid. Et dybt greb i arkivernes og museernes samlinger har givet os helt ny viden om, hvordan udviklingen er gået fra 1700-årenes luksus til nutidens hverdagsforbrug. Det bliver også klarlagt, hvorfor vi i dag er en nation af flest kaffedrikkere, skønt teen var størst i 1700-årene.  

 

Foredragsholder: Seniorforsker, dr.phil. Annette Hoff, Den Gamle By                                       Sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen                                                                                      Ingen tilmelding, gratis adgang for medlemmer af Horsens Kulturhistoriske Forening og af Historisk Samfund for Sydøstjylland. Ikke–medlemmer: 25kr.

 

 

Der blev allerede indkaldt til generalforsamlingen onsdag den 20. april 2016 kl. 19         i sidste nummer af medlemsbladet. Her følger igen dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Orientering om bestyrelsens beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt underskud.

     5. Fastsættelse af kontingent.

     6. Indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal være hos formanden 12. april kl.18

     7. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg, og

        desuden skal vælges 2 suppleanter, samt en revisor og en revisorsuppleant.                                    

     8. Eventuelt .

På valg er: Benedicte Overgaard og Hanne Thellesen. De er begge villige til genvalg. Derudover skal vælges 2 suppleanter. Lars Pagh trådte ind i bestyrelsen som suppleant for Mai Britt Rieper Zeuthen i efteråret og er villig til at modtage valg til bestyrelsen. Christian Frederiksen accepterer genvalg som suppleant.

Foreningens vedtægter kan findes på hjemmesiden: www.horsenskulturhistoriskeforening.dk Efter generalforsamlingen byder vi på en forfriskning og derefter et foredrag:

Ægteskab, kønsroller og seksualitet i det 19. århundrede

 

1800-tallet var et århundrede, der stod i forandringens tegn: Gamle styreformer blev forkastet, industrialiseringen dampede derudaf, og byerne voksede. Med forandringerne blev ellers så velkendte og anerkendte dyder problematiseret. Kirken tabte vedvarende terræn i forhold til naturvidenskaben, og i takt hermed blev nye emner debatteret af nye debattører. Debatterne knyttede an til en bred vifte af emner, der fulgte i kølvandet på de store samfundsmæssige ændringer: Ægteskabsinstitutionen blev udfordret, kønsroller blev problematiseret og seksualitet blev i en vis forstand offentlig.

Den 2. oktober 1902 blev Ane Cathrine Marie Jørgensen indskrevet som ”offentligt fruentimmer” i København. Ane Cathrine var født og opvokset i Horsens, men i en alder af 18 år drog hun til København.  Hun fik barn, blev gift, fik et barn mere, blev enke og endte i sidste ende op i sædelighedspolitiets protokol. Ane Cathrine var blot en af mange kvinder, som i det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede blev registreret som prostitueret. Foredraget vil fokusere på de prostituerede og i det hele taget sætte ægteskab, kønsroller og seksualitet under lup for derved at illustrere, hvor vidtfavnende 1800-tallets forandringer var.

 

Foredragsholder: Museumsinspektør, arkivar, ph.d. Merete Bøge Pedersen

Sted: Horsens Bibliotek, Foredragssalen                                                                                Da foreningen er vært ved lidt kaffe/te og kage, vil vi gerne have tilmelding til denne aften til Benedicte Overgaard pr. mail: benedicte@overgaard.nu eller telefon: 75629725/40782127, meget gerne som sms senest den 18. april.

 

Horsens Museum arrangerer:

 Under denne overskrift bringes omtaler af byrundvisninger m.m. som arrangeres af Horsens Museum. Derudover arrangerer museet også aktiviteter i samarbejde med AOF. Vedr. disse arrangementer henvises til AOF´s eller Horsens Museums hjemmesider.                                                                                                                                          De af vore medlemmer, som har oplyst deres mail adresse, får selvfølgelig som vanligt pressemeddelelserne, så snart de foreligger.

Byrundvisninger:

H orsens Museum byder i foråret 2016 på et stort antal byrundvisninger med forskellige temaer, heriblandt fire ”Historiske Tirsdage” om Horsens som netværks- og handelsby under overskriften: ”Skibet er ladet med...”. Rundvisningerne bringes i kronologisk rækkefølge:

Onsdag den 16. marts kl. 19: Det ældste Hatting – kirke og arkæologi

Hattings ældste historie er de senere år belyst gennem flere arkæologiske udgravninger. Desuden har Danmarks Kirker kastet et frisk blik på Hatting Kirkes historie og ikke mindst forbindelsen til Bygholm Gods. Foredraget vil samle op på, hvad vi ved.

 

Foredragsholder: Arkæolog Lars Pagh

Mødested: Hatting Centret, Smedebakken 1, 8700 Horsens

Varighed: Ca. 1½ time

Gratis: Ingen tilmelding

 

Tirsdag den 5. april kl. 16: Skibet er ladet med …..salt, klæde og øl!

 

Denne dag sætter vi fokus på Horsens’ rolle som middelalderlig købstad. At være købstad i middelalderen betød, at man var kongeligt privilegeret handelsby. Her indenfor byens volde mødtes byens købmænd, oplandets bønder og tilrejsende handelsfolk og udvekslede varer. Købstaden var centrum i et lokalt netværk, der havde kontakter ud til især Vesteuropa, hansestæderne og de nordiske lande. På torvet var der gang i handelslivet, og på havnen var der hektisk aktivitet, når skibe fra nær og fjern skulle læsse og losse.

 

Rundviser: Arkæolog Lars Pagh

Mødested: Ved Vandskulpturen på Torvet, Horsens

Varighed: 1 time

Turen er gratis og kræver ingen forhåndstilmelding

 

Tirsdag den 5. april kl. 19: Rundvisning på udgravning – Bygholm Nørremark

 

Denne aften er der mulighed for at se museets aktuelle undersøgelse af en mulig megalitgrav på Bygholm Nørremark. Aftenen vil også byde på fortællingen om det rige oldtidsmiljø omkring Bygholm Sø, hvor især de mange gravhøje og megalitgrave præger fortidsmindelandskabet.  

Rundviser: Arkæolog Per Borup

Mødested: Billeshave, 8700 Horsens (hvor vejen ender)

Varighed: Ca. 1½ time

Gratis. Ingen tilmelding

 

Tirsdag den 19. april kl. 16: Skibet er ladet med ….. ris, soja og appelsiner

 

På den anden byrundvisning i serien sætter vi fokus på handel og netværk i 16-1700-årenes Horsens. Turen går til havnen og til de torve, gader, købmandshuse, apotekerkældre og småboder, hvor madvarer og andre varer kunne købes af horsensianerne. Her kunne de erhverve sig både soja fra Japan, kål fra Vær sogn samt smukke bånd og knapper fra de omvandrende jøder.

 

Rundviser: historiker Bodil Møller Knudsen

Mødested: På Torvet foran Vor Frelsers kirke, Horsens

Varighed: ca. 1 time

Turen er gratis og kræver ingen forhåndstilmelding

 

Mandag den 25. april kl. 19: Tamdrup – kongsgård og dåbskirke

 

I anledning af Forskningens Døgn fremlægges resultater fra museets forskningsprojekt om Tamdrup set i lyset af detektorfund, møntskat og nye arkæologiske undersøgelser. Studiet af det samlede materiale har givet anledning til nye spændende tolkninger og spørgsmål.

 

Foredragsholder: Arkæolog Lars Pagh

Mødested: Horsens Bibliotek

Varighed: Ca. 1½ time

Gratis. Ingen tilmelding

 

Tirsdag den 3. maj kl. 16: Skibet er ladet med… varer fra den nye verden

 

Under rundvisningen fortælles der om de mange nye varer, man kunne købe i Horens. Mange af havnens skibe sejlede f.eks. sydfrugter til byen fra den nye verden, Amerika, Sydamerika, Afrika og Indien enten direkte eller efter omladninger.

Rundviser: Arkæolog Allan Skou Larsen                                                                               Mødested: Pakhuset, Åboulevarden 85                                                                                                                                                                        Varighed: Ca. 1 time                                                                                                              Turen er gratis og kræver ingen tilmelding

 

Onsdag den 4. maj kl. 19: Horsens under krigen

 

Horsens Museum vil på årsdagen for Danmarks befrielse være arrangør af en tur tilbage i historien. Der vil blive afholdt et kortere foredrag (ca. ½ time) om Horsens under 2. Verdenskrig i rammer, som leder tankerne tilbage på en anden samfundsorden. Husk varm påklædning!

 

Foredragsholder: Journalist Christian Rimestad

Sted: Beskyttelsesrummet i Caroline Amalielund (ved siden af Horsens Museum).

Varighed ca. ¾ time

 

Tirsdag den 17. maj kl. 16: Skibet er ladet med….kvinder                                                    Horsens kvinder under 1800-tallets industrialisering

Rundvisningen vil fokusere på de kvinder, som var med til at tegne bybilledet under industrialiseringen. I anden halvdel af 1800-tallet skød nye industrier op, og med dem blev der skabt arbejdspladser for en helt ny arbejdsgruppe: kvinderne. Kvinderne blev i det hele taget mere synlige i bybilledet. Men det var ikke blot pæne borgerkvinder, der promenerede op og ned ad Søndergade, eller kvinder der falbød varer ved boder, der tegnede billedet. Det var også kvinder der selv blev handlet – enten solgt som hvide slaver eller købt til engangsydelser af prostitutionskunder.

 

Rundviser: Museumsinspektør Merete Bøge Pedersen

Mødested: Søndergade 26 (Det forhenværende rådhus)

Varighed: 1 time

Turen er gratis og kræver ingen forhåndstilmelding.

 

 

Onsdag den 25. maj kl. 19: Besøg på Hanstedgaard

 

Denne aften byder på en sjælden mulighed for at høre om Hanstedgaard med omgivelser. Arkæolog og naturvejleder vil fortælle om voldstedet samt kultur og natur i den omgivende og storslåede ådal. Desuden vil ejer af Hanstedgaard fortælle om dagligdagen som landmand med egen gårdbutik.

 

Rundviser: Mogens Rossau Holm Jensen (Hanstedgård), naturvejleder Thorke Østergård, Naturcenter Skovgård og arkæolog Per Borup

Mødested: Hanstedgaard, Egebjergvej 55, 8700 Horsens

Varighed: Ca. 2 timer

Gratis. Ingen tilmelding

Arrangør: Horsens Museum i samarbejde med Hanstedgaard og Naturcenter Skovgård

 

 

Onsdag den 1. juni kl. 16.30: Sydhavnen og den lange kaj

 

Den farverige Sydhavn med 70 træskure kaldet Klondike blev etableret i mellemkrigsårene af driftige fritidsfolk med hang til fiskeri, småbåde og røgning. Men den nyeste del af Horsens Havn ligger også herude. Det er opfyldning, der har skabt en flere kilometer lang kaj inde fra byen og langt mod øst. Turens rute går fra Sydhavnen ad Klondikes ”hovedstrøg”, videre ad den nye kaj, forbi de havnefirmaer, der er etableret her.

Ved kajens østlige ende, påbegyndes hjemturen nu langs med kajens nordlige kant.

 

Rundviser: Arkæolog Allan Skou Larsen.

Mødested: Parkeringspladsen ved Horsens Havnekontor, Ove Jensens Alle 35

Varighed: 1,5-2 timer.

Gratis, ingen tilmelding.

 

 

Søndag den 19. juni kl. 9.15: Sommertur til Endelave

 

Tag med på cykeltur gennem Endelaves historie og natur. Undervejs fortæller arkæologen og naturvejlederen om øens kulturhistorie og spændende og mangfoldige natur. Endelaves kulturhistorie er rig og strækker sig helt tilbage til stenalderen, da isen smeltede bort.

 

Rundvisere: Arkæolog Allan Skou Larsen og naturvejleder Thorke Østergård, Naturcenter Skovgård

Mødested: Færgelejet i Snaptun. Afgang kl. 9:45. Retur kl. 17:30. Tilbage i Snaptun kl. 18:30.

Begrænset antal, tilmelding nødvendig på tlf.: 2931 3740 senest 8. juni.

Pris for færge: Voksne 160 kr. Pensionister 120 kr. Børn 4-15 år 30 kr.

Praktisk: Husk godt fodtøj, tøj efter vejret og madpakke. Cykler kan medbringes eller lejes på Endelave (oplyses ved tilmelding).

 

 

 

I forbindelse med Byarkivets flytning til Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, har det fået nyt telefonnummer: 2487 5111.

Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10 – 13, torsdag kl. 12 – 18, fredag lukket. Sidste lørdag i hver måned er der åbent kl. 10 – 13.

 

Nogle praktiske oplysninger:   Henvendelser vedr.  medlemskab rettes gerne til formand Benedicte Overgaard, benedicte@overgaard.nu  eller kasserer: Hanne Hybschmann Thellesen, hanne.hybschmann@thellesen.com

Find os også på www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

 

Vi vil rigtig gerne have medlemmernes mailadresser, så har du endnu ikke meddelt os din, så gør det meget gerne til formand eller kasserer. Du får til gengæld besked før alle andre om alt, der arrangeres af Horsens Museum. Du modtager også vores lille medlemsblad digitalt og tidligere end med almindelig post samtidig med, at du hjælper foreningen at spare penge, som vi kan bruge bedre på gode foredrag.

 

HUSK: Ved ændringer i din adresse, telefonnummer, mailadresse eller ved ind/udmeldelse at meddele dette til foreningen på mail til formand eller kasserer.

 

 

KALENDEREN

Torsdag den 10. marts kl. 19: Luftfotografiets vej til succes

Onsdag den 16. marts: Det ældste Hatting, kirke og arkæologi. Mødested: Hatting centret, Smedebakken 1

Torsdag den 31. marts kl. 19: Luftfotografiets historie gennem 150 år

Tirsdag den 5. april kl. 16: Historisk tirsdag, byrundvisning. Mødested: Vandskulpturen på Torvet

Tirsdag den 5. april kl. 19: Rundvisning på udgravning, Bygholm. Mødested: Billeshave, hvor vejen ender

Tirsdag den 12. april kl. 19: Nydelsesmidlernes historie

Søndag den 17. april kl. 11: Den genfundne bro. For info: Se AOFs eller museets hjemmesider

Tirsdag den 19, april kl. 16: Historisk tirsdag, byrundvisning. Mødested: Torvet foran Vor Frelsers Kirke

Onsdag den 20. april kl. 19: Generalforsamling samt foredrag. HUSK: Tilmelding til formanden .

Mandag den 25. april kl. 19: Foredrag om Tamdrup Kirke, Horsens bibliotek

Tirsdag den 3. maj kl. 16: Historisk tirsdag, byrundvisning. Mødested: Pakhuset, Åboulevarden 85

Onsdag den 4. maj kl. 19: Horsens under krigen. Mødested: Beskyttelsesrum v/ Horsens Museum

Torsdag den 12. maj kl.16.30: Hansted Ådal. For info: Se AOFs eller museets hjemmesider

Tirsdag den 17. maj kl. 16: Historisk tirsdag, byrundvisning. Mødested: Det gamle rådhus, Søndergade 26

Onsdag den 25. maj kl. 19: Rundvisning på Hanstedgaard. Mødested: Hanstedgaard, Egebjergvej 55

Onsdag den 1. juni kl. 16.30: Vandring på Sydhavnen. Mødested: P-pladsen, Ove Jensens Alle 35

Søndag den 19. juni kl. 9.15: Sommertur til Endelave, cykling. Mødested: Færgelejet i Snaptun

Torsdagene 3. marts, 7. april, 2. juni, alle dage kl. 16: Torsdagstaler på Byarkivet.

Bemærk: Ingen torsdagstaler i maj og juli. I tilfælde af stort fremmøde, henlægges talerne til foredragssalen.

Hvor intet andet er nævnt, finder arrangementerne sted i foredragssalen på Horsens Bibliotek, Tobaksgården .

Arrangementer markeret med rød skrift er foreningens egne arrangementer

Øvrige er arrangeret af Horsens Museum.

 

 

 

 

Medlemsblad nr. 41, november 2015


HORSENS KULTURHISTORISKE FORENING 

Medlemsblad nr. 41, november 2015 
red. Benedicte Overgaard


___________www.horsenskulturhistoriskeforening.dk


NYT:

I bestyrelsen har vi længe tænkt på, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at være medlem af foreningen, og vi er nået til at beslutte, at vi pr. 1. februar 2016 vil opkræve 25,- kr. for ikke-medlemmers deltagelse i vore foredrag .
For vore medlemmer er alle foredrag naturligvis stadig gratis. Det vil derfor efter 1. februar være en god ide at medbringe kvittering for betalt medlemsskab


FORENINGEN ARRANGERER:


Mandag den 7. december kl. 19: Årets julemøde

De sidste mange år har vi jo holdt vore julemøder i byrådssalen i det gamle rådhus på Søndergade. Men siden sidste års december er dette hus som bekendt blevet solgt, så det er ikke en mulighed i år. Vi har derfor fået lov at være i foredragssalen på biblioteket, hvor fordelen er, at vi kan være mange flere.
Vi vil pynte rigtig fint op og glæde os til at ønske alle vore medlemmer en rigtig dejlig jul og alt godt i det nye år med julehygge, gløgg og godter og et julet foredrag.
Foreningen giver et pænt tilskud til arrangementet, og derfor kan vi holde prisen for medlemmernes deltagelse nede. Endda er der inkluderet lodder til et amerikansk lotteri i deltagerprisen!
Som sidste år har vi været så heldige, at museumsinspektør Lola Wølhk Hansen, Glud Museum, vil komme at fortælle os om julens traditioner. I år er vi nået til 1800-tallet.

page1image13568

Foredragsholder: Lola Wølhk Hansen, Glud Museum
Tid og sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen, kl. 19
Medlemmer: 50 kr. Ikke medlemmer:75 kr.
Tilmelding senest den 3. december kl. 12.00 til benedicte@overgaard.nu eller telefon 75629725/40782127, meget gerne sms


Fra et af vore medlemmer, Ib Jensen, har vi modtaget følgende indlæg:

Kære med-medlemmer!

For andet år har foreningens bestyrelse måttet opgive deltagelse i Middelalder Festivalen på grund af for få frivillige hjælpere.
Det er for dårligt!
I min barndomslære indgik, at hvis man vil nyde, må man også yde. Det er en af de ting, der gennem 12 år fik mig til at deltage og med stor glæde. Når I aldrig har prøvet det, ved I ikke, hvor mange glade mennesker man støder på, som alle er interesserede i at vide mere om middelalderen og om foreningens virke, og hvad den kan byde på, og det skaffede 
os en del nye medlemmer. Selv børnene, som vi stødte på, var interesserede, og de  udenbys gæster, vi havde ved vores bod, var virkeligt interesserede og ikke mindst sultne efter at smage vores udbud af mad og drikke.

Vi var den første forening, som to gange modtog prisen for den mest autentiske bod, mad og påklædning, og to gange valgte kommunens styregruppe at få deres aftensmad serveret fra vores bod - noget ingen anden bod har oplevet!
Nu har et brud på rygsøjlen i 2014 desværre forhindret mig i at deltage mere, men jeg kan kun opfordre jer til at unde jer selv den oplevelse, det er at deltage - og samtidig dermed give jeres bidrag til at foreningens økonomi bedres.
I behøver ikke undskylde jer med, at I ikke har middelalderdragter, for dem har foreningen til udlån - eller med at I ikke har tid, for vagterne er kun på ca. 2 timer. Ved deltagelse vil I opleve, at de få timer I bruger, bliver rigeligt belønnet af glæden ved at opleve festivalen fra "den anden side".
Så: MELD JER SOM FRIVILLIGE I 2016!
Ib Jensen

Skulle ovenstående give jer lyst til at deltage som frivillige hjælpere i 2016 hører vi gerne fra jer.


Vi starter det nye år som vi plejer:

Tirsdag den 26. januar kl. 19: Årets udgravninger

Det er rigtig dejligt, at museets arkæologer igen i år vil komme at fortælle om de udgravninger, der har været i gang i 2015 og de fund, man der har gjort.
Som I sikkert ved, er der planer undervejs i kommunen, som måske kan betyde, at der ikke kan blive ret meget at berette til næste år, så kom og bak op om arkæologerne!

page2image22448

Foredragsholdere: Museets arkæologer
Tid og sted: Foredragssalen, Horsens Bibliotek kl. 19
Ingen tilmelding.
Denne aften er der gratis adgang for alle ...


I de følgende måneder har vi 3 foredrag over temaet luftfotografi:

Onsdag den 10. februar kl. 19: Fortiden set fra himlen luftfotoarkæologi i Danmark

Når man flyver lavt hen over landskabet kan man se en masse spor af vore forfædres virke i de gule kornmarker bebyggelser, grave, marksystemer, forsvarsanlæg og meget mere. Kom og hør, hvordan det kan lade sig gøre. Et forskningsprojekt på Holstebro Museum afdækker mulighederne i luftfotoarkæologien i Danmark. Foredraget fremlægger resultater fra flyvninger, laserscanninger og andet. Det ledsages af luftfotos fra vores flyvninger med masser af spor af menneskers aktiviteter fra stenalder til nutid.

Foredragsholder: Museumsinspektør Lis Helles Olesen, Holstebro Museum Tid og sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen, kl. 19
Ingen tilmelding, gratis adgang for medlemmer, ikke-medlemmer: 25 kr.


Torsdag den 10. marts kl. 19: Luftfotografiets vej til succes. Fra væggen i stadsstuen til online formidling og crowd sourcing

Tidligere prydedes væggene i de danske hjem ofte af håndkolorerede luftfotografier af den fædrene gård, den nybyggede villa eller familiens virksomhed. Med eksempler fra Horsens og omegn fra Det Kongelige Biblioteks unikke samling af luftfotografier fortælles her historien om luftfotografiets vej til succes, og om den renæssance luftfotografiet i dag har fået på internettet .

Foredragsholder: Forskningsbibliotekar Mette Colding Dahl, Kort- og Billedsamlingen, Det Kongelige Bibliotek
Tid og sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen, kl. 19
Ingen tilmelding, gratis adgang for medlemmer, ikke-medlemmer: 25 kr.


Torsdag den 31. marts kl. 19: Luftfotografiets historie gennem 150 år med fokus på lodfotografering og militære optagelser

Luftfotografiet tog sin spæde begyndelse i 1860’erne , hvor militæret i den tysk-franske krig anvendte ballonoptagelser til rekognoscering og simpel kortlægning af fjendtligt terræn. Det blev ligeledes militæret, der stod for udviklingen især i perioden 1914 til 1945.
Militæret anvender stadig luftfotografering, som ofte er omgærdet af stor hemmelighed. Foredraget vil fortælle historien ud fra en dansk synsvinkel og fokusere på de mange forskellige lodoptagelser, der er gemt i danske arkiver, primært Det Kongelige Bibliotek. Vi hører både om de militære og de civile firmaer, der i høj grad har overtaget rollen som operatører.

Endelig vil der blive vist eksempler på disse optagelser fra 1920 og frem, samt hvilke anvendelsesmuligheder disse billeder har i dag.

Foredragsholder: Forskningsbibliotekar Henrik Dupont, Det Kongelige Bibliotek Tid og sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen, kl. 19
Ingen tilmelding, gratis adgang for medlemmer, ikke-medlemmer: 25 kr.


Forårets sidste egentlige foredrag bliver en opfølgning af arrangementet i oktober, hvor Annette Hoff præsenterede sine to nye bøger. Det er lavet i samarbejde med Historisk Samfund for Sydøstjylland.

Tirsdag den 12. april kl. 19: Nydelsesmidlernes historie

Annette Hoff, der er historiker og seniorforsker i Den Gamle By, fortæller om Den Danske Kaffehistorie og Den Danske Tehistorie . Foredraget giver et levende indblik i danskernes dagligdag med de to nydelsesmidler fra 1660 og helt op til vor egen tid. Et dybt greb i arkivernes og museernes samlinger har givet os helt ny viden om, hvordan udviklingen er gået fra 1700-årenes luksus til nutidens hverdagsforbrug. Det bliver også klarlagt, hvorfor vi i dag er en nation af flest kaffedrikkere, skønt teen var størst i 1700-årene.

Foredragsholder: Seniorforsker, dr.phil. Annette Hoff, Den Gamle By
Tid og sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen kl. 19
Ingen tilmelding, gratis adgang for medlemmer af Horsens Kulturhistoriske Forening og af Historisk Samfund for Sydøstjylland. Ikke
medlemmer: 25kr.


Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag den 20. april 2016 kl. 19

Generalforsamlingens dagsorden ifølge vedtægterne er som følger: 1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.

4. Orientering om bestyrelsens beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt underskud.

5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal være hos formanden 12.april kl.18 

7. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg, og desuden skal vælges 2 suppleanter, samt en revisor og en revisorsuppleant. 

8. Eventuelt .

Detaljer om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg og hvilke der accepterer genvalg følger senere. Foreningens vedtægter kan findes på hjemmesiden: www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

Efter generalforsamlingen byder vi på en forfriskning og derefter et lille foredrag:


Prostitution lokalt og nationalt i 1800-tallet

Den 2. oktober 1902 blev Ane Cathrine Marie Jørgensen indskrevet som ”offentligt fruentimmer” i København. Ane Cathrine var født og opvokset i Horsens, men i en alder af 18 år drog hun til København. Hun fik barn, blev gift, fik et barn mere, blev enke og endte altså i sidste ende op i sædelighedspolitiets protokol.

Ane Cathrine var blot en af mange kvinder, som i det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede blev registreret som offentligt fruentimmer. Der var flest prostituerede i København da faget altid har været styret af udbud og efterspørgsel men der var også prostitution i Horsens. Allerede i 1861 blev der etableret et bordel på hjørnet af Tugthusvejen (nuværende Fussingsvej) og Nørrebrogade. I Folketællingen fra 1880 fremgår det, at der var tale om en bordelvært og tre offentlige fruentimmere, der alle havde til huse på 1. sal. Borgmester Chr. von Jessen havde været bannerfører for, at byen skulle have et bordel. Vel mere af nød end af lyst. For ham stod valget mellem et bordel med tilhørende dårlig moral på den ene side og hemmelig prostitution med tilhørende sygdom på den anden. For von Jessen var valget sådan set ikke svært. Sygdom og død trumfede dårlig moral. Så Horsens fik et syndens hus eller et glædens hus alt efter temperament.

Foredraget vil fokusere på prostitutionen i 1800-tallet, hvor der blev vedtaget regler for tilsynet med de prostituerede. Ikke før og ikke siden har der været så klare retningslinjer for prostitutionens ordning. Prostitutionen har altid været til diskussion, og det vil blive påvist, hvorledes argumenterne for og imod er uforanderlige.

Foredragsholder: Museumsinspektør, arkivar, ph.d. Merete Bøge Pedersen

Tid og sted: Horsens Bibliotek, Foredragssalen, kl. 19

Da foreningen er vært ved lidt kaffe/te og kage, vil vi gerne have tilmelding til denne aften til Benedicte Overgaard pr. mail: benedicte@overgaard.nu eller telefon: 75629725/40782127, meget gerne som sms senest den 18. april.


Allerede inden generalforsamlingen kan man studere emnet prostitution:

Tirsdag den 1. december kl. 13: Åbning af udstillingen: Bordellet og byen

Byarkivet åbner den 1. december for en udstilling med titlen ”Bordellet og byen”, der beskriver Horsens i slutningen af 1800-tallet. Prostitution var forbudt, men borgmester Chr. von Jessen gav alligevel tilladelse til oprettelse af et bordel, som eksisterede fra 1861-83. Udstillingen vil på tematiske plancher illustrere forskellige aspekter af byens liv med prostitution som omdrejningspunkt. Hvem var de prostituerede? Hvor blev de behandlet for sygdom? Hvem var for og imod en offentlig prostitution osv.?

Udstillingen beskriver en by i vækst og en verden under forandring.

page5image24432 page5image24592

Horsens Museum arrangerer:

Ved redaktionens slutning har jeg kun modtaget få bidrag fra Horsens museum om arrangementer i de kommende måneder. Jeg må derfor henvise til hjemmesiden www.horsensmuseum.dk for nærmere oplysninger om kommende arrangementer, foredrag, byrundvisninger m.m.

De af vore medlemmer, som har oplyst deres mail adresse, får selvfølgelig som vanligt pressemeddelelserne, så snart de foreligger.


Byrundvisninger:

Horsens Museum byder på fire Historiske Tirsdage med byrundvisninger om Horsens som netværks- og handelsby i foråret 2016 under overskriften: Skibet er ladet med. Første gang er


Tirsdag den 5. april kl. 16: Skibet er ladet med ..... salt, klæde og øl!

Denne dag sætter vi fokus på Horsens’ rolle som middelalderlig købstad. At være købstad i middelalderen betød, at man var kongeligt privilegeret handelsby. Her indenfor byens volde mødtes byens købmænd, oplandets bønder og tilrejsende handelsfolk og udvekslede varer. Købstaden var centrum i et lokalt netværk, der havde kontakter ud til især Vesteuropa, hansestæderne og de nordiske lande. På torvet var der gang i handelslivet, og på havnen var der hektisk aktivitet, når skibe fra nær og fjern skulle læsse og losse.

Rundviser: Arkæolog Lars Pagh
Mødested: Ved Vandskulpturen på Torvet, Horsens Tidspunkt: Tirsdag d. 5. april 2016 kl. 16 Varighed: 1 time
Turen er gratis og kræver ingen forhåndstilmelding


Tirsdag den 19. april kl. 16: Skibet er ladet med ..... r is, soja og appelsiner

På den anden byrundvisning i serien sætter vi fokus på handel og netværk i 16-1700-årenes Horsens. Turen går til havnen og til de torve, gader, købmandshuse, apotekerkældre og småboder, hvor madvarer og andre varer kunne købes af horsensianerne. Her kunne de erhverve sig både soja fra Japan, kål fra Vær sogn samt smukke bånd og knapper fra de omvandrende jøder.

Rundviser: historiker Bodil Møller Knudsen
Mødested: På Torvet foran Vor Frelsers kirke, Horsens Tidspunkt: Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16
Varighed: ca. 1 time
Turen er gratis og kræver ingen forhåndstilmelding

page6image18040

I forbindelse med Byarkivets flytning til Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, har det fået nyt telefonnummer: 2487 5111. Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10 13, torsdag kl. 12 18, fredag lukket. Sidste lørdag i hver måned er der åbent kl. 10 13.


Nogle praktiske oplysninger: Henvendelser vedr. medlemskab rettes gerne til formand Benedicte Overgaard, benedicte@overgaard.nu eller kasserer: Hanne Hybschmann Thellesen, hanne.hybschmann@thellesen.com
Find os også på www.horsenskulturhistoriskeforening.dk


Vi vil rigtig gerne have medlemmernes mailadresser, så har du endnu ikke meddelt os din, så gør det meget gerne til formand eller kasserer. Du får til gengæld besked før alle andre om alt, der arrangeres af Horsens Museum. Du modtager også vores lille medlemsblad digitalt og tidligere end med almindelig post samtidig med, at du hjælper foreningen at spare penge, som vi kan bruge bedre på gode foredrag .


HUSK: Ved ændringer i din adresse, telefonnummer, mailadresse eller ved ind/udmeldelse at meddele dette til foreningen på mail til formand eller kasserer.


KALENDEREN
Tirsdag den 1. december kl. 13: Åbning af udstillingen: Bordellet og byen, Byarkivet, Horsens Bibliotek 

Mandag den 7. december kl. 19: Foreningens julemøde, foredrag om 1800-tallets juletraditioner

Tirsdag den 26. januar kl. 19: Årets udgravninger v/Horsens Museums arkæologer

Onsdag den 10. februar kl. 19: Fortiden set fra himlen, luftfotoarkæologi i Danmark

Torsdag den 10. marts kl. 19: Luftfotografiets vej til succes

Torsdag den 31. marts kl. 19: Luftfotografiets historie gennem 150 år

Tirsdag den 5. april kl. 16: Byrundvisning. Mødested: Vandskulpturen på Torvet
Tirsdag den 12. april kl. 19: Nydelsesmidlernes historie

Tirsdag den 19, april kl. 16: Byrundvisning. Mødested: Torvet foran Vor Frelsers Kirke

Onsdag den 20. april kl. 19: Generalforsamling, foredrag om prostitution i Horsens i 1800-tallet

Hvor intet andet er nævnt, finder arrangementerne sted i foredragssalen på Horsens Bibliotek, Tobaksgården .

Arrangementer markeret med rød skrift er foreningens egne arrangementer , Øvrige er arrangeret af Horsens Museum.
Medlemsblad nr 40, august 2015HORSENS KULTURHISTORISKE FORENING


Medlemsblad nr. 40, august 2015


red. Benedicte Overgaard__________________www.horsenskulturhistoriskeforening.dkSiden sidste medlemsblad blev udsendt, har vi beklageligvis måttet aflyse BÅDE den planlagte aktivitetsdag OG vores deltagelse i Europæisk Middelalder Festival.

Det er rigtig trist, men dette tavse vink med en vognstang fra medlemmerne, må vi jo nu indse, betyder, at det ikke er der, vi skal sætte ind.

Derimod har vi jo – med en enkelt undtagelse - haft stor succes med vore foredrag, og vi vil stadig gøre vort yderste for at tilbyde virkelig gode foredragsholdere til interessante emner.

Vi vil også fortsat satse på gode ture ud i landet, som f.eks. den meget vellykkede tur til Illerup Ådal på en vidunderlig sommeraften.


Uanset foreningens manglende deltagelse finder Europæisk Middelalder Festival sted i dagene 28. og 29. august.


Sted: Området omkring Fængslet, Fussingsvej 8, Horsens

Åbningstider: fredag kl. 16-23, lørdag kl. 10-23FORENINGEN ARRANGERER:


Efterårets foredragsrække er tilrettelagt med udgangspunkt i Grundloven af 1915, som fik stor betydning for vores samfund de følgende 100 år.Tirsdag den 8. september kl. 19: Grundloven af 1915, dens forudsætninger og følger


I foredraget fortælles om forudsætningerne for Grundloven 1915. Dels i det lange stræk med tråde tilbage til 1830'erne og Stænderforfatningen, dels mere fokuseret på perioden fra Systemskiftet i 1901 til grundloven endelig blev vedtaget i 1915. Vi kommer således til at høre om enevældens fald og den fri forfatning, og hvorfor det ikke var demokrati. Om provisorietiden og forfatningskampen og om systemskiftet og de mere direkte processer og personer, der førte den demokratiske grundlov til vedtagelse i 1915.


Foredragsholder: Lektor, ph.d. Claus Møller Jørgensen, Århus Universitet

Sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen

Gratis adgang, ingen tilmelding

Der kan købes kaffe og te i pausen

Kom i god tid, døren lukkes kl. 19
Torsdag den 8. oktober kl. 19: 100 år med kvinder i politik

I anledning af grundlovsjubilæet i 2015 fortæller Anna Wowk Vestergaard om kvindernes kamp for stemmeretten, om de første valg med kvindelig deltagelse og om nogle af de første kvindelige politikere samt om deres arbejdsvilkår i både lokal- og landspolitik. Hør også datidens argumenter for, at kvinder skulle holde sig langt fra politik og det offentlige liv og om de foreninger, hvor kvinderne organiserede sig i kampen for politisk deltagelse. Horsens Byråd var en af de kommunalbestyrelser, hvor kvinder fik plads fra 1909, hvor de første gang kunne deltage i kommunale valg. De første kvindelige kommunalpolitikere satte et tydeligt præg på byrådet trods vanskelige arbejdsbetingelser.

Foredragsholder: Museumsinspektør Anna Wowk Vestergaard, Den gamle By. Sted: Horsens Bibliotek, Foredragssalen Gratis adgang, ingen tilmelding Der kan købes kaffe og te i pausen Kom i god tid og husk, at døren lukkes kl. 19.


Mandag den 9. november kl. 19: Forsorg i Danmark


I det sidste af de tre foredrag om Grundloven af 1915 fortæller historiker Sarah Smed fra Forsorgsmuseet i Svendborg om, hvordan kvinder, fattige og mennesker på offentlig forsørgelse også fik stemmeret. Foredraget belyser skiftet i tankegangen og de konsekvenser, det fik for en væsentlig del af den danske befolkning

Foredragsholder: Historiker Sarah Smed, Forsorgsmuseet, Svendborg Sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen Gratis adgang, ingen tilmelding Der kan købes kaffe og te i pausen Kom i god tid, døren lukkes kl. 19

Som noget helt enestående er det lykkedes os at få museumsinspektør, dr. phil. Flemming Kaul til at komme


Tirsdag den 15. september kl. 19: Bronzealderens billeder, Solheste, solfugle og solskibe


I bronzealderens religion var det solen, som var i fokus. Solen var den højeste guddommelige magt, som hver morgen blev genfødt. Vi følger sporene efter for længst svundne solreligioner fra Norge i nord til Egypten i syd. Vi besøger Italien og Grækenland på vejen. Også mulighederne for et liv efter døden vil Flemming Kaul fortælle om.

Flemming Kaul er den førende specialist i bronzealderens religion og billedverden. I 2006 blev han dr. phil. på en afhandling om bronzealderens religion.


Foredragsholder: Dr. phil. Flemming Kaul, Nationalmuseet

Sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen

Gratis adgang, ingen tilmelding

Der kan købes kaffe og te i pausen

Kom i god tid, døren lukkes kl. 19

Og endnu en særlig begivenhed :


Søndag den 4. oktober kl. 15 til 17 markerer vi, at seniorforsker Annette Hoff fra Den Gamle By i samarbejde med Skalks forlag Wormianum udgiver de to bøger:


Den Danske Tehistorie og Den Danske Kaffehistorie udkommer nu efter 2½ års kulegravning af danske arkivers og museers samlinger.

Ideen til den kommende serie om Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie dukkede op helt tilbage i 2007, da Annette ved arbejdet med bogen om Gehrdt de Lichtenberg fandt nogle helt enestående kilder i Rigsarkivet. Nu kan vi bl.a. gennem varelister fra købmænd i Horsens, Århus, Vejle, Fredericia og mange andre købstæder for første gang få indblik i kaffens og teens udbredelse i hele kongeriget.


Kom og hør fortællingen om de to bøgers tilblivelse. Bøgerne dækker danskernes brug af kaffe og te fra 1660 til vor egen tid gennem krig og fred, arbejdsliv, fritid, ungdomsoprør og helt frem til den moderne te- og kaffekultur i dag.

Bøgerne, som er på henholdsvis 360 og 352 velillustrerede sider, koster normalt 288 kr. pr. stk., men kan ved denne ene lejlighed købes for en særpris på 270 kr. pr. bog eller to bøger for 500 kr.

Der vil blive serveret te- og kaffebord med 1700-tals kager for 50 kr. pr. person.


Tilmelding til denne eftermiddag i nydelsesmidlernes tegn skal af hensyn til traktementet ske senest mandag den 21. september til redaktion.skalk@mail.dk eller telefon 8627 3711 (Christian Adamsen).


Sted: Jørgensens Hotel, Søndergade, Horsens

Pris: 50 kr. for kaffe og kageHorsens Museum arrangerer:

Foredrag:

Mandag den 19. oktober kl. 19: Mit bedste fund

I anledning af Arkæologiens Dag og Horsens Museums 100 års jubilæum slår museet dørene op til en anderledes aften i de arkæologiske udstillinger. Museets arkæologer byder indenfor og fortæller den personlige historie om deres bedste fund. Foredragsholdere: Horsens Museums arkæologer Sted: Horsens Museum, Sundvej 1A, Horsens Gratis ingen tilmelding Varighed: Ca. 1½ time

Tirsdag den 10. november kl. 19: Fiskere og jægere i Horsens Fjord i ældre stenalder

Aktuelle undersøgelser og en lang række flotte fund fra en oversvømmet boplads fra jægerstenalderen på Hjarnø har givet ny viden om livet og dagligdagen på en af datidens kystbopladser og et indblik i havets udvikling i Horsens Fjord for mere end 7000 år siden. Foredragsholdere: Arkæologerne Claus Skriver, Moesgaard Museum, Peter Astrup, Århus Universitet og Per Borup, Horsens Museum Sted: Horsens Bibliotek Gratis ingen tilmelding, Varighed ca. 2 timer

Tirsdag den 17. november kl. 19: Prinsesse Charlotte Frederikke

175-året for prinsesse Charlotte Frederikkes død og begravelse i Rom bliver bl.a. markeret med dette foredrag, der omhandler det dramatiske voksenliv, som fulgte efter en barndom i den lille tyske by Ludwigslust. Tilværelsen i hendes eksiler i Horsens-Århus og Vicenza-Rom er omdrejningspunktet for foredraget. Foredragsholder: Historiker Bodil Møller Knudsen Sted: Horsens Bibliotek Gratis Ingen tilmelding Varighed ca. 1½ time

Tirsdag den 24. november kl. 19: Det ældste Hatting, kirke og arkæologi

Hattings ældste historie er de senere år blevet belyst gennem flere arkæologiske udgravninger. Desuden har Danmarks Kirker kastet et frisk blik på Hatting Kirkes historie og ikke mindst forbindelsen til Bygholm Gods. Foredraget vil samle op på, hvad vi ved. Foredragsholder Arkæolog Lars Pagh Sted: se Museets hjemmeside og annoncering Gratis ingen tilmelding Varighed ca. 1½ time

Byrundvisninger:

Lørdag den 5. september kl. 14: Byhistorie og fortovsøkologi, fotosafari for hele familien


Børn og voksne inviteres på fotosafari, hvor man skal gå på jagt efter særlige steder i byen på baggrund af nærbilleder, som udleveres af rundviserne. Undervejs krydres turen med fortællinger om byens historie, og om det plante- og dyreliv, der findes på stenbroen mellem byens huse.

Rundviser: Naturvejleder Thorke Østergaard og arkæolog Lars Pagh

Mødested: Porten til Klosterkirkegården, Borgergade/Badstuestræde, Horsens

Gratis, ingen tilmelding

Varighed: ca. 1½ time


Lørdag den 19. september kl. 13: Arkæologisk byvandring i Østerhåbkvarteret


Tag med på gåtur i de nye kvarterer langs Østerhåbsalle og få historien om en landsby fra tiden omkring Kristi fødsel, et sjældent våbendepot fra jernalderen samt en sælsom stolpehusrække fra bronzealderen – blot noget af alt det arkæologerne har fundet ved udgravninger i området.

Rundviser: Arkæolog Martin Krog Nielsen

Mødested: Østerhåb Kirke, Gravengårdsvej 10, Horsens

Gratis, ingen tilmelding

Varighed: ca. 2 timer


Onsdag den 11.november kl.16: Med prins Christian Frederik på spadseretur i Horsens 1803

Vi ser på alle de bygninger og initiativer, der optog en prins på besøg to dage i Horsens.

Rundviser: historiker Bodil Møller Knudsen.

Mødested: På Torvet ved Vor Frelser kirkes syddør

Gratis, ingen tilmelding

Varighed: Ca. 1 time


Historiske t irsdage:


22. september kl.16: Byens rum i middelalderen .


På denne rundvisnings fortælles om bygrave, pladser, gader og byudvikling.

Rundviser: museumsinspektør Lars Pagh,

Mødested: På Torvet udfor Vor Frelser kirkes syddør .

Gratis, ingen tilmelding

Varighed: Ca. 1 time


29.september kl.16: Byens rum i 1600-1700-årene


Denne dag er temaet nye bygninger, nye pladser, krigenes virkninger og den nye rigdom.

Rundviser: historiker Bodil Møller Knudsen

Mødested: Hvor Fugholm munder ud i Åboulevarden

Gratis, ingen tilmelding

Varighed: Ca. 1 time


6.oktober kl.16: Byens rum i 1800- og 1900-årene


På denne rundvisning drejer det sig om tidlige industrivirksomheder og industritidens byrum.

Rundviser: Arkæolog Allan Skou Larsen

Mødested: Bag den forhenværende Håndværker- og Industriforenings bygning, Allégade 16A, Horsens

Gratis, ingen tilmelding

Varighed: Ca. 1 time


Andre ture:

Søndag den 4. oktober kl. 10-12: Strandfund, en guidet tur fra Husodde til Brakør Skov Her dukker fortiden op på stranden, men hvor er vikingehavnen, og kan der findes endnu en billedsten? Oldtidens kystaktiviteter rekonstrueres, og turen går forbi et voldsted i skoven og en historisk anløbsplads for et yndet udflugtsmål i Elbæk Skov. Rundviser: Allan Skou Larsen Mødested: Østlige ende af Elbæk Skovvej, Stensballe Varighed ca. 2 timer Tilmelding og betaling hos AOF Horsens-Hedensted Arrangør: Horsens Museum og AOF Horsens - Hedensted

SIDSTE NYT:

Fra Byarkivet har vi modtaget nedenstående fra den nye arkivar, Merete Bøge Pedersen:

Den 1. maj 2015 tiltrådte jeg som ny leder af Byarkivet i Horsens. Jeg er uddannet historiker fra Aarhus Universitet og har skrevet ph.d.-afhandling om Prostitutionen og Grundloven. Jeg har som historiker primært beskæftiget mig med nyere historie og særligt social- og retshistorien har haft min store interesse. Jeg har tidligere arbejdet som arkivar/forsker ved Landsarkivet for Nørrejylland og som underviser ved Aarhus Universitet. Privat er jeg gift og har to børn.

Opstarten på Byarkivet har været meget spændende, men også udfordrende. Arkivet skulle ultimo juni være ude af de gamle lokaler i det gamle rådhus på Søndergade for i stedet at flytte til biblioteket i Tobaksgården. Det har været et stort arbejde at sortere og pakke et helt byarkiv, men alle ansatte og frivillige løftede i flok og på fantastisk vis, og dead-line blev overholdt.

Nu er vi så startet på et nyt kapitel i Byarkivets historie på biblioteket, hvor der venter nye udfordringer. Byarkivet rummer et righoldigt materiale over Horsens og omegns historie og er således med til at sikre den lokale kulturarv. Vores samlinger rummer utrolig mange gode historier og billeder. Vores opgave er at gøre disse tilgængelige for interesserede ud fra et princip om størst mulig åbenhed. Vi er naturligvis parate til at hjælpe med at imødekomme specifikke ønsker, men derudover er det også vores opgave selv at formidle de gode historier. Byarkivet vil med den nye placering lancere nye initiativer og samarbejder i fremtiden, og vi håber på, at placeringen i Tobaksgården vil kunne være medvirkende til at skabe en synergieffekt imellem bibliotek og arkiv.

Det er en tung arv, som jeg skal løfte efter Byarkivets tidligere leder, Bodil Møller Knudsen, men jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for på en og samme tid at sikre kontinuitet og udvikling. Byarkivet vil under alle omstændigheder holde fast i kerneydelserne indsamling, registrering og formidling, ligesom vi fortsat vil bidrage til det gode samarbejde med Horsens Kulturhistoriske Forening.

Afslutningsvist vil jeg gøre opmærksom på, at der i anledning af Byarkivets flytning til biblioteket afholdes indvielsesreception lørdag, den 5. september kl. 10.30-11.30 i Byarkivets lokaler i Tobaksgården 12. Alle er velkomne.

Merete Bøge Pedersen,

museumsinspektør, ph.d.


Invitation til åbning af Byarkivet på Horsens Bibliotek

Lørdag den 5. september kl. 10.30 til 11.30 åbner Byarkivet på Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12

Kulturudvalgsformanden Kristian Dyhr holder åbningstalen, og der serveres små forfriskninger.

I dagens anledning bliver der en lokalhistorisk gave til alle gæsterne.

Venlig hilsen Byarkivet, Horsens Museum og Horsens BibliotekI forbindelse med Byarkivets flytning fra Søndergade til Horsens Bibliotek har man fået nyt tlf.nummer: 2487 5111. Åbningstider indtil 5. september som hidtil tirsdag 10-14, onsdag 10-17.

Nogle praktiske oplysninger: Formand Benedicte Overgaard, benedicte@overgaard.nu Kasserer: Hanne Hybschmann Thellesen, hanne.hybschmann@thellesen.com


Vi vil rigtig gerne have medlemmernes mailadresser, så har du endnu ikke meddelt os din, så gør det meget gerne til formand eller kasserer. Du får til gengæld besked før alle andre om alt, der arrangeres af Horsens Museum. Du modtager også vores lille medlemsblad digitalt og tidligere end med almindelig post, samtidig med at du hjælper foreningen at spare penge, som vi kan bruge bedre på gode foredrag .

HUSK: Ved ændringer i din adresse, telefonnummer, mailadresse eller ved ind/udmeldelse at meddele dette til foreningen på mail til formand eller kasserer.


KALENDEREN

Fredag-lørdag den 28.-29. august: Europæisk Middelalder Festival, området omkring Fængslet

Lørdag den 5. september kl. 14: Byhistorie og fortovsøkologi, Mødested: Borgergade/Badstuestræde, Hrs.

Tirsdag den 8. september kl. 19: Første foredrag om Grundloven af 1915

Tirsdag den 15. september kl. 19: Foredrag om bronzealderens billeder

Lørdag den 19. september kl. 13: Arkæologisk byvandring i Østerhåbkvarteret. Mødested: Østerhåb kirke

Tirsdag den 22. september kl. 16: Byens rum i middelalderen. Mødested: Torvet, Vor Frelser Kirkes syddør

Tirsdag den 29. september kl. 16: Byens rum i 1600-1700-årene. Mødested: Fugholm/Åboulevarden

Søndag den 4. oktober kl. 10-12: Strandfund, guidet tur, mødested østlige ende af Elbæk Skovvej

Søndag den 4. oktober kl. 15 til 17: Annette Hoff lancerer sine nye bøger. Jørgensens Hotel, Søndergade

Mandag den 19. oktober kl. 19: Mit bedste fund, foredrag på Horsens Museum, Sundvej 1A

Tirsdag den 6. oktober kl. 16: Byens rum 1800-1900 tallet. Mødested: Bag den tidl. Håndværker – og Industriforening, Allegade 16A

Torsdag den 8. oktober kl. 19: Andet foredrag om Grundloven af 1915

Mandag den 9. november kl. 19: Tredje foredrag om Grundloven af 1915

Tirsdag den 10. november kl. 19: Fiskere og jægere i Horsens fjord i stenalderen, foredrag

Onsdag den 11. november kl. 16: Spadseretur i Horsens anno 1803. Mødested: Torvet, Vor Frelser Kirkes syddør

Tirsdag den 17. november kl. 19: Foredrag om Prinsesse Charlotte Frederikke

Tirsdag den 24. november kl. 19: Det ældste Hatting, foredrag. Se dagspressen vedr. mødested

Mandag den 7. december kl. 19: Foreningens julemøde, foredrag om 1800tallets juletraditionerHvor intet andet er nævnt, finder arrangementerne sted i foredragssalen på Horsens Bibliotek, Tobaksgården.

Arrangementer markeret med rød skrift er foreningens egne arrangementer, dog er foredraget den 15. september i samarbejde med Horsens Museum

Øvrige er arrangeret af Horsens Museum.

medlemsblad nr 39

HORSENS KULTURHISTORISKE FORENING


Medlemsblad nr. 39, maj 2015


red. Benedicte Overgaard__________________www.horsenskulturhistoriskeforening.dkFORENINGEN ARRANGERER:


Lørdag den 20. juni kl. 10 - 14: Middelalderaktivitetsdag


Horsens Kulturhistorisk Forening indbyder til en lege-og aktivitetsdag for børn og unge i en række forskellige værksteder med middelalderaktiviteter:

I træværkstedet kan man lære at lave træsværd og skjolde. Denne aktivitet er egnet for børn mellem 5 og 10 år, som er ledsaget af en voksen, som kan hjælpe barnet.

I syværkstedet kan man lære at sy strudhætter og at nålebinde, og i madværkstedet kan man afprøve sin viden om middelalderens råvarer og smage på middelaldermad.


Hensigten med dagen er at skabe interesse for middelalderen hos børn og unge og deres familier samt at rette opmærksomheden på deltagelse i Europæisk Middelalderfestival.


Børn har adgang sammen med voksne og tilmelding er nødvendig senest 12. juni

på telefon 75610922 eller på mail til mbz@horsens.dk

Ved tilmelding oplyses navn og telefonnummer samt antallet af børn og voksne, der deltager.

Der er kun plads til 40 deltagere .

Sted: i ”Spirillehaven” og havehuset bag ved Kildegade 27 B i Horsens.


Vi håber at se mange af jer til denne sommerdag i middelalderens tegn. På gensyn.Den sidste weekend i august afholdes igen i år Europæisk middelalderfestival. Det er fredag den 29. og lørdag den 30. august . Også i år kommer det til at foregå på området omkring Fængslet.


Vi modtager gerne tilmeldinger fra medlemmer, som kunne tænke sig at hjælpe til på middelalderfestivalen. Arbejdet er hverken tungt eller svært, og behøver heller ikke kræve så meget tid. Jo flere vi er, jo lettere bliver det for alle. Så meld dig snarest til Byarkivet: tlf. 7561 0922 eller pr. mail: mbz@horsens.dk


I de timer, hvor festivalen er åben for publikum, har vi brug for mindst 4-6 personer hele tiden. Vagterne er typisk på 2-3 timer. Til opsætning og nedtagning har vi brug for mindst 6-8 personer torsdag eftermiddag/aften og lørdag aften/søndag formiddag; det må gerne være mænd med gode kræfter!


Torsdag den 6. august kl. 17: Sommeraften kør-selv-tur til Illerup Ådal


Horsens kulturhistoriske Forening kan nu tilbyde medlemmer og gæster en dejlig augustudflugt til Illerup Ådal ved Skanderborg.

Forhenværende direktør for Skanderborg Museum, Helle Reinholdt, vil vise os rundt og fortælle om baggrunden for, at Illerup Ådal er blevet så berømt. Her lå en sø, som senere blev til en helligmose, hvor man mellem år 200-500 ofrede krigsbytte til guderne. I 1950erne og 1960erne er her i alt udgravet mere end 15.000 overordentlig velbevarede genstande, som har gjort det muligt at skrive den ganske særlige historie om disse århundreders krige.

De af vore medlemmer, der hørte Jeanette Varberg, og de, som tager med på udflugten til Moesgaard, vil have set og hørt om disse fund, men nu har alle muligheden for selv at se stedet, hvor de exceptionelle fund blev gjort.

Besøget i Illerup Ådal vil foregå tæt ved stedet for de store arkæologiske udgravninger, og her vil de mange fund blive sat i sammenhæng med andre lignende offerfund fra tiden.


Tid: Torsdag den 6. august mødes vi kl. 17.10

Mødested: Parkeringspladsen nord for banegården, hvor tidligere godsbanegården lå. Kørselsvejledning gives og betaling foretages inden vi kører.

Rundvisningen begynder kl. 18. Husk gode vandresko. Vi går ca. 2 km.

Varighed af rundvisningen ca. 1,5 time

Tilmelding med oplysning af navn og tlf.nr. senest fredag den 31.juli til bodil@moellerknudsen.eu eller på telefon eller sms på 2260 4151.


Husk at fortælle, om du selv kan køre og evt. have plads til flere eller om du ønsker kørelejlighed.

Pris: 25 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding er bindende.


Der vil være mulighed for at sidde ned under dele af Helle Reinholdts rundvisning/foredrag, ligesom det vil være muligt at drikke medbragt kaffe og spise et stykke brød eller kage ved bordene i ådalen.

MEDDELELSER

Mandag den 13. april blev der afholdt generalforsamling. Regnskab og formandsberetning blev godkendt af de fremmødte. En stigning i kontingentet blev vedtaget, således at kontingentet nu er 175 kr. pr. år pr. medlem . Der blev afholdt valg i henhold til vedtægterne, og den nye bestyrelse har konstitueret sig således:


Formand Benedicte Overgaard

Stensballe Strandvej 14, 8700 Horsens 7562 9725

benedicte@overgaard.nu


Næstformand Erik Kristiansen 7561 1707

Askevej 22, 8700 Horsens

askevej22@gmail.com


Kasserer Hanne Hybschmann Thellesen 7564 5640

Obovej 8, 8700 Horsens

hanne.hybschmann@thellesen.com


Sekretær Mai Britt Rieper Zeuthen 3024 0610

Nørrebrogade 25, 1., 8722 Hedensted

mbz@horsens.dk

Bestyrelsesmedlem Allan Skou Larsen 7562 1318

Svalevej 17, 8700 Horsens

lisbetfloee@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Anne Katrine Nagel Christensen 2873 2196

Sverdrupsvej, 8700 Horsens

aknagel@gmail.com


Bestyrelsesmedlem Bodil Møller Knudsen 2260 4151

Sundbakken 1, 8700 Horsens

bodil@moellerknudsen.eu


Suppleant Christian Würtz Frederiksen 2491 4738

Anhøj 68, 8700 Horsens

christian.frederiksen1@skolekom.dk


Suppleant: Lars Pagh 3056 4162

Søren Slibersvej 1

7100 Vejle

muslp@horsens.dk


Revisor Ib Jensen 7562 9504

Ørstedsvej 18, 8700 Horsens

jensen_ib@hotmail.com


Revisorsuppleant Torben Riis

Herregårdsparken 65, 8700 Horsens 7565 7204

torben.riis@mail1.stofanet.dkHUSK: Ved ændringer i adresse, telefonnummer, mailadresse eller ind/udmeldelse at meddele dette til foreningen på mail til formand eller kasserer.Vedlagt dette medlemsbrev fremsendes kontingentopkrævning på kr. 175,-. Kontingentet gælder for et år og bedes indbetalt senest 15. juni. Medlemskort, som giver gratis adgang for medlemmet til Horsens Museum, vedlægges ligeledes .KALENDEREN

Onsdag den 10. juni kl. 19: Tur ved Bygholm Sø. Mødested: P-pladsen Åbjergskovvej

Lørdag den 20. juni kl. 10 - 14: Middelalderaktivitetsdag. I haven bag Kildegade 27B

Onsdag den 5. august kl. 17: Byvandring i fangernes fodspor. Mødested: Vestervang/Viborgvej

Torsdag den 6. august kl. 17 - 20; Kør-selv tur til Illerup Ådal. Mødested: Ved banegården.

Onsdag den 13. august kl. 17: Byvandring: Det første fængsel. Mødested: Den grønne port, Fussingsvej

Fredag-lørdag den 29.-30. august: Europæisk Middelalderfestival. Kom og hjælp i foreningens bod!

Lørdag den 5. september kl. 14: Byhistorie og fortovsøkologi. Mødested: Porten til Klosterkirkegården

Lørdag den 19. september kl. 13: Arkæologisk byvandring i Østerhåbkvarteret. Mødested: Østerhåb kirkeLæs i næste medlemsblad om følgende arrangementer, men reserver gerne datoerne:Tirsdag den 8. september kl. 19: Foredrag om 1915 grundloven. Horsens bibliotek

Søndag den 4. oktober kl. 15 til 17: Annette Hoff lancerer sin nye bog. Jørgensens Hotel

Torsdag den 8. oktober kl. 19: Foredrag om kvinders valgret. Horsens bibliotek

Mandag den 9. november kl. 19: Foredrag om forsorgsmuseet i Svendborg. Horsens bibliotekHvor intet andet er nævnt, finder arrangementerne sted i foredragssalen på Horsens Bibliotek, Tobaksgården.

Arrangementer markeret med rød skrift er foreningens egne arrangementer.

Øvrige er arrangeret af Horsens Museum.medlemsblad nr 38


 

HORSENS KULTURHISTORISKE FORENING

 

Medlemsblad nr. 38, Marts 2015

 

red. Benedicte Overgaard

 

 

__________________www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

 

 

FORENINGEN ARRANGERER:

 

I efteråret 2014 åbnede Moesgaard Museum det helt nye museum. Vi har derfor arrangeret:

 

Kør-selv-tur til Moesgaard Museum: Betagende arkitektur og nytænkende formidling.

 

Lørdag den 11. april 2015. Mødetid: senest 11.45, rundvisning kl. 13.

 

Det nye Moesgaard Museum er en international attraktion både i kraft af arkitekturen, udstillingerne og den naturskønne beliggenhed i Skåde Bakker med udsigt til skov og hav.
Udstillingerne er en variation af forskellige scenograferede miljøer og dramatiserede fortællinger, som samtidig er baseret på den nyeste forskning.

Her kan vi bl.a. se de perler, som blev omtalt i foredraget af Jeannette Varberg den 19. marts!

 

Vi mødes ved parkeringspladsen lige nord for banegården, hvor tidligere godsbanegården lå.(Andreas Steenbergs Plads/Godsbanegade).  OBS! Ændring af mødested i forhold til annoncering i Horsens Museums program!

Her fordeler vi os i private biler, hvorefter vi kører til Moesgaard, hvor vi har bestilt en rundvisning kl. 13 af en times varighed. Efter rundvisningen vil vi give os tid til at gå lidt rundt i udstillingerne på egen hånd. Evt. kan man se den nye udstilling med de kinesiske terrakotta krigere! Eller måske gå i cafeen? Museet lukker kl. 17.

 

Tilmelding: Til Byarkivet på tlf.7561 0922 eller pr. mail: mbz@horsens.dk senest den 31. marts. Fortæl venligst, om du selv kører, har plads til flere i bilen eller ønsker kørelejlighed.

Pris: medlemmer 100 kr.

Ikke medlemmer 125 kr.

Max. antal deltagere: 50 efter ”først-til-mølle-princip”

Tilmelding er bindende.

 

I sidste udgave af medlemsbladet indkaldte vi til årets generalforsamling. Her følger flere detaljer:

 

Mandag den 13. april kl. 19: Generalforsamling og foredrag

 

GENERALFORSAMLING - DAGSORDEN:

 

 1. Valg af dirigent

   

 2. Formandens beretning

   

 3. Aflæggelse af regnskab for 2014

   

 4. Orientering om bestyrelsens beslutning om anvendelse af evt. overskud

   

 5. Valg i henhold til vedtægterne.

  Erik Kristiansen, Allan Skou Hansen, Anne Katrine Nagel Christensen, Jørn Svanholm er på valg. Jørn Svanholm ønsker ikke genvalg, mens de øvrige er villige til at modtage valg.

  Suppleanterne Bodil Møller Knudsen og Christian Frederiksen vil acceptere valg.

   

 6. Valg af revisor og revisorsuppleant

   

 7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 25 kr. til 175 kr. pr. år

   

 8. Indkomne forslag

   

 9. Evt.

 

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest mandag den 6. april.

 

Efter generalforsamlingen og en kop kaffe/te og lidt kage vil historiker Anne Katrine Nagel Christensen fortælle om arbejdet med de nye udstillinger på fængslet:

 

Fængselsmuseet arbejder for tiden på en ny, stor udstilling som slår dørene op den 20. maj.

En stor del af udstillingsarbejdet finder sted i museets magasin og på arkiver, hvor museets historikere har fundet genstande, bøger, breve og arkivalier som kilder til nye historier og vinkler på 153 års fængselshistorie, ofte fortalt af de mennesker, der var med.

Anne Katrine Nagel Christensen fra Fængselsmuseet vil fortælle om nogle af disse mennesker og historier, der er dukket op i forbindelse med udstillingsarbejdet. Hør for eksempel om den allerførste fange, der alligevel var gammel i gårde, om Søren Mathiasen, der efter 49 år blev en myte i fængslet og om Leo Verner Bou, der skabte Danmarkshistorie på hele to måder.

 

Foredragsholder: Historiker Anne Katrine Nagel Christensen

Sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen

Tid: Mandag den 13. april kl. 19

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe/te og lidt kage

Gratis. Ingen tilmelding

 

 

I efteråret blev foredraget med Vigand Rasmussen om de lokale jernbaner så stort et tilløbsstykke, at vi desværre måtte afvise mange, da der kun må være 90 mennesker i bibliotekets foredragssal. Heldigvis har Vigand Rasmussen indvilget i at komme igen med et lidt anderledes foredrag, men stadig med de lokale jernbaner som udgangspunkt:

 

Torsdag den 23. april kl. 19.00: Rejsen til Horsens

 

I gamle dage kunne man komme til Horsens med jernbanen fra næsten alle verdenshjørner. Foredraget tager tilhørerne med i toget og fortæller undervejs om lokomotiver, vogne, stationer, mennesker og politik omkring jernbanerne i Horsens – herunder hvorfor

banerne blev anlagt, og hvorfor privatbanerne siden blev nedlagt i løbet af små ti år. Foredraget vil være rigt illustreret.

 

Foredragsholder: Lektor em., jernbanehistoriker Vigand Rasmussen

Sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen

Gratis adgang, i ngen tilmelding

Der kan købes kaffe/te i pausen

Kom i god tid, og husk, at døren lukkes kl. 19

 

 

Det er også snart tid til at tænke på Europæisk Middelalderfestival, som i år holdes den 28. og 29. august. Vi vil rigtig gerne deltage med en bod i år, og som optakt og inspiration hertil holder vi i år en:

 

MIDDELALDERAKTIVITETSDAG

Lørdag den 20. juni 2015 fra 10 til 14

 

Horsens Kulturhistorisk Forening indbyder til en lege-og aktivitetsdag for børn og unge i en række forskellige værksteder med middelalderaktiviteter:

I træværkstedet kan man lære at lave træsværd og skjolde. Denne aktivitet er egnet for børn mellem 5 og 10 år, som er ledsaget af en voksen, som kan hjælpe barnet.

I syværkstedet kan man lære at sy strudhætter og at nålebinde, og i madværkstedet kan man afprøve sin viden om middelalderens råvarer og smage på middelaldermad.

 

Hensigten med dagen er at skabe interesse for middelalderen hos børn og unge og deres familier samt at rette opmærksomheden på deltagelse i Europæisk Middelalderfestival.

 

Børn har adgang sammen med voksne og tilmelding er nødvendig senest 12. juni

på telefon 75610922 eller på mail til mbz@horsens.dk

Ved tilmelding oplyses navn og telefonnummer samt antallet af børn og voksne, der deltager.

Der er kun plads til 40 deltagere .

Sted: i ”Spirillehaven” og havehuset bag vedKildegade 27 B i Horsens.

 

Vi håber at se mange af jer til denne sommerdag i middelalderens tegn. På gensyn.

 

Vi modtager også gerne tilmeldinger fra medlemmer, som kunne tænke sig at hjælpe til på middelalderfestivalen. Arbejdet er hverken tungt eller svært, og behøver heller ikke kræve så meget tid. Jo flere vi er, jo lettere bliver det for alle. Så meld dig snarest til Byarkivet: tlf. 7561 0922 eller pr. mail: mbz@horsens.dk

 

 

Torsdag den 6. august kl. 17: Sommeraften kør-selv-tur til Illerup Ådal

 

Horsens kulturhistoriske Forening kan nu tilbyde medlemmer og gæster en dejlig augustudflugt til Illerup Ådal ved Skanderborg.

Forhenværende direktør for Skanderborg Museum, Helle Reinholdt, vil vise os rundt og fortælle om baggrunden for, at Illerup Ådal er blevet så berømt. Her lå en sø, som senere blev til en helligmose, hvor man mellem år 200-500 ofrede krigsbytte til guderne. I 1950erne og 1960erne er her i alt udgravet mere end 15.000 overordentlig velbevarede genstande, som har gjort det muligt at skrive den ganske særlige historie om disse århundreders krige.

De af vore medlemmer, der hørte Jeanette Varberg, og de, som tager med på udflugten til Moesgaard, vil have set og hørt om disse fund, men nu har alle muligheden for selv at se stedet, hvor de exceptionelle fund blev gjort.

Besøget i Illerup Ådal vil foregå tæt ved stedet for de store arkæologiske udgravninger, og her vil de mange fund blive sat i sammenhæng med andre lignende offerfund fra tiden.

 

Tid: Torsdag den 6. august mødes vi kl. 17.10

Mødested: Parkeringspladsen nord for banegården, hvor tidligere godsbanegården lå. Kørselsvejledning gives og betaling foretages inden vi kører.

Rundvisningen begynder kl. 18. Husk gode vandresko. Vi går ca. 2 km.

Varighed af rundvisningen ca. 1,5 time

Tilmelding med oplysning af navn og tlf.nr. senest fredag den 31.juli til bodil@moellerknudsen.eu eller på telefon eller sms på 2260 4151.

Husk at fortælle, om du selv kan køre og evt. have plads til flere eller om du ønsker kørelejlighed.

Pris: 25 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding er bindende.

 

Der vil være mulighed for at sidde ned under dele af Helle Reinholdts rundvisning/foredrag, ligesom det vil være muligt at drikke medbragt kaffe og spise et stykke brød eller kage ved bordene i ådalen.

 

 

HORSENS MUSEUM, FÆNGSELSMUSEET OG BYARKIVET ARRANGERER:

 

Historiske havnerundvisninger:

 

Onsdag den 15. april kl. 16.30: Horsens´ Christiania

 

Horsens´ Christiania eller Klondike, Sydhavnen har mange navne. Skurene er bygget af en broget flok mennesker, der elsker havgus, fiskeri, robåde og en snak over en bajer. Imellem havneindustrier og losseplads ved Bygholm Ås sydlige løb er byen langt væk.

 

Guide: Arkæolog Allan Skou Larsen.

Mødested: Den vestlige ende af Sydhavnens skure, Ove Jensens Alle

Gratis, i ngen tilmelding

Varighed: 1½ time

 

Andre byrundvisninger:

 

Torsdag den 30. april kl. 17: Gå med i Lunden

 

Det grønne område omkring de to museumsbygninger i Lunden byder på en lang fortælling, som starter ved 1800-tallets lystanlæg, runder Horsens´ ældste foreninger og slutter blandt et par af det sene 1900-tals skandalekunstnere, nemlig Bjørn Nørgaard og Christian Lemmerz.

 

Rundvisere: Ph.d. studerende Kamma Overgaard Hansen og historiker Bodil Møller Knudsen

Mødested: Lunden, Carolinelundsvej ved skulpturen ”Menneskemuren”

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed: Ca. 1 time

 

”Levende kulturspor”, er fællestitlen for kultur- og naturhistoriske arrangementer i et samarbejde mellem bl.a. Horsens Museum og Naturcenter Skovgård:

 

Torsdag den 30. april kl. 19: Valborgaften på Purhøj

 

Hold Valborgaften på Purhøj – det højeste punkt i Bjerrelide. Nyd den storslåede udsigt fra gravhøjen, hvor heksene ifølge traditionen samledes på Valborgaften. Hør også fortællingen om Purhøj som tingsted og den nærliggende gravplads fra jernalderen.

 

Rundviser: Arkæolog Anne Mette Kristiansen og naturvejleder Thorke Østergård

Mødested: P-pladsen øst for Purhøj på Purhøjvej

Gratis: Ingen tilmelding

Varighed: Ca. 1½ time

 

Søndag den 10. maj kl. 9.15: Forårstur til Endelave

 

Tag med på en vandretur gennem Endelaves historie og natur. Undervejs fortæller arkæologen og naturvejlederen om øens kulturhistorie og spændende natur.

Turen arrangeres i samarbejde med Endelave Lægeurtehave og Naturcenter Skovgård.

 

Rundviser: Arkæolog Allan Skou Larsen og naturvejleder Thorke Østergård, Naturcenter Skovgård.

Mødested: Færgelejet i Snaptun. Afgang kl. 9.45, retur kl. 14.50 fra Endelave.

Begrænset deltagerantal, tilmelding nødvendig på tlf.: 2931 3740 senest 1. maj

Pris for færge: Voksne 105 kr., pensionister 80 kr., børn 4-15 år 70 kr.

Husk godt fodtøj og påklædning efter vejret, samt madpakke.

 

Onsdag den 27. maj kl. 19: Kloster og mølle 900 år ved Gudenåen

 

Horsens Museum byder på vandring i det fantastiske kulturlandskab ved Klostermølle. Temaet er 900 års historie fra kloster til papirmølle. Undervejs bestiges Sukkertoppen med storslået udsigt over Gudenådalen.

 

Rundviser: Arkæolog Lars Pagh

Mødested: P-pladsen ved Klostermølle, Klostermøllevej 48, 8660 Skanderborg.

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed: Ca. 2 timer

 

Onsdag den 10. juni kl. 19: Tur ved Bygholm Sø med Historisk Atlas

 

Det naturskønne område ved Bygholm sø rummer talrige spor fra menneskers aktivitet i området gennem flere tusind år. Turen afholdes som en indvielse af en række QR-koder syd for Bygholm Sø. Undervejs gives en introduktion til Historisk Atlas.

 

Rundviser: Arkæolog Frederik Callesen og naturvejleder Thorke Østergård

Mødested: P-pladsen på Åbjergskovvej 150 m vest for Schüttesvej, 8700 Horsens

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed ca. 1½ time

 

Onsdag den 5. august kl. 17: I fangernes fodspor

 

Den 20. maj 1853 kom 40 fanger kørende med hestevogn fra Viborg til Horsens eskorteret af soldater med skarpladte geværer. Det var de første fanger i den nyopførte Straffeanstalt, og de skulle nu afsone efter moderne strafferetlige principper. Følg i fangernes fodspor og hør om fangerne, fængslet og Horsens i 1853.

 

Rundviser: Historiker Anne Katrine Nagel Christensen

Mødested: På hjørnet af Vestervang og Viborgvej, Horsens

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed: 1½ til 2 timer

 

Onsdag den 13. august kl. 17: Det første fængsel

 

I 1853 åbnede Horsens Straffeanstalt som det første moderne fængsel i Danmark. Der var tænkt nøje over fængslets placering, arkitektur, indretning og funktion. Kom med på en tur rundt på fængselsområdet og hør om fangerne, de ansatte og om tankerne bag fængslets opbygning og indretning. Besøg i museet er ikke inkluderet.

 

Rundviser: Anne Katrine Nagel Christensen

Mødested: Foran den grønne port ved fængslet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens

Gratis. Ingen tilmelding.

Varighed: 1½ til 2 timer

 

Horsens Museum arrangerer flere ture og rundvisninger i byen i løbet af sommeren. Det er desværre ikke muligt for os at bringe det hele her, hvorfor vi henviser til museets hjemmeside: www.horsensmuseum.dk   eller www.byarkivet-horsens.dk   eller museets folder. Her kan findes omtale af alle aktiviteter for hele året.

 

MEDDELELSER

 

Elektronisk medlemsblad

Bladet udsendes i en e-mail i stedet for med postvæsenet til alle med mailadresse for derved at hjælpe foreningen med at spare porto. Alle, der modtager den elektroniske udgave af bladet, får også relevante pressemeddelelser fra museet kort tid før de enkelte arrangementer, oplysninger om udstillingsåbninger m.m.

 

Hjemmesiden www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

Er navnet på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at indsende gode billeder fra foreningens arrangementer, der så vil blive lagt på hjemmesiden og vores facebook profil. Har du gode ideer, eller mangler du noget på hjemmesiden, kontakt da venligst Dorthe Horn Christensen på mailadressen: dorthehorn@hotmail.com

 

Ind - eller udmeldelse

Medlemskab koster 150,- kr.om året. Foreningsåret går fra 1. marts til 28.(29.) februar. Henvendelser om ind - eller udmeldelse samt meddelelse om ændringer i postadresse, telefon eller mailadresse bedes sendt til mbz@horsens.dk , Byarkivet på tlf. 75610922 eller endelig pr. mail via foreningens hjemmeside www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

 

KALENDEREN

Lørdag den 11. april kl. 11.45: Kør-selv-tur til Moesgaard med rundvisning. Mødested: Ved banegården

Mandag den 13. april kl. 19: Generalforsamling, Horsens Bibliotek, foredragssalen

Onsdag den 15. april kl. 16.30: Havnerundvisning: Horsens´ Christiania. Mødested: Sydhavnens skure

Torsdag den 23. april kl. 19: Rejsen til Horsens. Foredrag, Horsens bibliotek

Torsdag den 30. april kl. 17: Gå med i Lunden. Rundvisning, mødested: Ved ”Menneskemuren”

Torsdag den 30. april kl. 19: Valborgaften på Purhøj. Mødested: P-pladsen øst for Purhøj, Purhøjvej.

Søndag den 10. maj kl. 9.15: Forårstur til Endelave. Mødested Færgelejet i Snaptun

Onsdag den 27. maj kl. 19: Udflugt. Mødested: P-plads v/ Klostermøllevej 48, 8660 Skanderborg

Onsdag den 10. juni kl. 19: Tur ved Bygholm Sø. Mødested: P-pladsen Åbjergskovvej

Lørdag den 20. juni kl. 10 til 15: Middelalderaktivitetsdag. I haven bag Kildegade 27B

Onsdag den 5. august kl. 17: Byvandring i fangernes fodspor. Mødested: Vestervang/Viborgvej

Torsdag den 6. august kl. 17 til 20; Kør-selv tur til Illerup Ådal. Mødested: Ved banegården.

Onsdag den 13. august kl. 17: Byvandring: Det første fængsel. Mødested: Den grønne port, Fussingsvej

Fredag-lørdag den 28.-29. august: Europæisk Middelalderfestival. Kom og hjælp i foreningens bod!

 

Læs i næste medlemsblad om følgende arrangementer, men reserver gerne datoerne:

Tirsdag den 8. september kl. 19: Foredrag om 1915 grundloven. Horsens bibliotek, foredragssalen

Søndag den 4. oktober kl. 15 til 17: Annette Hoff lancerer ny bog. Jørgensens Hotel, Søndergade, Horsens

Torsdag den 8. oktober kl. 19: Foredrag om kvinders valgret. Horsens bibliotek, foredragssalen

Mandag den 9. november kl. 19: Foredrag om forsorgsmuseet i Svendborg. Horsens bibliotek

 

Hvor intet andet er nævnt, finder arrangementerne sted i foredragssalen på Horsens Bibliotek, Tobaksgården .

Arrangementer markeret med rød skrift er foreningens egne arrangementer . Øvrige er arrangeret af Horsens Museum.

 

 

 

medlemsblad nr 37

HORSENS KULTURHISTORISKE FORENING


Medlemsblad nr. 37, januar 2015


red. Benedicte Overgaard__________________www.horsenskulturhistoriskeforening.dk


Velkommen til det nye år 2015 med mange aktiviteter i Kulturhistorisk Forening.


Fra bestyrelsen sender vi alle vore medlemmer de bedste ønsker om et dejligt 2015. Vi glæder os til at byde vore medlemmer– meget gerne også nye! – velkommen til vore arrangementer.

I 2014 havde vi dejligt mange deltagere til vore foredrag, kulminerende med foredraget i november, hvor vi desværre måtte afvise mange. I bibliotekets foredragssal tillader brandmyndighederne nemlig kun, at der opholder sig 90 personer. Det gælder naturligvis for alle de arrangementer, vi afholder der, og vi må derfor opfordre vore medlemmer til altid at komme i god tid!


FORENINGEN ARRANGERER:


Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 19.00: Årets udgravninger


Igen i år er vi så heldige, at museets arkæologer vil fortælle om det foregående års udgravninger og gode fund. Hør om sjældne huse fra stenalderen, et velbevaret hus fra middelalderen og den fantastiske fortælling om en genfundet møntskat.


Foredragsholdere: Horsens Museums arkæologer

Sted: Foredragssalen, Horsens Bibliotek, Tobaksgården

Gratis. Ingen tilmelding

Kaffe, the m.m. kan købes i pausen

Kom i god tid, og husk, at døren lukkes kl. 19


Onsdag den 11. februar kl. 19.00: Besættelsen i billeder – Horsens 1940-1945


I 2014 var det 75 år siden, at Polen blev løbet over ende af Tyskland og 2. verdenskrig var en realitet. Den 9. april 1940 var det Danmarks tur til at blive besat, en besættelse der som bekendt kom til at vare i 5 år, så vi den 4. maj 2015 kan fejre 70 året for befrielsen.


Journalist og forfatter Chr. Rimestad har i bøgerne “Horsens under besættelsen” og “Horsens går til modstand” skildret såvel krigens dagligdag i Horsens som den lokale modstandskamp. I dette foredrag ser han tilbage på krigsårene med vægten lagt på billederne fra dengang. For selv om fotografering var vanskelig, i mange tilfælde endda forbudt, eksisterer der mange billeder – og ikke kun af hverdagens Horsens. Også en række af de lokale sabotager er dokumenteret i sort/hvide fotos. Endda levende billeder kan findes i gemmerne, således at foredraget kan tage tilhørerne med til en våbenmodtagelse og på besøg i et illegalt trykkeri.


Foredragsholder: Journalist og forfatter Christian Rimestad

Sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen

Gratis adgang, ingen tilmelding.

Kaffe/te kan købes i pausen

Kom i god tid, og husk, at døren lukkes kl. 19.I foråret har vi igen et foredragstema, denne gang er det middelalderen:


Vi vil gerne prøve at skabe mere interesse for middelalderen og har derfor valgt at tilbyde nedenstående foredragsrække.


Mandag den 23. februar kl. 19.00: Det religiøse liv i middelalderen


Kirker og klostre var en vigtig del af bybilledet i middelalderen. Det religiøse spillede – bevidst eller ubevidst – en væsentlig rolle i det daglige liv, hvor kirkens institutioner appellerede til folks tro og tillid samtidig med, at man spillede på frygten for at brænde i helvede. Det var to sider af samme sag! I middelalderen var kirken også en social institution, der tog sig af syge og fattige. Foredraget giver et indblik i, hvilke gejstlige institutioner der fandtes i Horsens i middelalderen, og hvilken rolle de spillede.


Foredragsholder: Museumsinspektør og middelalderarkæolog Lars Pagh

Sted: Horsens bibliotek, foredragssalen

Gratis adgang, ingen tilmelding

Der kan købes kaffe/te i pausen

Kom i god tid, og husk, at døren lukkes kl. 19


Onsdag den 11. marts kl. 19.00: Livet på middelalderens borge


I foredraget fortælles der om livet på de danske middelalderborge. Der tages udgangspunkt i den lokale 1300-tals træborg, Boringholm, og gøres udblik til Erik Menveds tvangsborge – herunder borgen Bygholm ved Horsens såvel som andre borge i det middelalderdanske område.


Foredragsholder: Arkæolog, leder af Byarkivet, Felix Vestergaard

Sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen

Gratis adgang, ingen tilmelding

Kaffe/te kan købes i pausen

Kom i god tid, og husk, at døren lukkes kl. 19


Torsdag den 26. marts kl. 19.00: Livet i middelalderbyerne


Middelalderbyerne var ifølge en samtidig kilde befolket af tre grupper: rådmændene, der styrede, soldaterne, der forsvarede og de fattige, der arbejdede og blev styret. Denne fremstilling er naturligvis meget forenklet, men løfter samtidig også lidt af sløret for den mangfoldighed, der var i middelalderbyerne.

Med udgangspunkt i Horsens vil foredraget give et indblik i forskellige aspekter af det liv, der levedes indenfor middelalderbyernes volde. Her var hverdag og fest, ret og pligt, sygdom og død.


Foredragsholder: Arkæolog Frederik Callesen

Sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen

Gratis adgang, ingen tilmelding

Der kan købes kaffe/te i pausen

Kom i god tid, og husk, at døren lukkes kl. 19I samarbejde med Historisk Samfund for Sydøstjylland er det lykkedes os at få museumsinspektør, arkæolog ved Moesgaard Museum og Rosenkjærpris-modtager Jeanette Varberg, til at holde foredrag for os.


Torsdag den 19. marts kl. 19.00: Glasvejen, romerske lejesoldater og vikingernes eventyr


I foredraget trækkes de store nordiske linjer op gennem den ældste verdenshistorie. Hvor langt rejste man for 3400 år siden? Har folk fra Norden kendt pyramiderne? Ny og banebrydende forskning viser, at glasperler fundet i danske grave er fremstillet på ægyptiske og mesopotamiske glasværksteder. Perlerne har rejst over 5000 kilometer, og allerede i bronzealderen var der altså vidtgående forbindelser mellem Norden og den store verden. Og det er en udvikling, der fortsætter i jernalderen og kulminerer med vikingernes eventyr.


Sted: Da vi forventer stort fremmøde denne aften, arbejder vi på at finde et sted, hvor vi kan være mere end 90. Det er desværre ikke lykkedes i skrivende stund, så følg venligst dagspressen. Medlemmer, der har givet os deres e-mail adresse, får besked direkte.

Gratis adgang, ingen tilmelding.

Vi håber, at der kan købes kaffe/te i pausen

Kom i god tid, og husk, at døren lukkes kl. 19


I efteråret 2014 åbnede Moesgaard Museum det helt nye museum. Vi har derfor arrangeret:


Kør-selv-tur til Moesgaard Museum: Betagende arkitektur og nytænkende formidling.


Det nye Moesgaard Museum er en international attraktion både i kraft af arkitekturen, udstillingerne og den naturskønne beliggenhed i Skåde Bakker med udsigt til skov og hav.
Udstillingerne er en variation af forskellige scenograferede miljøer og dramatiserede fortællinger, som samtidig er baseret på den nyeste forskning.


Lørdag den 11. april 2015. Mødetid: senest 11.45, rundvisning kl. 13.


Vi mødes ved parkeringspladsen lige nord for banegården, hvor tidligere godsbanegården lå.(Andreas Steenbergs Plads/Godsbanegade). OBS! Ændring af mødested i forhold til annoncering i Horsens Museums program!

Her fordeler vi os i private biler, hvorefter vi kører til Moesgaard, hvor vi har bestilt en rundvisning kl. 13 af en times varighed. Efter rundvisningen vil vi give os tid til at gå lidt rundt i udstillingerne på egen hånd. Eller måske gå i cafeen? Museet lukker kl. 17.


Tilmelding: Til Byarkivet på tlf.75610922 eller pr. mail: mbz@horsens.dk senest den 31. marts. Fortæl venligst, om du selv kører, har plads til flere i bilen eller ønsker kørelejlighed.

Pris: medlemmer 100 kr.

Ikke medlemmer 125 kr.

Max. antal deltagere: 50 efter ”først-til-mølle-princip”

Tilmelding er bindende.


I efteråret blev foredraget med Vigand Rasmussen om de lokale jernbaner så stort et tilløbsstykke, at vi desværre måtte afvise mange, da der kun må være 90 mennesker i bibliotekets foredragssal. Heldigvis har Vigand Rasmussen indvilget i at komme igen med et lidt anderledes foredrag, men stadig med de lokale jernbaner som udgangspunkt:


Torsdag den 23. april kl. 19.00: Rejsen til Horsens


I gamle dage kunne man komme til Horsens med jernbanen fra næsten alle verdenshjørner. Foredraget tager tilhørerne med i toget og fortæller undervejs om lokomotiver, vogne, stationer, mennesker og politik omkring jernbanerne i Horsens – herunder hvorfor

banerne blev anlagt, og hvorfor privatbanerne siden blev nedlagt i løbet af små ti år. Foredraget vil være rigt illustreret.


Foredragsholder: Lektor em., jernbanehistoriker Vigand Rasmussen

Sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen

Gratis adgang, i ngen tilmelding

Der kan købes kaffe/te i pausen

Kom i god tid, og husk, at døren lukkes kl. 19HORSENS MUSEUM, FÆNGSELSMUSEET OG BYARKIVET ARRANGERER:


Historiske tirsdage, dette forår om havnen og dens udvikling:


Tirsdag den 13. januar kl. 16: Anløbsplads og åhavn


Horsens er anlagt et sted, hvor der fra arilds tid har været en anløbsplads eller åhavn. Dagens byvandring handler om de landskabs- og befolkningsmæssige betingelser for grundlæggelsen af en by på netop dette sted, hvor land møder vand, og hvor lokale mødtes med folk i anløbende skibe.


Rundviser: Arkæolog Lars Pagh

Mødested: Rådhustorvet, 8700 Horsens

Gratis, i ngen tilmelding

Varighed: Ca. 1 time


Tirsdag den 17. februar kl. 16: Bolværk og bådebyggeri 1600-1820


I 1600-årene var havnen præget af den samme nedgang, som også prægede byen. Både-og skibsbyggeri flyttedes langsomt fra det indre af åløbet og længere ud mod fjorden. Det samme skete i 1700-årene med havnens funktioner, og den store fornyelse skete først med Havnekommissionens arbejde, som forandrede havnearealerne radikalt.


Rundviser: Historiker Bodil Møller Knudsen

Mødested: Foran hovedindgangen til det nuværende rådhus, Rådhustorvet

Gratis, ingen tilmelding

Varighed ca. 1 time


Tirsdag den 17. marts kl. 16: Havnens udvikling


En havnerundtur om forandringerne fra midten af 1800-tallet: Fra sejl til damp og motor, det nye sømandsliv, inddæmningen og uddybningen af havnen, opfyldningen af åen, sømandens

farvel til beskøjtere og skibsøl, lugten af tjære og tovværk.


Rundviser: Arkæolog Allan Skou Larsen.

Mødested: Den inderste del af inderhavnen foran porten til Søndre Kaj, 8700 Horsens

Gratis: Ingen tilmelding

Varighed: Ca. 1½ timeHorsens Museum åbner særudstilling:


Torsdag den 26. februar kl. 19.00: Bemalede padleårer fra Hjarnø


De seneste år er der foretaget undersøgelser af en boplads fra jægerstenalderen på Hjarnø. Blandt en række velbevarede fund er sjældne bemalede padleårer. Disse mere end 6500 år gamle fund vil kunne ses i en særudstilling, der åbnes officielt ved denne lejlighed.


Foredragsholder: Arkæolog Per Borup

Mødested: Horsens Museum, Sundvej 1A, 8700 Horsens

Gratis, i ngen tilmelding

Varighed: Ca. 1 timeLevende kulturspor”, er fællestitlen for kultur- og naturhistoriske arrangementer i et samarbejde mellem bl.a. Horsens Museum og Naturcenter Skovgård:


Torsdag den 19. marts kl. 16.30: 75-året for den tyske besættelse af Danmark 


På denne byvandring fortælles om 9. april 1940 i Horsens, om beslaglæggelser og rationering. Vi hører om de illegale blade, om danskere i tysk tjeneste og om den spirende modstandskamp i 1943-44. Vi slutter turen på Hulvej, hvor der i sin tid lå et illegalt trykkeri.

Aflyst


Onsdag den 25. marts kl. 17.00: 70-året for Danmarks befrielse


På denne byvandring fortælles der om tiden fra 1944 og frem til særfreden i Horsens og Danmarks befrielse. Vi skal høre, hvordan de sidste besættelsesår var præget af den tiltagende modstandskamp. Turen starter ved det gamle rådhus og fortsættes gennem

Søndergade, over Torvet og via Borgergade til mindestenen ved Klosterkirken.


AflystOnsdag den 15. april kl. 16.30: Horsens´ Christiania


Horsens´ Christiania eller Klondike, Sydhavnen har mange navne. Skurene er bygget af en broget flok mennesker, der elsker havgus, fiskeri, robåde og en snak over en bajer. Imellem havneindustrier og losseplads ved Bygholm Ås sydlige løb er byen langt væk.


Guide: Arkæolog Allan Skou Larsen.

Mødested: Den vestlige ende af Sydhavnens skure, Ove Jensens Alle

Gratis, i ngen tilmelding

Varighed: 1½ time


Torsdag den 30. april kl. 19: Valborgaften på Purhøj

Hold Valborgaften på Purhøj – det højeste punkt i Bjerrelide. Nyd den storslåede udsigt fra gravhøjen, hvor heksene ifølge traditionen samledes på Valborgaften. Hør også fortællingen om Purhøj som tingsted og den nærliggende gravplads fra jernalderen.


Rundviser: Arkæolog Anne Mette Kristiansen og naturvejleder Thorke Østergård

Mødested: P-pladsen øst for Purhøj på Purhøjvej

Gratis: Ingen tilmelding

Varighed: Ca. 1½ time


MEDDELELSER


Elektronisk medlemsblad

Bladet udsendes i en e-mail i stedet for med postvæsenet til alle med mailadresse for derved at hjælpe foreningen med at spare porto. Alle, der modtager den elektroniske udgave af bladet, får også relevante pressemeddelelser fra museet kort tid før de enkelte arrangementer, oplysninger om udstillingsåbninger m.m.


Hjemmesiden http://www.horsenskulturhistoriskeforening.dk/

Er navnet på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at indsende gode billeder fra foreningens arrangementer, der så vil blive lagt på hjemmesiden og vores facebook profil. Har du gode ideer, eller mangler du noget på hjemmesiden,, kontakt da venligst Dorthe Horn Christensen på mailadressen: dorthehorn@hotmail.com


Ind - eller udmeldelse

Medlemskab koster 150,-kr.om året. Foreningsåret går fra 1. marts til 28.(29.) februar. Henvendelser om ind - eller udmeldelse samt meddelelse om ændringer i postadresse, telefon eller mailadresse bedes rettet til Eva Bonde Andersen eban@horsens.dk eller på telefon: 7629 2350, eller pr post til Horsens Museum, Sundvej 1a, 8700 Horsens eller endelig pr mail via foreningens hjemmeside www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

KALENDEREN

Tirsdag den 13. januar kl. 16: Havnerundvisning: Anløbsplads og åhavn. Mødested: Rådhustorvet

Tirsdag den 27. januar kl. 19. Årets udgravninger. Horsens Museums arkæologer fortæller

Onsdag den 11. februar kl. 19: Horsens under besættelsen i tekst og billeder. Foredrag

Tirsdag den 17. februar kl. 16: Havnerundvisning: Bolværk og bådebyggeri. Mødested: Rådhustorvet

Mandag den 23. februar kl. 19: Det religiøse liv i Middelalderen. Foredrag.

Torsdag den 26. februar kl. 19: Padleårer fra Hjarnø. Foredrag. Horsens Museum

Onsdag den 11. marts kl. 19: Livet på middelalderens borge. Foredrag.

Tirsdag den 17. marts kl. 16: Havnerundvisning: 250 års havneudvikling. Mødested: Porten til Søndre Kaj

Torsdag den 19. marts kl. 19: Glasvejen, romerske lejesoldater og vikingers eventyr. Foredrag

Onsdag den 25. marts kl. 17: 70 året for befrielsen. Byvandring. Aflyst

Torsdag den 26. marts kl. 19: Livet i middelalderens byer. Foredrag.

Lørdag den 11. april kl. 11.45: Kør-selv-tur til Moesgaard med rundvisning. Mødested: Ved banegården

Mandag den 13. april kl. 19: Generalforsamling, Horsens Bibliotek, foredragssalen

Onsdag den 15. april kl. 16.30: Havnerundvisning: Horsens´ Christiania. Mødested: Sydhavnens skure

Torsdag den 23. april kl. 19: Rejsen til Horsens. Foredrag.

Torsdag den 30. april kl. 19: Valborgaften på Purhøj. Mødested: P-pladsen øst for Purhøj, Purhøjvej.Hvor intet andet er nævnt, finder arrangementerne sted i foredragssalen på Horsens Bibliotek, Tobaksgården. Dog vedr. foredraget den 19. april, se inde i bladet..

Arrangementer markeret med rød skrift er foreningens egne arrangementer. Øvrige er arrangeret af Horsens Museum.

medlemsblad nr 36


HORSENS KULTURHISTORISKE FORENING


Medlemsblad nr. 36, september 2014


red. Benedicte Overgaard__________________www.horsenskulturhistoriskeforening.dkFORENINGEN ARRANGERER:


I efteråret afholder vi tre foredrag med fællestemaet TRANSPORT :Mandag den 22. september kl. 19.00: Det nordiske skibs udvikling fra jernalder til vikingetid


Norden kan betragtes som et stort øhav med utallige fjorde og vige, der byder på gunstige naturhavne. Kommunikation og transport mellem de forskellige øer og regioner i Norden foregik derfor mest ad søvejen. Foredraget belyser, hvordan sødygtige både og skibe blev udviklet til forskellige samfundsmæssige behov i Sydskandinavien fra jernalder til vikingetid.


Foredragsholder: Museumsinspektør, ph.d., Anton Englert, Vikingeskibsmuseet, Roskilde

Sted: Foredragssalen, Horsens Bibliotek, Tobaksgården

Ingen tilmelding

Gratis adgang.

Kaffe, the m.m. kan købes i pausen.

Vær opmærksom på, at døren lukkes kl. 19.00

Onsdag den 22. oktober kl. 19.00: Landtransport i førindustriel tid.

 

Udviklingen af veje og transportmidler har altid foregået side om side. Med introduktionen af hjulet i yngre stenalder skete et kvantespring i mulighederne for transport, som gradvist medførte etableringen af egentlige køreveje. Udviklingen i landtransporten frem til dennes totale mekanisering ved først udbredelsen af jernbanerne og siden af bilerne er temaet for aftenens foredrag, som så vidt muligt vil blive belyst ved eksempler fra Horsens og omegn.


Foredragsholder: Arkæolog Anders Horsbøl Nielsen

Sted: Foredragssalen, Horsens Bibliotek, Tobaksgården

Ingen tilmelding

Gratis adgang.

Kaffe, the m.m. kan købes i pausen.

Vær opmærksom på at døren lukkes kl. 19.00.Torsdag den 20. november kl. 19.00: Horsens og Jernbanen.


I en årrække var Horsens et jernbanecentrum med baner i seks retninger i form af den østjyske længdebane og en række privatbaner samlet i Horsens Privatbaner. Foredraget vil komme ind på etableringen af de mange baner og deres betydning for byen og dens opland samt prøve at placere jernbanen i den generelle trafikhistorie.


Foredragsholder: lektor em., jernbanehistoriker Vigand Rasmussen

Sted: Foredragssalen, Horsens Bibliotek, Tobaksgården

Ingen tilmelding

Gratis adgang.

Kaffe, the m.m. kan købes i pausen

Vær opmærksom på at døren lukkes kl. 19.00.Onsdag den 10. december kl. 19.00: Årets bedste julemøde


Foreningen har tradition for at holde et rigtig hyggeligt julemøde med alt, hvad dertil hører.

Den gamle byrådssal er pyntet smukt op, og vi skal synge nogle af julens dejlige sange. Der bliver også sørget for noget mundgodt med gløgg, kaffe og småkager.

Lidt åndelig føde skal vi dog også have, og vi har været heldige at få Lola Hansen fra Glud Museum til at komme og fortælle os på vanlig munter vis om juleskikke i 1700-tallet.


Sted: Den gamle byrådssal, Byarkivet, Søndergade 26, Horsens

Tilmelding til Byarkivet på tlf. 7561 0922 eller mbz@horsens.dk senest den 4. december

Pris: 60,- kr.Årets udgravninger


Igen i år er vi så heldige, at arkæologerne på Horsens Museum har givet tilsagn om at fortælle os om de mest spændende af årets udgravninger.


Tid: Tirsdag den 27. januar kl. 19.00

Sted: Foredragssalen, Horsens Bibliotek, Tobaksgården

Gratis. Ingen tilmelding

Kaffe, the m.m. kan købes i pausenTil medlemmerne af Kulturhistorisk Forening


Kære alle sammen,

Tusind tak for de smukke vaser I forærede mig ved receptionen i anledning af min fratrædelse. Dem glæder jeg mig over hver dag og hele sommeren har de stået fulde af havens blomster.

Også tak til næstformanden for den fine tale med alle de gode ønsker for mig og min fremtid og ligeledes tak til alle I, som kom og delte denne dag med mig.

Jeg har jo fulgt foreningen i dens mange former siden min tiltrædelse og det har altid været en stor fornøjelse at arbejde for og med foreningen. Heldigvis ses vi endnu i nogen tid, eftersom jeg nu er blevet suppleant i bestyrelsen.


De varmeste hilsener fra Bodil Møller KnudsenDen sidste weekend i august afholdtes igen i år Europæisk middelalderfestival på området omkring Fængslet.

Kulturhistorisk forening har i alle årene deltaget med en stand på festivalen, men i år skete det ellers utænkelige, at vi ikke kunne være med.

Som resultat af vores opfordring i sidste medlemsblad fik vi desværre så få henvendelser om hjælp og støtte fra medlemmerne, at det var helt umuligt at deltage.

I bestyrelsen er vi de første til at beklage dette, men vi har ikke opgivet endnu, og arbejder derfor med forskellige tiltag til foråret, som forhåbentlig vil inspirere os alle til at deltage næste år. Nærmere herom i næste medlemsblad.MUSEUM HORSENS, FÆNGSELSMUSEET OG BYARKIVET ARRANGERER:


Torsdag den 13. november: Romersk bronzefad fra Ølholm


Kom og hør den spændende historie om et af de bedste fund fra arkæologernes arbejdsmark i de seneste år – et importeret romersk bronzefad fra en grav ved Ølholm, dateret til det første århundrede efter Kristi fødsel.

Fadet vil kunne ses i en lille særudstilling, som officielt åbnes ved samme lejlighed.


Tid: Torsdag den 13. november kl. 19.00 – 20.00

Foredragsholder: Arkæolog Martin Krog Nielsen

Sted: Horsens Museum, Sundvej 1A, Horsens


Levende kulturspor i samarbejde med naturcenter Skovgård:


Arkæologisk byvandring i Egebjerg


Egebjerg er vokset støt i de seneste år. Tag med på en gåtur i de nye kvarterer og hør om de mange spændende arkæologiske fund, som nybyggerierne har forårsaget – bl.a. økseofringer fra bondestenalderen og et unikt fund, der vidner om støbning af sjældne bronzeringe fra jernalderen.


Tidspunkt: Torsdag den 11. september 2014 kl. 16.30

Rundviser: Museumsinspektør Martin Krog Nielsen, Horsens Museum

Mødested: P-pladsen ved Fakta, Langagergård 3, 8700 Horsens

Gratis: Ingen tilmelding

Varighed: Ca. 1,5 time


Den kolde krigs spor i byrummet


I folkemunde kaldes de ofte for bunkers , men egentlig er betegnelsen for de civile beskyttelsesrum betondækningsgrave . Tag med en tur i Lunden og hør om civil beskyttelse i besættelsestidens Danmark og under den kolde krig. Vi ser på betondækningsgravene i Caroline Amalielund og taler om andre typer beskyttelsesrum, nutidig alternativ anvendelse af gamle beskyttelsesrum og meget andet. Af sikkerhedsmæssige hensyn vil der ikke være adgang til selve beskyttelsesrummene.


Tid: Tirsdag den 16. september kl. 16.00 til 17.00

Rundviser: Leder af Byarkivet Felix Vestergaard

Mødested: Foran Horsens Museum, Sundvej 1A, Horsens

Gratis, ingen tilmelding.


Tur til Gudenåen ved Vilholt


Gudenåen slynger sig nord for Voervadsbro gennem et af vore særprægede østjyske istidslandskaber. På en eftermiddagsvandring vil der blive mulighed for at opleve landskabet og den smukke natur langs Gudenåen, mens der bliver fortalt om floraen, faunaen og de kulturspor, der til forskellig tid har præget området.


Tid: Onsdag den 24. september kl. 16.00-18.00

Rundviser: Naturvejleder Thorke Østergård og arkæolog Per Borup

Mødested: P-pladsen ved Vilholtvej 14, Skanderborg

Gratis, ingen tilmelding


Det ældste Hatting


Byvandring, hvor vi skal se på spor af det ældste Hatting. Vi starter ved kirken, der trods sit nyklassicistiske udseende har rødder i middelalderen. Dernæst vil vi se på, hvad de ældste kort over Hatting kan fortælle om byens udvikling, og endelig går vi om på Stationsvej og hører om de senere års arkæologiske udgravninger.


Tid: Tirsdag den 30. september kl. 16.00 – 17.00

Rundviser: Arkæolog Lars Pagh

Mødested: Hatting Kirke, Kirkebakken 4, Hatting

Gratis, ingen tilmelding


Borgtur til Stagsevold


Gemt i de smukke skove på nordsiden af Vejle Fjord findes endnu tydelige spor fra en tid, hvor krig og uro var en del af hverdagen i Danmark. Tag med til borgen Stagsevold. Oplev den smukke natur og hør om stedet og det urolige 1300-tal.


Tid: Søndag den 12. oktober kl. 13.00- 15.00

Rundviser: Naturvejleder og kulturhistoriker Gert Hougaard Rasmussen, Naturstyrelsen og arkæolog Frederik Callesen

Mødested: P-pladsen for enden af Staksrodevej, ved Stenhøj Strand, Barrit

Gratis, ingen tilmelding


Godt fodtøj og påklædning efter vejret anbefales på alle turene


Byvandringer:


Gennem Vitus Berings Park og Plads


Street art eller graffiti samt parkers og pladsers kulturhistorie er emnet for denne byrundvisning. Fra landskabsarkitekt C.Th.Sørensens smukke Vitus Berings Park med klassiske skulpturer og humoristiske fuglehuse skabt af street art kunstneren Thomas Dambo, går vi med afstikkere til anden street art til den nyanlagte Vitus Berings Plads for at høre om dens historie. Turen ender ved Michael Kviums skulptur Mandsling i Levysgade. For hele familien, store som små.


Tid: Torsdag den 16. oktober kl. 13.00-14.00

Rundvisere: Kunsthistorikerne Kamma Overgaard Hansen og Julie Horne Møller, samt historiker Bodil Møller Knudsen

Mødested: Indgangen til Vitus Berings Park, på hjørnet Kongensgade/Vitus Berings Plads

Gratis, ingen tilmelding.


Historiske tirsdage:


Byens rum bag vold og grav – Horsens i vikingetid og middelalder


Denne rundvisning tager udgangspunkt i den befæstede by i vikingetid og middelalder. Hvad ved vi om bybefæstningen i Horsens gennem tiden? Hvor stor var byen i vikingetiden? Hvornår og hvordan foregik udvidelsen af byens rum i løbet af middelalderen? Hvilke kvarterer, pladser, gader og andre byrum bestod byen af? Der er mange spørgsmål i forhold til byens topografi fra grundlæggelsen i vikingetiden til byen sprængte sine middelalderlige rammer i 1580´erne. Ved denne byvandring vil vi forsøge at få overblik over udviklingen.


Tid: Tirsdag den 21. oktober kl. 16.00-17.00

Rundviser: Arkæolog Lars Pagh

Mødested: Krydset Borgergade/Badstuestræde, Horsens

Gratis, ingen tilmelding


Havnerummet gennem historien


Horsens havn har gennem tiden ændret funktion og skiftet placering. Fund fra vikingetiden, åhavnen og fjordhavnen viser havnerummets mange hundredårige udvikling med skiftende aktiviteter. På turen langs nordhavnen fortælles der om de historiske havnepladser og om et aktivt havneliv ved bolværk, i skibe og på pramme. Turen går fra det gamle pakhus på Åboulevarden forbi den gamle toldbod, henover havnetrekanten og slutter for enden af nordhavnen.


Tid: Tirsdag den 28. oktober kl. 16.00-17.30

Rundviser: Arkæolog Allan Skou Larsen

Mødested: Foran det gamle pakhus, Åboulevarden 85, Horsens

Gratis. Ingen tilmelding


Vestbyen – byrum til alle


I takt med 1800- og 1900-tallets befolkningstilvækst voksede også Horsens bys størrelse, og nye byrum opstod. I Vestbyen blev der med fabrikkerne skabt arbejdsrum, med nye huse og lejligheder kom der nye rum til beboelse, med kolonihaver skabtes rum til frihed og med åbne pladser rum til handel. Også fangerne og de fattige fik deres del af byrummet i Vestbyen.


Tid: Tirsdag den 4. november kl. 16.00 – 17.00

Rundviser: Historiker Anne Katrine Nagel Christensen

Mødested: Foran Vesthallen, Fussingsvej 61, Horsens

Gratis. Ingen tilmelding


Østbyens rum


I Horsens´østlige del ligger en række planlagte byrum som f.eks. pladsen, der udgøres af den forhenværende stiftelse Arentsens Minde, parkområdet Lunden, gaderne Sundvej og Ny Havnegade, som både består af små pladser og selv udgør et selvstændigt byrum.


Tid: Tirsdag den 18. november kl. 16.00-17.00

Rundviser: Historiker Bodil Møller Knudsen

Mødested: Hjørnet af Slotsgade/ Gasvej, Horsens

Gratis. Ingen tilmelding


MEDDELELSER


Elektronisk medlemsblad

Bladet udsendes i en e-mail i stedet med postvæsenet til alle med mailadresse for derved at hjælpe foreningen med at spare porto. Alle, der modtager den elektroniske udgave af bladet får også relevante pressemeddelelser fra museet kort tid før de enkelte arrangementer, oplysninger om udstillingsåbninger m.m.Hjemmesiden http://www.horsenskulturhistoriskeforening.dk/

Er navnet på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at indsende gode billeder fra foreningens arrangementer, der så vil blive lagt på hjemmesiden og vores facebook profil. Har du gode ideer, eller er der noget på hjemmesiden, du mangler, kontakt da venligst Dorthe Horn Christensen på mailadressen: dorthehorn@hotmail.comInd - eller udmeldelse

Medlemskab koster 150,-kr. for et helt år. Henvendelser om ud - eller indmeldelse samt meddelelse om ændringer i adresse, telefon eller mailadresse bedes rettet til Eva Bonde Andersen eban@horsens.dk eller på telefon: 7629 2350, eller pr post til Horsens Museum, Sundvej 1a, 8700 Horsens eller endelig pr mail via foreningens hjemmeside www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

KALENDEREN

Torsdag den 11. september kl. 16.30: Arkæologisk byvandring i Egebjerg. Mødested: P-pladsen v/ Fakta

Tirsdag den 16. september kl. 16: Den kolde krigs spor i byrummet. Foran Horsens Museum, Sundvej 1A

Mandag den 22. september kl. 19: Det nordiske skibs udvikling. Horsens Bibliotek, Tobaksgården

Onsdag den 24. september kl. 16: Tur til Gudenåen ved Vilholt. P-pladsen ved Vilholtvej 14, Skanderborg

Tirsdag den 30. september kl. 16: Det ældste Hatting. Mødested: Hatting Kirke, Kirkebakken 4, Hatting

Søndag den 12. oktober kl. 13: Borgtur til Stagsevold. P-pladsen for enden af Staksrodevej, Stenhøj Strand

Torsdag den 16. oktober kl. 13: Byvandring: Vitus Bering Park og Plads. Sted: Kongensgade/Beringsplads

Tirsdag den 21. oktober kl. 16: Byvandring: Horsens i vikingetid og middelalder. Borgergade/Badstuestræde

Onsdag den 22. oktober kl. 19: Landtransport i førindustriel tid. Sted: Horsens Bibliotek, Tobaksgården

Tirsdag den 28. oktober kl. 16. Havnerummet gennem historien. Sted: Det gamle pakhus, Åboulevarden 85

Tirsdag den 4. november kl. 16: Vestbyen – byrum til alle. Mødested: Foran Vesthallen, Fussingsvej 61

Tirsdag den 18. november kl. 16: Østbyens rum, byvandring. Mødested: Hjørnet v/ Slotsgade/Gasvej

Torsdag den 13. november kl. 19: Præsentation af romersk bronzefad. Horsens Museum, Sundvej 1A

Torsdag den 20. november kl. 19: Horsens og jernbanen. Sted: Horsens Bibliotek, Tobaksgården

Onsdag den 10. december kl. 19: Julemøde. Sted: Gl. byrådssal, Søndergade 26

Tirsdag den 27. januar kl. 19. Årets udgravninger. Sted: Foredragssalen, Horsens Bibliotek, Tobaksgården

Arrangementer markeret med rød skrift er foreningens egne arrangementer. Øvrige er arrangeret af Horsens Museum.

medlemsblad nr 35

 

HORSENS KULTURHISTORISKE FORENING

 

Medlemsblad nr. 35, maj 2014

 

red. Benedicte Overgaard

 

 

__________________www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

 

 

FORENINGEN ARRANGERER:

 

Søndag den 15. juni: Kør-selv-tur til Jelling, rundvisning i monumentområdet

Der er sket rigtig meget i Jelling i de senere år. Der er bl.a. fundet store planker, der vidner om en stor palisade, der er fundet nye huse og et nyt billede af området er ved at blive dannet. Også nye undersøgelser af kirken har ændret opfattelsen af kirkens plads i kompleksets historie. Alt dette og mere til vil vi høre om på en guidet tur rundt i området omkring kirken og højene.

 

Vi mødes kl. 9 i Godsbanegade og fordeler os i bilerne. Kl. 10 starter vores rundvisning med guide. Den vil vare en lille times tid.

 

Tilmelding til Byarkivet, tlf. 7561 0922 eller mail : mbz@horsens.dk senest den 11. juni, meget gerne tidligere! Oplys ved tilmelding, om du kan køre eller ønsker kørelejlighed. Der er tradition for at give et bidrag til benzinudgiften.

Mødested : Godsbanegade overfor Bastian

Mødetidspunkt : Kl. 9.00

Pris : Entreen er gratis, men rundvisningen koster 20 kr. for medlemmer, for ikke-medlemmer: 50 kr.

Mad og drikke kan medbringes og spises indendørs i tilfælde af dårligt vejr

Ansvarlig : Arkæolog Allan Skou Larsen, tlf. 2536 4433

 

I efteråret afholder vi tre foredrag med fællestemaet TRANSPORT :

 

Mandag den 22. september kl. 19.00: Det nordiske skibs udvikling fra jernalder til vikingetid

 

Norden kan betragtes som et stort øhav med utallige fjorde og vige, der byder på gunstige naturhavne. Kommunikation og transport mellem de forskellige øer og regioner i Norden foregik derfor mest ad søvejen. Foredraget belyser, hvordan sødygtige både og skibe blev udviklet til forskellige samfundsmæssige behov i Sydskandinavien fra jernalder til vikingetid.

 

Foredragsholder: Museumsinspektør, ph.d., Anton Englert, Vikingeskibsmuseet, Roskilde

Sted: Foredragssalen, Horsens Bibliotek, Tobaksgården

Ingen tilmelding

Gratis adgang.

Vær opmærksom på, at døren lukkes kl. 19.00

 

Onsdag den 22. oktober kl. 19.00: Landtransport i førindustriel tid.

 

Udviklingen af veje og transportmidler har altid foregået side om side. Med introduktionen af hjulet i yngre stenalder skete et kvantespring i mulighederne for transport, som gradvist medførte etableringen af egentlige køreveje. Udviklingen i landtransporten frem til dennes totale mekanisering ved først udbredelsen af jernbanerne og siden af bilerne er temaet for aftenens foredrag, som så vidt muligt vil blive belyst ved eksempler fra Horsens og omegn.

 

Foredragsholder: Arkæolog Anders Horsbøl Nielsen

Sted: Foredragssalen, Horsens Bibliotek, Tobaksgården

Ingen tilmelding

Gratis adgang.

Vær opmærksom på at døren lukkes kl. 19.00.

 

Torsdag den 20. november kl. 19.00: Horsens og Jernbanen.

 

I en årrække var Horsens et jernbanecentrum med baner i seks retninger i form af den østjyske længdebane og en række privatbaner samlet i Horsens Privatbaner. Foredraget vil komme ind på etableringen af de mange baner og deres betydning for byen og dens opland samt prøve at placere jernbanen i den generelle trafikhistorie.

 

Foredragsholder: lektor em., jernbanehistoriker Vigand Rasmussen

Sted: Foredragssalen, Horsens Bibliotek, Tobaksgården

Ingen tilmelding

Gratis adgang.

Vær opmærksom på at døren lukkes kl. 19.00.

 

Ved foreningens foredrag på biblioteket vil der være mulighed for at købe kaffe/the og småkager.

Den sidste weekend i august afholdes igen i år Europæisk middelalderfestival. Det er fredag den 29. og lørdag den 30. august. Også i år kommer det til at foregå på området omkring Fængslet.

Kulturhistorisk forening har i alle årene deltaget med en stand på festivalen, og det forekommer os helt utænkeligt, at vi ikke skulle være med i år.

Men desværre kneb det sidste år lidt med opbakningen til det arbejde, det er at sætte boden op, passe ildsteder og servering fra boden, samt ikke mindst at tage boden ned igen og få alle dele på plads og i orden til næste år.

I de timer, hvor festivalen er åben for publikum, har vi brug for mindst 4-6 personer hele tiden. Vagterne er typisk på 2-3 timer. Til opsætning og nedtagning har vi brug for mindst 6-8 personer onsdag eftermiddag/aften og lørdag aften/søndag formiddag; det må gerne være mænd med gode kræfter!

 

Planen for projektet ser i store træk således ud:

 

Arbejdslørdag /søndag 9. eller 10. august

 

Evt. tilberedning af mad forud for festivalen

 

Opstilling af bod onsdag før festivalen

 

Opfyldning fredag før kl. 14

 

Vagter á 2-3 timer: fredag fra kl. 15 til kl. 22.30, lørdag fra kl. 10 til kl. 23.

 

Lørdag aften efter lukketid kl. 23 er vi nødt til at fragte en del ting til opbevaringsstedet, men selve nedtagningen af boden kan godt vente til om søndagen.

 

Oprydningsdag 13. eller 14. september

 

Af ovenstående ses jo tydeligt, at der er brug for hjælp fra ganske mange mennesker for at få det hele til at fungere og ISÆR for at vore kunder kan få den gode, venlige betjening, de er vant til.

Derfor, kære medlem: Din deltagelse er ønsket J

 

Sagt på en anden måde: Får vi ikke den nødvendige opbakning, deltager foreningen ikke i middelalderfestivalen i år.

 

På kuponen på side 4 kan du markere, hvornår det vil passe dig bedst at hjælpe til.

Sæt meget gerne flere krydser!

 

 

 

 

 

SÆT X, GERNE FLERE STEDER, ALLE BIDRAG MODTAGES MED GLÆDE!

 

Nøjagtige tidspunkter for opsætning og nedtagning aftales senere.

 

Kuponen afleveres på Byarkivet senest den 11. juni

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hjælpe med at sætte boden oponsdag eftermiddag/aften :

 

 

 

 

Kl. 15-18

Kl. 17-20

Kl. 18-20

Kl. 20-23

Vagter fredag :

 

 

 

 

 

Vil helst stå i boden:                                     

 

Vil helst hjælpe med madlavning ved bålet:

 

 

 

 

Kl. 10-12

Kl. 11-13

Kl. 12-14

Kl. 14-16

Kl. 16-19

Kl. 17-20

Kl. 20-22

Kl. 21-24

Vagter lørdag :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil helst stå i boden:

 

Vil helst hjælpe ved madlavning ved bålet:

 

 

Nedtagning søndag formiddag :

 

Andet du kan/vil bidrage med:

 

 

 

 

Navn:                                                                      Tlf. (gerne mobil):

 

Mailadresse:

 

 

Yderligere oplysninger fås hos:

 

 Erik Kristiansen tlf. 75611707/ 40125041                  eller på Byarkivet tlf. 75610922

MUSEUM HORSENS, FÆNGSELSMUSEET OG BYARKIVET ARRANGERER:

 

Herman Bangs Horsens: Lørdag den 14. juni kl. 11

Oplev Horsens som den unge Herman Bang gjorde det, da han med sine forældre flyttede til byen i 1860erne. Byvandringen begynder ved Bang-familiens bopæl og ender ved det tidligere Horsens Statsfængsel, som i midten af 1800tallet rejste sig som en af byens markante bygninger.

Rundviser: Historiker Anne Katrine Nagel Christensen

Mødested: Søndergade 41 ved porten, Horsens

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed 1,5 til 2 timer

 

Mattrup Å – møllestrøm og fiskevand: Torsdag den 19. juni kl. 19

Mattrup Å har til alle tider været en ressource til glæde for mennesker og dyr. Tag med til Mattrup Mølle og hør om stedets natur og kulturhistorie, fra middelalderens mølleopstemning til nutidens vandløbsrestaurering .

Rundviser: Museumsinspektør Frederik Callesen

Mødested: Mattrupvej, ved Mattrup Mølle

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed: Ca. 1,5 time

 

På jagt efter genstande fra vikingens smedje: Søndag den 22. juni kl. 10

I 2004 udgravede Horsens Museum en sjælden smedje fra sen vikingetid. En stor del af jorden herfra er siden opbevaret på museet, men nu skal det undersøges!

Vær med til at finde de mange fine rester efter smeden arbejde ved essen.

Ansvarlige: Museumsinspektørerne Lone Seeberg Jacobsen og Per Borup

Mødested: Flensborgs Enkebolig, Nørregade 31, Horsens

Gratis. Ingen tilmelding. Børn under 10 år kun ifølge med en voksen. Medbring praktisk fodtøj og evt. en lille madpakke og drikkevarer.

Varighed: Ca. 4 timer

 

Horsens i vikingetid og middelalder: Mandag d. 30. juni kl. 10

Denne byrundvisning tager dig på en rejse gennem det ældste Horsens. Vi vil fokusere på, hvornår og hvordan byen opstod, og hvorfor det var netop på dette sted. Dernæst vil vi se på, hvordan Horsens udviklede sig op gennem middelalderen, hvor den sprængte de oprindelige rammer og blev en rigtig købstad. Undervejs vil vi blandt andet se på kongens indflydelse på byens udvikling og på byens talrige gejstlige institutioner .

Rundviser: Museumsinspektør Lars Pagh, Horsens Museum

Mødested: Krydset Borgergade/Badstuestræde, 8700 Horsens

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed: 1 time

 

Horsens i 1600- og 1700-årene: Mandag den 7. juli kl.10

I løbet af 1600-årene blev Horsens flere gange ganske ødelagt på grund af århundredets mange krige. Først i 1700-årene kom byen på fode igen og blev langsomt rigere, hvilket kom til at afspejle sig i byens bygninger. Flere nye palæer blev opført og fattigdommen mindskedes.

Rundviser: arkivar Bodil Møller Knudsen

Mødested: ved hjørnet af gaden Fugholm og Åboulevarden i Horsens

Gratis, ingen tilmelding

 

I fremgang og modgang – 1900-tallets Horsens: Mandag 21. juli kl. 10

Industrialiseringen betød fremgang for Horsens, men byens udvikling blev bl.a. afbrudt af de to verdenskrige. Også 1920-30`ernes fabrikslukninger og arbejdsløshed betød en stagnation af byens udvikling. Historien om 1900-tallets Horsens fortælles langs byrundvisningens rute over Vitus Berings Plads, Søndergade og Borgergade. Hør om nye butikstyper, byens forlystelsesliv og transporten til og fra byen. Hør også om byens rådhus, de første selvbetjeningsvarehuse og om tøjbutikkernes udvikling.

Rundviser: Arkæolog Allan Skou Larsen

Mødested: Ved Vitus Berings Plads ved Adams Kiosk, Horsens

Varighed: Ca. 1,5 time

Gratis. Ingen tilmelding

 

Byen bliver moderne – 1800-årene: Mandag d. 28. juli 2014 kl. 10

Horsens blev i løbet af 1800-årene en af Danmarks førende industribyer. Udover opførelsen af store fabrikker skete der en voldsom befolkningstilvækst, idet 2.300 indbyggere blev til 22.000 på bare hundrede år. Horsensianerne kunne glæde sig over en by med nyopførte kvarterer, store butiksvinduer og gasoplyste gader. De knap så heldige kunne glæde sig over at få tag over hovedet i fattiggården. Og endelig var der samfundets laveste, hvis ”fornemme” lod det var at bo i Danmarks mest moderne fængsel. I 1800-årenes Horsens var der plads til alle.

Guide: Historiker Anne Katrine Nagel Christensen

Mødested: Foran Horsens Folkeblads bygning, Søndergade 47 i Horsens

Varighed: 1 time

Gratis. Ingen tilmelding.

 

Horsens under krigen i 1864: Tirsdag den 12. august kl. 16

Gå en tur i Horsens midtby og hør om drengene, der løb for livet efter at have gjort nar af to fulde preussiske soldater. Få også historien om et besat Horsens, som blev frarøvet mad, heste og tobak. Turen slutter ved krigergraven på Nordre Kirkegård.

T uren er arrangeret som en del af kultursamarbejdet "Levende Kulturspor".

Rundviser: Felix Vestergaard, leder af Byarkivet (vikar)

Mødested: Foran det gamle rådhus, Søndergade 26, Horsens

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed: Ca. 1 time

 

Tur i Hansted Ådal: Torsdag den 21. august kl. 16

Hansted Ådal rummer både en smuk natur og en spændende kulturhistorie. Kom med på en gåtur og hør om områdets historie fra istiden og frem til nutidens store vådområdeprojekter, der er en magnet for fugle og mange andre dyr.

Rundviser: Naturvejleder Thorke Østergård, Naturcenter Skovgård og museumsinspektør Per Borup

Mødested: parkeringsplads ved Horsens Golfklub (Silkeborgvej 44, 8700 Horsens)

Gratis: ingen tilmelding

Varighed: Ca. 2 timer

Særlige bemærkninger: Husk godt fodtøj og tøj efter vejret

 

MEDDELELSER

Torsdag den 24. april blev der afholdt generalforsamling. Regnskab og formandsberetning blev godkendt af de fremmødte. Der blev afholdt valg i henhold til vedtægterne, og den nye bestyrelse har konstitueret sig således:            

 

Formand                                       Benedicte Overgaard

                                                     Stensballe Strandvej 14, 8700 Horsens                 7562 9725

                                                                 benedicte@overgaard.nu

 

Næstformand                               Erik Kristiansen                                                      7561 1707

                                                                 Askevej 22, 8700 Horsens

                                                                 askevej22@gmail.com

 

           Kasserer                                         Hanne Hybschmann Thellesen                            7564 5640

                                                     Obovej 8, 8700 Horsens

                                                     hanne.hybschmann@thellesen.com

 

Sekretær                                       Mai Britt Rieper Zeuthen                                     3024 0610

                                                     Nørrebrogade 25, 1., 8722 Hedensted

                                                     mbz@horsens.dk

         

Bestyrelsesmedlem                      Allan Skou Larsen                                               7562 1318

                                                     Svalevej 17, 8700 Horsens

                                                     lisbetfloee@hotmail.com

                                                    

           Bestyrelsesmedlem                       Anne Katrine Nagel Christensen                         2873 2196

                                                     Sverdrupsvej, 8700 Horsens

                                                     aknagel@gmail.com

 

           Bestyrelsesmedlem                        Jørn Svangaard                                                   4232 2217

                                                     Smedegade 36 1. tv, 8700 Horsens        

                                                                 jrnsvangaard@gmail.com

 

Suppleant                                     Bodil Møller Knudsen                        75612322/ 2260 4151

                                                      Sundbakken 1, 8700 Horsens

                                                      kubmk@horsens.dk                 

 

Suppleant                                     Christian Würtz Frederiksen

                                                       Anhøj 68, 8700 Horsens                                       2491 4738

                                                       christian.frederiksen1@skolekom.dk

 

Revisor                                         Ib Jensen                                                                7562 9504

Ørstedsvej 18, 8700 Horsens

jensen_ib@hotmail.com

 

           Revisorsuppleant                           Lisbet Fløe

                                                      Svalevej 17, 8700 Horsens                                    75621318

                                                         lisbetfloee@hotmail.com

 

HUSK: Ved ændringer i adresse, telefonnummer, mailadresse eller ind/udmeldelse at meddele dette til foreningen via Horsens Museum, tlf. 7629 2350 eller mail eban@horsens.dk

 

KALENDEREN

Lørdag den 14. juni kl. 11: Herman Bangs Horsens. Byvandring. Mødested: Søndergade 41

Søndag den 15. juni kl. 9: Afgang til kør-selv-tur til Jelling. Mødested: Godsbanegade v/ Bastian

Torsdag den 19. juni kl. 19: Mattrup Å – møllestrøm og fiskevand. Mødested: Mattrupvej v/ Mattrup Mølle

Søndag den 22. juni kl. 10: På jagt efter genstande. Mødested: Flensborgs Enkebolig, Nørregade 31

Mandag den 30. juni kl. 10: Horsens i vikingetid og middelalder. Mødested: Badstuestræde/Borgergade

Mandag den 7. juli kl. 10: Horsens i 1600- og 1700-årene. Mødested: Fugholm/Åboulevarden

Mandag den 21. juli kl. 10: 1900-tallets Horsens. Mødested: Vitus Berings Plads, v/ Adams kiosk

Mandag den 28. juli kl. 10: Byen bliver moderne. Mødested: v/Horsens Folkeblad, Søndergade 47

Weekenden 9.-10. august: Forberedelse af bod til Middelalderfestival. Tid og sted aftales senere.

Tirsdag den 12. august kl. 16: Horsens under krigen 1864. Mødested: Det gl. Rådhus, Søndergade 26

Torsdag den 21. august kl. 16: Tur i Hansted Ådal. Mødested: P-pladsen v/ Horsens Golf Klub

Onsdag den 27. august: Opstilling af bod til Middelalderfestival. Nærmere om tidspunkt senere.

Fredag den 29. august kl. 16- 23: Europæisk Middelalder Festival, Fængslet, Fussingsvej 8

Lørdag den 30. august kl. 10-23: Europæisk Middelalder Festival, Fængslet, Fussingsvej 8

Søndag den 31. august: Nedtagning af bod. Tidspunkt meddeles senere.

Weekenden 13.-14. september: Oprydning efter Middelalderfestival. Nærmere om tid og sted senere

Mandag den 22. september kl. 19: Det nordiske skibs udvikling. Horsens Bibliotek, Tobaksgården

Onsdag den 22. oktober kl. 19: Landtransport i førindustriel tid. Sted: Horsens Bibliotek, Tobaksgården

Torsdag den 20. november kl. 19: Horsens og jernbanen. Sted: Horsens Bibliotek, Tobaksgården

 

Tiden iler – og før vi ved af det, er det jul!

Foreningens traditionelle julemøde er i år fastsat til

 onsdag den 10. december kl. 19.

Nærmere om program følger senere.

Reserver allerede nu datoen.

medlemsblad nr 34

HORSENS KULTURHISTORISKE FORENING

 

Medlemsblad nr. 34, april 2014

 

red. Benedicte Overgaard

 

 

__________________www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

 

Det har været en stor glæde at se det store fremmøde til vore foredrag her i vinter. Især glædeligt er det, at flere af tilhørerne efterfølgende har besluttet at melde sig ind i foreningen.

Alle skal være så hjerteligt velkomne!

 

Sammen med dette medlemsblad udsendes girokort til betaling af kontingent. Skulle de nye medlemmer, der lige har betalt, også modtage et girokort, skal de naturligvis ikke betale igen, men kan se bort fra girokortet.

Det førstkommende arrangement er den årlige generalforsamling, som vi allerede indkaldte til i sidste medlemsblad:

 

Torsdag den 24. april kl. 19: Foredrag v/arkivar Bodil Møller Knudsen, herefter generalforsamling.

 

Til aftenens kulturhistoriske indslag har vi været så heldige at få en aftale med arkivar Bodil Møller Knudsen, som forud for generalforsamlingen vil fortælle om prinsesse Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin:

Hun var født 1784 og var i tre år gift med den danske prins Christian Frederik. Efter deres skilsmisse levede hun i godt 30 år i eksil, før hun døde i Rom i 1840.

Den længste eksilperiode var i Horsens, hvor hun levede mellem 1810 og 1829. Det lille foredrag handler om hendes relativt trygge barndom og ungdom hos familien og om hendes eksiler, hvor hun konstant som fraskilt måtte kæmpe for at skaffe sig netværk og venner, der kunne være i slægtninges sted og mindske hendes ensomhed .

 

 

Efter foredraget afholdes generalforsamling med følgende dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent

 

2.     Formandens beretning

 

3.     Aflæggelse af regnskab for 2013

 

4.     Orientering om bestyrelsens beslutning om anvendelse af evt. overskud

 

5.     Fremlæggelse af og afstemning om vedtægtsændringer. For vedtagelse kræves 2/3 flertal af de fremmødte.

 

6.     Valg i henhold til vedtægterne.

 

7.     Fastsættelse af kontingent.

 

8.     Indkomne forslag

 

9.     Evt.

 

I vedtægternes § 4 står der:

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år, således at der i lige år vælges 4 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer.

Da det på grund af omstændighederne er blevet sådan, at der i lige år vælges 3 nye medlemmer af bestyrelsen og i ulige år vælges 4 medlemmer, foreslår bestyrelsen, at vedtægterne tilrettes i overensstemmelse hermed således, at der kommer til at stå:

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år, således at der i lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 4 medlemmer.

 

Desuden foreslår bestyrelsen, at samme § 4 2. afsnits sidste sætning:

Endvidere vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant for 1 år ad gangen, ændres til:

 

Endvidere vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

I bestyrelsen mener vi ikke, at der er et reelt behov for mere end 1 revisor.

 

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før pr. mail eller brev.

 

Generalforsamling og foredrag holdes i den gamle byrådssal (Byarkivet), Søndergade26, Horsens.

Foreningen er vært ved en kop kaffe/the

Gratis. Ingen tilmelding.

Lørdag den 24. maj kl. 8.00: Bustur til Historiecenter Dybbøl med rundvisning og efterfølgende besøg på Sønderborg Slot .

 

Vi mødes kl. 7.45 på Godsbanegade, overfor Bastian, og præcis kl. 8 er der afgang til Dybbøl.

Undervejs i bussen serverer vi kaffe/the og rundstykker, og vi håber på faglige og/eller underholdende indslag?

Ved Historiecenter Dybbøl venter guiderne på os til en 2-timers rundvisning. Herefter kører bussen os til frokost på restaurant Bellevue, hvor vi kan få ENTEN et stjerneskud ELLER en pariserbøf. Ved tilmeldingen bedes man gøre opmærksom på, hvilken ret man ønsker.

Efter frokost vil vi bese Sønderborg slot. Her har vi ikke bestilt guide, så deltagerne kan selv bestemme, hvad de helst vil se. Her er mange muligheder for at blive klogere på Sønderjyllands og slottets historie, f.eks. kan man se Slotskirken med dronning Dorotheas kapel fra 1568-71. Der er udstillinger om Christian den 2., som sad fanget her, om Sønderjylland under tysk styre 1864 til 1920 og meget mere. Vi kan måske ikke nå det hele, før vi ca. kl. 16 starter hjemturen nordpå, så vi kan være i Horsens ca. kl. 18.

 

Bindende tilmelding til Byarkivet, på tlf. 7561 0922 eller mail: mbz@horsens.dk  senest den 5. maj .

Pris: Medlemmer: 225 kr., ikke-medlemmer: 375 kr.

Prisen inkluderer: Transport i bus, morgenkaffe/the med rundstykke, entre og guide på Historiecenter Dybbøl, frokost inkl. 1 øl/vand, samt entre på Sønderborg Slot.

Ved tilmeldingen gælder ”først til mølle princippet”, og det skal oplyses, om man ønsker stjerneskud eller pariserbøf til frokost. Om muligt også om man ønsker øl eller vand.

Ansvarlig: Benedicte Overgaard, tlf. 7562 9725 / 4078 2127

 

 

Torsdag den 10. april er der en lille højtidelig i Egebjerg, hvor en episode fra 1864 mindes med opsætning af en ny mindesten. Deltagere i foreningens foredrag i februar har hørt om begivenheden og kunne måske være interesserede. Se dagspressen.

 

 

Søndag den 15. juni: Kør-selv-tur til Jelling, rundvisning i monumentområdet

 

Der er sket rigtig meget i Jelling i de senere år. Så sent som for et halvt år siden indviede dronning Margrethe det nye monumentområde. Der er bl.a. fundet store planker, der vidner om en stor palisade, der er fundet nye huse og der er også gravet mere i højene. Sammen med nye møntfund og videnskabelig undersøgelse af jorden er et nyt billede af området ved at blive dannet. Også nye undersøgelser af kirken har ændret opfattelsen af kirkens plads i kompleksets historie. Alt dette og mere til vil vi høre om på en guidet tur rundt i området omkring kirken og højene.

Vi mødes kl. 9 og fordeler os i bilerne. Kl. 10 starter vores rundvisning med guide. Den vil vare en lille times tid.

Herefter kan vi selv gå lidt rundt, og arkæolog Allan Skou Larsen vil evt. supplere rundviserens oplysninger, hvis det ønskes.

Medbring gerne mad og drikke og påklædning efter vejret.

Vi har fået lov at bruge stedets kantine, så vi i tilfælde af dårligt vejr kan spise medbragt mad og drikke inden døre.

 

Tilmelding: til Byarkivet: På tlf. 7561 0922 eller mail : mbz@horsens.dk senest den 11. juni. Oplys gerne ved tilmelding, om du kan køre eller ønsker kørelejlighed. Der er tradition for at give et bidrag til benzinudgiften.

Mødested: Godsbanegade overfor Bastian

Mødetidspunkt: Kl. 9. Rundvisningen starter kl. 10

Mad og drikke kan medbringes.

Pris: Medlemmer: 20 kr. Ikke-medlemmer: 50 kr.

Ansvarlig: Arkæolog Allan Skou Larsen, tlf. 2536 4433

 

 

 

 

Til Kulturhistorisk Forenings medlemmer

 

Tirsdag den 27.maj 2014 er det arkivar Bodil Møller Knudsens sidste arbejdsdag.

Vi vil gerne gøre denne dag festlig for hende med mad, vin, sang, musik, små foredrag og taler.

Derfor inviteres I alle til reception kl.14 denne dag i det forhenværende rådhus, Søndergade 26 i Horsens.

Svar udbedes senest den 20.maj til tlf.7561 0922 eller til byarkivet@horsens.dk

Med håbet om at se mange af jer, der gennem årene har haft kontakt til Bodil, sendes de venligste hilsener fra

Anne Bjerrekær

 

 

 

I forbindelse med foreningens deltagelse i Europæisk Middelalderfestival den 29. og 30. august søger vi tilsagn fra hjælpere snarest muligt og allersenest den 11. juni.

Det er helt nødvendigt for vores deltagelse i festivalen , at vi har tilstrækkeligt mange hjælpere. Det er et stort arbejde at stille boden op og tage den ned igen; det kræver også en del menneskers deltagelse at give god service i boden under festivalen. Alle funktioner er vigtige, og for alle gælder, at jo flere vi er til at dele opgaven, jo mindre er belastningen for den enkelte.

MUSEUM HORSENS, FÆNGSELSMUSEET OG BYARKIVET ARRANGERER:                

 

Gå med i Lunden

Onsdag den 9. april kl. 16.30

Gå med i Lunden, der er byen før­ste lystanlæg, og få anlæggets og det omliggende bykvarters historie og se på skulpturerne, der opfordrer til fordybelse og forundring.

• Rundvisere: Ph.d.-studerende Kamma Overgaard Hansen, Horsens Kunstmuseum og arkivar Bodil Møller Knudsen

• Mødested: Foran Kunstmuseet, Carolinelundsvej 2, Horsens

• Gratis. Ingen tilmelding

• Varighed: Ca. 1 time

 

Kul­tur og natur i Ulvedalen

Søndag den 4. maj kl. 13.00

I anledning af Skovens Dag afholdes tur i Ulvedalen – det naturskønne område nord for Bygholm Sø. Tag på vandring med naturvejlederen og ar­kæologen og hør om områdets natur og kultur fra stenalderen til i dag.

• Turguider: Museumsinspektør Per Borup og naturvejleder Thorke Østergård, Naturcenter Skovgård

• Mødested: Lovbyvej 31, Horsens (v. Kystens Perle)

• Gratis. Ingen tilmelding

• Varighed: Ca. 1,5 time

 

Byvandring for hele familien

Søndag den 11. maj kl. 13.00

Den moderne Street Art møder kulturhistorien, når Horsens Kunstmuseum og Byarkivet inviterer til byvandring et sted i Horsens, hvor der denne dag er ny Street Art at se på.

• Rundvisere: Ph.d.studerende Kamma Overgaard Hansen og museumsinspektør Julie Horne Møller, Horsens Kunstmuseum, samt arkivar Bodil Møller Knudsen, Byarkivet

• Mødested: Annonceres på institutionernes hjemmesider www.horsenskunstmuseum.dk

og www.byarkivet-horsens.dk

• Gratis. Ingen tilmelding

• Varighed: Ca. 1,5 time

 

Cykeltur i landskabet omkring Tamdrup

Onsdag den 14. maj kl. 16.00

Landskabet omkring Tamdrup er kuperet og smukt - og så gemmer det en masse spændende historier om både natur og kultur. Lige fra landskabets dannelse til møntskatte og middelalderkirker. Vi cykler ca. 10 km og gør mange stop under­vejs.

• Turledere: Museumsinspektør Lars Pagh og naturvejleder Thorke Østergård, Natur-

center Skovgård

• Mødested: Tamdrup Kirkevej 1, Horsens (P-pladsen ved Tamdrup Kirke)

• Gratis. Ingen tilmelding

• Varighed: Ca. 2 timer

 

Fortovsøkologi og kulturhistorie i Horsens for hele familien

Søndag den 25. maj kl. 10 (for børn) og kl. 13 (for voksne)

Byen er synonym med kultur, men der gemmer sig også en masse økologi mellem husene. Kom med på tur med naturvejlederen og middelalderarkæologen og få en masse gode historier om både kulturen og naturen i Horsens by.

Rundvisere: Museumsinspektør Lars Pagh og naturvejleder Thorke Østergaard, Naturcenter Skovgård.

Mødested: KUBEN, Søndergade, Horsens

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed: ca. 1,5 time

 

Hus og bolig i yngre stenalder.

Torsdag den 5. juni kl. 19

En af de ældste hustomter, vi kender til, blev for 35 år siden fundet ved Horsens. Siden da har en række nyere husfund fra Horsensegnen været med til at afsløre helt nye og overraskende sider af det tidlige agerbrugssamfund.

Foredragsholder: Museumsinspektør Per Borup

Mødested: Horsens Museum, Sundvej 1 A, Horsens

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed: Ca. 1,5 time

 

Historiske tirsdage

Dette forår er emnet for de historiske tirsdage 1800-årene. I disse år skabes den moderne by, som vi kender den i dag, på baggrund af flere nationale katastrofer som f.eks. statsbankerotten og tabet af Norge.

 

På tur i 1800-tallet :

 

Tirsdag den 29. april kl. 16.00

Den midterste del af 1800-årene repræsenterer nybrud og store forandringer. Byen får et nyt rådhus og et nyt meget stort fængsel, det mest moderne i Dan­mark. Nye kvarterer bliver til og landbefolkningen flytter i stort tal ind til Hor­sens.

• Rundviser: Historiker Anne Katrine Nagel Christensen

• Mødested: Det gamle rådhus, Søndergade 26, Horsens

• Gratis. Ingen tilmelding

• Varighed: Ca. 1,5 timer

 

Tirsdag den 20. maj kl. 16

Horsens udvikledes mod vest og nord med fabrikker, jernbane og arbejderboliger. Allégade etableredes og mod øst blev Stjernholmkvarteret tilbygget med bl.a. gasværk, elværk og boliger.

Byrundvisningen tager ruten fra Håndværkerforeningen over Tobaksgården, ned mod Mælketorvet bag Smedegade. Videre ad Hestedamsgade til Søndergade og Åboulevarden, hvor den gamle å løb.

Rundviser: Arkæolog Allan Skou Larsen

Mødested: P-pladsen bag Håndværkerforeningens bygning, Allégade 16, Horsens

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed: Ca. 1,5 time

 

 

 

MEDDELELSER:

 

 

Elektronisk medlemsblad

Ønsker du fremover at modtage bladet i en e-mail i stedet for i papirform (og derved hjælpe Foreningen med at spare porto), send da venligst en mail til Benedicte Overgaard, benedicte@overgaard.nu . De medlemmer, der allerede har bedt om at modtage bladet elektronisk og fortsat ønsker det, behøver naturligvis ikke meddele det igen. Har du valgt den elektroniske udgave, modtager du også relevante pressemeddelelser kort tid før de enkelte arrangementer, oplysninger om udstillingsåbninger m.m.

 

 

Hjemmesiden:

  www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

Er navnet på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til fremover at indsende gode billeder fra foreningens arrangementer, der så vil blive lagt på hjemmesiden og vores facebook profil.

Har du gode ideer, eller er der noget på hjemmesiden, du mangler, kontakt da venligst Dorthe Horn Christensen på mailadressen: dorthehorn@hotmail.com

 

 

Ind - eller udmeldelse

Medlemskab koster 150,-kr. pr. person for et helt år. Henvendelser om ud - eller indmeldelse bedes rettet til Annette Kjær Brøndum, akb@horsens.dk eller på telefon 7629 2350 eller pr. post til Horsens Museum, Sundvej 1a, 8700 Horsens eller endelig pr. mail via foreningens hjemmeside www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

 

 

I bestyrelsen modtager vi meget gerne forslag fra medlemmerne til fremtidige emner for foredrag eller ture.

Som nævnt på side 4, vil vi meget gerne have tilsagn fra medlemmerne om at hjælpe til på Middelalder Festivalen den sidste fredag-lørdag i august. Det kræver ingen andre forudsætninger end lyst til at være med. Skriv gerne til benedicte@overgaard.nu

 

 

 

 

 

 

KALENDEREN

09.04.2014 kl. 16.30: Gå med i Lunden. Byvandring. Mødested v/ Kunstmuseet

24.04.2014 kl. 19: Generalforsamling. Byarkivet, Søndergade 26,

29.04.2014 kl. 16: På tur i 1800-tallet. Byvandring, mødested Søndergade 26,

04.05.2014 kl. 13: Kultur og natur i Ulvedalen, Byvandring. Mødested Lovbyvej 31

11.05.2014 kl. 13. Street Art, byvandring for hele familien. Mødested: Se www.byarkivet-horsens.dk

14.05.2014 kl. 16: Cykeltur omkring Tamdrup. Mødested: Tamdrup Kirkevej 1

20.05.2014 kl. 16: På tur i 1800-tallet. Byvandring, mødested P-pladsen bag Håndværkerforeningen

24.05.2014 kl. 7.45 til ca. 18: Bustur til Historiecenter Dybbøl og Sønderborg Slot, mødested Godsbanegade

25.05.2014 kl. 10 (børn) og kl. 13 (voksne): Byvandring. Mødested Kuben, Søndergade, Horsens

27.05.2014 kl. 14: Reception for Bodil Møller Knudsen, Byarkivet, Søndergade 26, Horsens

05.06.2014 kl. 19: Hus og bolig i yngre stenalder. Mødested Horsens Museum, Sundvej 1A, Horsens

15.06.2014 kl. 9: Kør-selv-tur til Jelling. Mødested Godsbanegade overfor Bastian

medlemsblad nr 33

 


HORSENS KULTURHISTORISKE FORENING


Medlemsblad nr. 33, januar 2014


red. Benedicte Overgaard__________________www.horsenskulturhistoriskeforening.dkFORENINGEN ARRANGERER:


Vi starter året med det sidste af tre foredrag om etnicitet, denne gang om den biologiske etnicitet:


Torsdag den 23. januar 2014 kl. 19.00:

Biologisk Etnicitet.


Foredrag ved antropolog Dorthe Vanggaard Pedersen.

Nye, naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder har i de senere år gjort det muligt at fastslå, hvor en given person stammer fra, både geografisk og biologisk antropologisk. Det har bragt mange overraskelser for dagen - en mand af arabisk afstamning, der rent arkæologisk og kulturhistorisk ikke adskilte sig fra de øvrige begravede på en gravplads fra romersk jernalder, er bare et eksempel. Foredragsholderen cand. scient. Dorthe Vanggaard Pedersen, der udover at være biologisk antropolog også har en uddannelse i arkæologi, fortæller om de nye undersøgelsesmetoder, perspektiver og foreløbige resultater.


Foredraget holdes på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, Horsens.

Ingen tilmelding

Gratis adgang


Tirsdag den 28. januar kl. 19.00:

Årets udgravninger, nyt fra arkæologernes arbejdsmark


Foredragsholdere: Horsens Museums arkæologer

Også i år har arkæologerne gjort gode fund i felten. Hør dem fortælle om forsvarsanlæg, velbevarede jernaldergårde, begravelser fra Skt. Jørgensgården i Horsens, møntskatten fra Tamdrup og andre fascinerende detektorfund.   


Foredragene holdes på Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, Horsens

Ingen tilmelding

Gratis adgang


Torsdag den 6. februar kl. 19.00:

Begivenheder på Horsensegnen under krigen i 1864.


Foredrag ved arkæolog Felix Vestergaard.

Efter en kort redegørelse for de politiske årsager til krigen i 1864 fortælles om de preussiske og østrigske styrkers tilstedeværelse på Horsensegnen under krigen.

Få historien om et besat Horsens, som blev frarøvet mad, heste og tobak.

Hør også om heltene fra rytterfægtningen ved Torsted, om Herman Bangs far, pastor Bang, som overværede kampen ved Røde Bro og om tragiske krigsskæbner, de faldne soldater og de efterladte pårørende.

Til de mere muntre anekdoter hører historien om drengene, der løb for livet efter at have gjort nar af to fulde preussiske soldater. Foredraget afrundes med fortællingen om den sidste våbenstilstand og om Danmarks tab/afgivelse af Holsten, Slesvig og Lauenborg.

Foredraget holdes på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej

Ingen tilmelding

Gratis adgang

Se også byvandring den 18. januar om Horsensunder krigen i 1864.


Tirsdag 25. februar kl. 19: Tabet af Norge i 1814 med tråde til krigene i 1848-50 og 1864.


Foredrag ved lektor Michael Bregnsbo, Syddansk Universitet.

Ved freden i Kiel den 14. januar 1814 måtte kong Frederik VI afstå Norge til Sverige. Derved ophørte mere end 400 års dansk-norsk statsfællesskab. Kong Frederik havde i Napoleonskrigene stædigt holdt fast ved alliancen med Napoleon og blev nu trukket med i hans fald.

I foredraget vil følgende spørgsmål blive diskuteret: Hvorfor blev Danmark involveret i Napoleonskrigene? Hvorfor indgik Frederik VI en alliance med Napoleons Frankrig, og hvorfor holdt han stædigt fast ved denne alliance frem til den bitre ende? Hvorfor ville Sverige have Norge, og hvordan opnåede svenskerne stormagternes støtte til at erhverve Norge fra Danmark?


Foredraget holdes på Horsens Bibliotek, foredragssalen.

Ingen tilmelding

Gratis adgang


Se også info side 6 om byvandring kl. 16 samme dag med 1800-årenes første tredjedel som tema.


Torsdag den 27. marts kl. 19:

Stenalderforskningen: Hvor står vi, og hvor langt er vi kommet?


Foredrag ved seniorforsker Søren H. Andersen, Moesgaard Museum.

Søren H. Andersen har i næsten en menneskealder beskæftiget sig med ældre stenalder, og han er bestemt en af fagets ”grand old men”. Denne aften gør han status på ældre stenalder efter de seneste årtiers arkæologiske undersøgelser. Arrangement er i samarbejde med Horsens Museum.


Foredraget holdes på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, Horsens.

Ingen tilmelding

Gratis adgang


Torsdag den 24. april kl. 19:

Generalforsamling


Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling, som i lighed med tidligere år afholdes i den gamle byrådssal.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.


Bodil Møller Knudsen vil denne aften fortælle om prinsesse Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin:

Hun var født 1784, og var i tre år gift med den danske prins Christian Frederik. Efter deres skilsmisse levede hun i godt 30 år i eksil, før hun døde i Rom i 1840. Den længste eksilperiode var i Horsens, hvor hun levede mellem 1810 og 1829. Det lille foredrag handler om hendes relativt trygge barndom og ungdom hos familien og om hendes eksiler, hvor hun konstant, som fraskilt, måtte kæmpe for at skaffe sig netværk og venner, der kunne være i slægtninges sted og mindske hendes ensomhed.

Lørdag den 24. maj:

Udflugt til Historiecenter Dybbøl med rundvisning og efterfølgende besøg på Sønderborg Slot.


Foreningen arrangerer en bustur til Historiecenter Dybbøl. Nærmere herom i næste nummer af medlemsbladet, men reserver allerede nu dagen!

Vi mødes ca. kl. 8, og kører i bus til Dybbøl. Her venter guiderne på os til 2-timers rundvisning. Efter frokost vil vi bese Sønderborg slot inden turen igen går nordpå med ankomst til Horsens ca. kl. 18.


MUSEUM HORSENS, FÆNGSELSMUSEET OG BYARKIVET ARRANGERER:


Horsens under krigen i 1864

Lørdag den 18. januar kl. 14.30

Gå en tur i Horsens midtby og hør om drengene, der løb for livet efter at have gjort nar af to fulde preus�1F;siske soldater. Få også historien om et besat Horsens, som blev frarøvet mad, heste og tobak. Turen slutter ved krigergraven på Nordre Kirkegård.

Rundviser: arkivar Felix Vestergaard

Mødested: Foran det gamle rådhus, Søndergade 26, Horsens

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed: Ca. 1 time


Rundvisning i ”Kender I dem?”

Onsdag den 29. januar kl. 16.00

Byarkivets udstilling fortæller om en række kendte horsensianere. Kom og hør mere om både baggrunden for udstillingen og historien om personerne, der for�1F;tælles om.

Rundviser: Arkivar Bodil Møller Knudsen

Mødested: Byarkivet, Søndergade 26 (det forhenværende rådhus)

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed: Ca. 30 min


1800-tallets kirkerestaureringer i Horsens

Torsdag den 20. februar kl. 19.00

De danske kirker var en temmelig broget forsamling, der bar præg af skiftende perioders stilmæssige idealer, da man i 1800-tallet begyndte et omfattende ar�1F;bejde med at føre dem tilbage til deres oprindelige udseende. Udgangspunkt for foredraget er bykirkerne i Horsens.

Foredragsholder: Museumsinspektør Lars Pagh

Mødested: Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, Horsens

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed: Ca. 1,5 timeDet første moderne fængsel

Onsdag den 12. marts kl. 16.30

Kom og få historien om Danmarks første moderne fængsel, når Horsens Mu�1F;seum viser rundt ude på området. Her fortælles om fangerne, de ansatte og om tankerne bag fængslets opbygning og indretning.

Rundviser: Historiker Johnny Jørgensen

Mødested: Ved den grønne port ved fængslet, Fussingsvej 8, Horsens

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed: 1 time


Middelalderens gejstlige institutioner

Torsdag den 13. marts kl. 16.00

Kirker, kapeller, klostre og hospitaler fyldte i middelalderen meget – i gadebilledet og i folks bevidsthed. Denne byrundvisning sætter fokus på de gejstlige institutio�1F;ner, der fandtes i middelalderens Horsens.

Rundviser: Museumsinspektør Lars Pagh

Mødested: Ved indkørslen til Klosterkirken, krydset Borgergade/Badstuestræde,

Horsens

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed: Ca. 1 time


Gå med i Lunden

Onsdag den 9. april kl. 16.30

Gå med i Lunden, der er byen før�1F;ste lystanlæg, og få anlæggets og det omliggende bykvarters historie og se på skulpturerne, der opfordrer til fordybelse og forundring.

Rundvisere: Ph.d.-studerende Kamma Overgaard Hansen, Horsens

Kunstmuseum og arkivar Bodil Møller Knudsen

Mødested: Foran Kunstmuseet, Carolinelundsvej 2

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed: Ca. 1 time


Kul�1F;tur og natur i Ulvedalen

Søndag den 4. maj kl. 13.00

I anledning af Skovens Dag afholdes tur i Ulvedalen – det naturskønne område nord for Bygholm Sø. Tag på vandring med naturvejlederen og ar�1F;kæologen og hør om områdets natur og kultur fra stenalderen til i dag.

Tur-guider: Museumsinspektør Per Borup og naturvejleder Thorke Østergård, Naturcenter Skovgård

Mødested: Lovbyvej 31, Horsens (v. Kystens Perle)

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed: Ca. 1,5 timeByvandring for hele familien

Søndag den 11. maj kl. 13.00

Den moderne Street Art møder kulturhistorien, når Horsens Kunstmuseum og Byarkivet inviterer til byvandring et sted i Horsens, hvor der denne dag er ny Street Art at se på.

Rundvisere: Ph.d.-studerende Kamma Overgaard Hansen og Julie Horne Møller,

Horsens Kunstmuseum, samt arkivar Bodil Møller Knudsen

Mødested: Annonceres på institutionernes hjemmesider www.horsenskunstmuseum.dk

og www.byarkivet-horsens.dk

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed: Ca 1,5 time


Cykeltur i landskabet omkring Tamdrup

Onsdag den 14. maj kl. 16.00

Landskabet omkring Tamdrup er kuperet og smukt - og så gemmer det en masse spændende historier om både natur og kultur. Lige fra landskabets dannelse til møntskatte og middelalderkirker. Vi cykler ca. 10 km og gør mange stop under�1F;vejs.

Turledere: Museumsinspektør Lars Pagh og naturvejleder Thorke Østergård, Natur-

center Skovgård

Mødested: Tamdrup Kirkevej 1, Horsens (P-pladsen ved Tamdrup Kirke)

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed: Ca. 2 timer


Historiske tirsdage

Dette forår er emnet for de historiske tirsdage 1800-årene, som vi i tre rundvisninger fortæller om. I disse år skabes den moderne by, som vi kender den i dag, på baggrund af flere nationale katastrofer som f.eks. statsbankerotten og tabet af Norge.


På tur i 1800-tallet

Tirsdag den 25. februar kl.16.00

Første tredjedel af dette århundrede var præget af Napoleonskrige, statsbankerot med følgende tab af penge og ejendom for en masse horsensianere samt tabet af Norge. Disse år blev, på trods, inspi�1F;rerende for en masse initiativer, der bragte Horsens fint ud af de mørke år.

Rundviser: Arkivar Bodil Møller Knudsen

Mødested: På torvet foran Vor Frelsers kirke

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed: Ca. 1 timeTirsdag den 29. april kl. 16.00

Den midterste del af 1800-årene repræsenterer nybrud og store forandringer. Byen får et nyt rådhus og et nyt meget stort fængsel, det mest moderne i Dan�1F;mark. Nye kvarterer bliver til og landbefolkningen flytter i stort tal ind til Hor�1F;sens.

Rundviser: Historiker Anne Katrine Nagel Christensen

Mødested: Det gamle rådhus, Søndergade 26

Gratis. Ingen tilmelding

Varighed: Ca. 1,5 timerMEDDELELSERElektronisk medlemsblad

Ønsker du fremover at modtage bladet i en e-mail i stedet for i papirform (og derved hjælpe Foreningen med at spare porto), send da venligst en mail til Benedicte Overgaard, benedicte@overgaard.nuDe medlemmer, der allerede har bedt om at modtage bladet elektronisk og fortsat ønsker det, behøver naturligvis ikke meddele det igen. Har du valgt den elektroniske udgave, modtager du også relevante pressemeddelelser kort tid før de enkelte arrangementer, oplysninger om udstillingsåbninger m.m.Hjemmesiden http://www.horsenskulturhistoriskeforening.dk/

Er navnet på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til fremover at indsende gode billeder fra foreningens arrangementer, der så vil blive lagt på hjemmesiden og vores facebook profil.

Har du gode ideer, eller er der noget på hjemmesiden, du mangler, kontakt da venligst Dorthe Horn Christensen på mailadressen: dorthehorn@hotmail.comInd - eller udmeldelse

Medlemskab koster 150,-kr. for et helt år. Henvendelser om ud - eller indmeldelse bedes rettet til Annette Kjær Brøndum, akb@horsens.dk eller på telefon: 7629 2350, eller pr post til Horsens Museum, Sundvej 1a, 8700 Horsens eller endelig pr mail via foreningens hjemmeside www.horsenskulturhistoriskeforening.dk


KALENDEREN

18.01.2014 kl. 14.30: Horsens under krigen i 1864. Byvandring

23.01.2014 kl. 19: Biologisk Etnicitet. Foredrag, Kunstmuseet

28.01.2014 kl. 19: Årets udgravninger. Foredrag, Horsens bibliotek

29.01.2014 kl. 16 Rundvisning i Byarkivets udstilling

06.02.2014 kl. 19: Horsens-egnen under krigen i 1864. Foredrag, Kunstmuseet

20.02.2014 kl. 19: 1800-tallets kirkerestaureringer. Foredrag, Horsens bibliotek

25.02.2014 kl. 16: På tur i 1800-tallet. Byvandring. Mødested Torvet v/ Vor Frelser Kirke

25.02.2014 kl. 19: Tabet af Norge i 1814 med tråde til 1864. Foredrag, Horsens bibliotek

12.03.2014 kl. 16.30: Det første moderne fængsel, Rundvisning. Mødested ved den grønne port, Fængslet

13-03-2014 kl. 16. Middelalderens gejstlige institutioner. Byvandring. Mødested v/Klosterkirken

27.03.2014 kl. 19: Stenalderforskning, hvor står vi i dag. Foredrag, Kunstmuseet

09.04.2014 kl. 16.30: Gå med i Lunden. Byvandring. Mødested v/ Kunstmuseet

24.04.2014 kl. 19: Generalforsamling. Byarkivet, Søndergade 26,

29.04.2014 kl. 16: På tur i 1800-tallet. Byvandring, mødested Søndergade 26,

04.05.2014 kl. 13: Kultur og natur i Ulvedalen, Byvandring. Mødested Lovbyvej 31

11.05.2014 kl. 13. Street Art, byvandring for hele familien.

14.05.2014 kl. 16: Cykeltur omkring Tamdrup. Mødested: Tamdrup Kirkevej 1

24.05.2014: Udflugt med bus til Historiecenter Dybbøl og Sønderborg Slot

medlemsblad nr. 32, september 2013

HORSENS 
KULTURHISTORISKE 
FORENING
Medlemsblad nr. 32, september 2013
redaktion Annemette Kjærgaard og Benedicte Overgaard
__________________
www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

SIDEN SIDST har vi haft en ”ny” middelalder festival på Fængslets arealer. Foreningen deltog også i år og bestyrelsen vil på sit første møde evaluere deltagelsen.

FORENINGEN ARRANGERER:
29. september kl. 13.00 og 14.30 Rundvisning på Boller Slot
Siden sidste efterårs rundvisninger på Boller Slot har der været mange henvendelser om at gentage disse.
Det er nu lykkedes Horsens Kulturhistoriske Forening at få historiker og Boller ekspert Annette Hoff til endnu engang at vise rundt på herregården. Søndag den 29. september er der altså mulighed for at komme på en guidet tur rundt i gemakkerne inde på Boller Slot, at se det hvælvede køkkenrum, herregårdens stuer, de mange trapper og det store loft og høre en fortælling om rammerne om det liv, der blev levet i de gamle rum.
Der er begrænset deltagerantal til de to ture af en times varighed, der vil blive afviklet kl. 13.00 og 14.30. Deltagelse er kun mulig ved forudgående køb af billet på Horsens Museum, Sundvej 1A i perioden fra den 3. september og frem til og med 26. september. Prisen er 50 kr. for medlemmer af Horsens Kulturhistoriske Forening og 75 kr. for ikke-medlemmer.
Ikke egnet for gangbesværede.
Mødested: på broen ved indgangen til Boller Slot
Guide: historiker og museumsinspektør ved Den Gamle By Annette Hoff Adgang kun ved køb af billet, pris 50kr. for medlemmer af Horsens
Kulturhistoriske Forening og 75kr. for ikke-medlemmer.
Kontakt for evt. yderligere information: Allan Skou Larsen, tlf.: 2536 4433

Som allerede omtalt i sidste blad er efterårets foredragsrække planlagt omkring temaet etnicitet – et emne der var aktuelt for rundvisningen på Skanderborg Museums udgravning ved Alken Enge i august (hvor kom de døde krigere fra?), og bliver det for foredragene om romaer, den jødiske indvandring i Danmark og foredraget om biologisk etnicitet.

3. oktober kl. 19.00: Romaer – Frihedens folk?
Henover sommeren har der været en del omtale af romaerne i medierne. Denne aften vil vi høre et foredrag, som måske kan bidrage til et mere nuanceret syn på denne befolkningsgruppe:
Foredrag ved journalist og forfatter Malene Fenger-Grøndahl.
Romaerne, eller sigøjnerne som de også kaldes, er et folk uden land, og de udgør Europas største etniske minoritet. Journalist og forfatter Malene Fenger-Grøndahl har besøgt romaer i mange europæiske lande, og i foredraget fortæller hun om romaernes historie, kultur og levevilkår i Europa. Om forfølgelse, slaveri og udryddelse. Om fattigdom, isolation og racisme. Men også om musikalitet, kreativitet og sammenhold. Foredraget tager udgangspunkt i bogen ”Sigøjnere – 1000 år på kanten af Europa”, som Malene Fenger-Grøndahl har skrevet sammen med sin mand. Ved foredraget kan den købes til en særpris på 250 kr. (normalpris 349 kr.)
Foregår på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, Horsens.
Gratis adgang og ingen tilmelding

24. oktober kl. 19.00. Det Tabte Land
I samarbejde med Historisk Samfund for Sydøstjylland byder efteråret på et foredrag ved Kjeld Hansen med titlen ”Kampen om det tabte Land”.
Kjeld Hansen fortæller om kampen om den danske natur og dens dramatiske forarmelse gennem de seneste 250 år. I denne periode har landskabet ændret sig mere end i de samfulde 10.000 år, der gik forud.
Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra – og har det kunnet betale sig? Kjeld Hansen gennemgår kritisk de store nationale myter om mange af de officielle aktører, som f.eks. Dalgas (der aldrig sagde de berømte ord om hvad udad tabes – skal indad vindes), Hedeselskabet, Danmarks Naturfredningsforening, der blev så gruelig fuppet, Landbrugsministeriets inhabile optræden – og den katastrofale betydning af den tyske besættelse i 1940.
Foredraget omhandler også de mange andre deltagere i spillet om landskabet lige fra brutale liberalister, naive naturelskere, fæle nazister, liberale venstremænd, lykkeriddere og til kongefamilien og de alvorsfulde nyttemænd.
Efter foredraget vil det være muligt at købe Kjeld Hansens seneste bog ”Folk og Fortællinger fra Det Tabte Land, bd. 1: Jylland (pris 499,-kr).
Foregår på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2 i Horsens.
Gratis adgang og ingen tilmelding.
28. november kl. 19.00: Jøderne i Danmark.
Foredrag ved leder af Dansk Jødisk Museum, museumsdirektør Janne Laursen.
Dansk Jødisk kulturarv.
Der har været jøder i Danmark siden begyndelsen af 1600-årene. Der er vikingjøder, russerjøder, polske jøder, der er … rigtig mange forskellige jøder i Danmark, og de har bidraget til dansk erhvervsliv, til kunst- og kulturliv overalt i Danmark - også i Horsens. Foredraget åbner døren til et ikke så kendt kapitel af Danmarkshistorien og til den europæiske historie, som den jødiske minoritet i Danmark er forbundet med.
Foregår på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2 i Horsens.
Gratis adgang og ingen tilmelding.

Kalenderårets sidste arrangement er det traditionsrige julemøde.
I år bliver det dejligt julet, idet arkæolog Allan Skou Larsen har lovet at causere over julens kulturhistorie.
Det foregår torsdag den 12. december kl. 19.00 i den gamle byrådssal, Søndergade 26.
Tilmelding til Byarkivet, tlf. 7561 0922 senest den 6. december. Pris: 60 kr.

23. januar 2014 kl. 19.00: Biologisk Etnicitet.
Foredrag ved Dorthe Vanggaard Pedersen.
Nye, naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder har i de senere år gjort det muligt at fastslå, hvor en given person stammer fra, både geografisk og biologisk antropologisk. Det har bragt mange overraskelser for dagen - en mand af arabisk afstamning, der rent arkæologisk og kulturhistorisk ikke adskilte sig fra de øvrige begravede på en gravplads fra romersk jernalder, er bare et eksempel. Foredragsholderen cand. scient. Dorthe Vanggaard Pedersen, der udover at være biologisk antropolog også har en uddannelse i arkæologi, fortæller om de nye undersøgelsesmetoder, perspektiver og foreløbige resultater.
Foregår på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2 i Horsens.
Gratis adgang og ingen tilmelding.

MUSEUM HORSENS, FÆNGSELSMUSEET OG BYARKIVET ARRANGERER:
Vorbjerg for børn på naturens dag:
Søndag den 8. september kl. 14.00
Hør skovmanden og arkæologen fortælle om, hvordan man i oldtiden byggede gravhøjene ved Vorbjerg, og hvordan menneskene i oldtiden levede. Turen er tilrettelagt for større børn med familie, men alle er velkomne.
Turleder: Museumsinspektør Anders Horsbøl Nielsen og forstkandidat Bo Karlshøj Riis, Horsens Kommune.
Mødested: P-pladsen ved krydset Naldalvej/Østbirkvej, 8752 Østbirk.
Gratis. Ingen tilmelding. Varighed ca. 1, 5 time
På sporet i Ring Skov:
Onsdag den 25. september kl. 17.00
Tag med på skovtur til fods bl.a. ad Bryrupbanens spor og hør om områdets natur og historie. I skoven gemmer sig flere gravhøje og der er også svage spor efter jernalderens marker.
Turledere: Museumsinspektør Anders Horsbøl Nielsen og naturvejleder Thorke Østergaard, Naturcenter Skovgård.
Mødested: P-pladsen ved Brædstrup Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup
Gratis. Ingen tilmelding. Varighed ca. 1,5 time.

Udsigt til friheden:
Søndag den 3. november kl. 13.30
Fængslet ligger på bakken nordvest for Horsens, hvilket betyder, at detr altid har været en fantastisk udsigt herfra. På turen fortælles intet om fængslets historie, men om det man ser fra vinduerne på øverste etage. Turen egner sig ikke for mindre børn.
Rundviser: Museumsinspektør Anders Horsbøl Nielsen
Mødested: Fængselsmuseet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens
Der skal købes billet til Fængselsmuseet, men selve rundvisningen er gratis.
Tilmelding nødvendig på tlf. 8877 4200. Begrænset deltagerantal.
Varighed ca. 1,5 time.

Ad havnesporet:
Søndag den 17. november kl. 14.00
Store dele af det nedlagte jernbanespor mellem Horsens Banegård og Horsens Havn ligger der stadig. Området omkring sporet er under løbende forandring, men det rummer stadig mange tiders kulturspor, som der vil blive fortalt om på denne efterårstur.
Turleder: Museumsinspektør Anders Horsbøl Nielsen
Mødested: I forhallen på Horsens Banegård, Andreas Steenbergs Plads 1, 8700 Horsens.
Gratis. Ingen tilmelding.
Varighed: ca. 1,5 time

Historiske tirsdage:
I efteråret er temaet urbanisering, dvs. den særlige bymæssige karakter og udformning, der gør sig gældende i forskellige historiske perioder.
Urbaniseringen i vikingetid og middelalder
Tirsdag den 17. september kl. 16.00
Kom med en tur rundt i det ældste Horsens, hvor vi vil kaste lys over udviklingen i vikingetiden og se på, hvilke elementer der udgjorde den tidligste bydannelse. Desuden ser vi på udviklingen af middelalderbyen.
Rundviser: Museumsinspektør Lars Pagh
Mødested: Pladsen på hjørnet af Borgergade/Badstuestræde, Horsens
Gratis. Ingen tilmelding. Varighed ca. 1 time.

Urbaniseringen i Enevældens Horsens (1660-1849)
Tirsdag den 15. oktober kl. 16.00
Enevældens by havde rådhuset som sit centrale element. Men også mange andre bygninger og områder repræsenterer Enevældens særlige form for bymæssig udvikling, f.eks. apoteket, palæerne, enkeboligerne, garnisonen og havnen.
Rundviser: Arkivar Bodil Møller Knudsen
Mødested: Udenfor det forhenværende rådhus, Søndergade 26, Horsens
Gratis. Ingen tilmelding. Varighed ca. 1 time

Horsens industrialisering og urbanisering
Tirsdag den 5. november kl. 16.00
Perioden fra 1850´erne og frem prægedes af industrialisering og handel, og urbaniseringen skabte den bystruktur, vi stort set kender i dag: Udvidelse af byrummet, flere boliger, ny havn og station, arbejderorganisering og fritidsaktiviteter.
Rundviser: Allan Skou Larsen
Mødested: Vitus Berings Plads ved Jessensgades vestlige ende, Horsens
Gratis. Ingen tilmelding. Varighed ca. 1,5 time

MEDDELELSER
Elektronisk medlemsblad
Ønsker du fremover at modtage bladet i en e-mail i stedet for i papirform (og derved hjælpe Foreningen med at spare porto), send da venligst en mail til Benedicte Overgaard, benedicte@overgaard.nu De medlemmer, der allerede har bedt om at modtage bladet elektronisk og fortsat ønsker det, behøver naturligvis ikke meddele det igen. Har du valgt den elektroniske udgave, modtager du også relevante pressemeddelelser kort tid før de enkelte arrangementer, oplysninger om udstillingsåbninger m.m.
Hjemmesiden www.horsenskulturhistoriskeforening.dk
Er navnet på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til fremover at indsende gode billeder fra foreningens arrangementer, der så vil blive lagt på hjemmesiden og vores facebook profil.
Har du gode ideer, eller er der noget på hjemmesiden, du mangler, kontakt da venligst Dorthe Horn Christensen på mailadressen: dorthehorn@hotmail.com
Ind - eller udmeldelse
Medlemskab koster 150,-kr. for et helt år. Henvendelser om ud - eller indmeldelse bedes rettet til Annette Kjær Brøndum, akb@horsens.dk eller på telefon: 7629 2350, eller pr post til Horsens Museum, Sundvej 1a, 8700 Horsens eller endelig per mail via foreningens hjemmeside www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

KALENDEREN
08.09 Kl. 13: Arbejdssøndag i Flensborgs enkebolig
08.09 Kl. 14: Tur for større børn, Vorbjerg.
17.09 kl. 16: Gåtur i det ældste Horsens
25.09 Kl. 17: Skovtur i Ring Skov
03.10 Kl. 19: Romaer. Foredrag, Kunstmuseet
14.10 - 18.10 Kl. 10-13: Efterårsferieaktiviteter for børn. Horsens Museum
15.10 kl. 16: Tur til Enevældens Horsens
24.10 Kl. 19 Det Tabte Land. Foredrag, Kunstmuseet
03.11 Kl. 13.30: Rundvisning på Fængslet
05.11 kl. 16: Tur med industrialiseringen som tema
17.11 Kl. 14: Tur ad havnesporet
28.11 Kl. 19: Jøderne i Danmark. Foredrag, Kunstmuseet
12.12 Kl. 19: Julemøde i Byarkivet
23.01.2014 Kl. 19: Biologisk Etnicitet. Foredrag, Kunstmuseet

medlemsblad nr. 30, marts 2013

HORSENS KULTURHISTORISKE FORENING

Medlemsblad nr. 30, marts 2013

red. Annemette Kjærgård

_________www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

Velkommen til forårssæsonen i Horsens Kulturhistorisk forening. Igen inviterer vi til en foredragsrække, der i dette forår byder på en række meget forskellige biografiske fortællinger - forskellige både i tid og emne. Foredragene spænder nemlig i tid lige fra perioden omkring Kristi Fødsel og op til i dag. Og selv om emnerne strækker sig lige fra en jernalderbonde til en moderne kunstner, så står den biografiske fortælling i centrum.

Foråret er også tiden for generalforsamlinger, således også i vores forening. Bestyrelsen vil gerne opfordre jer alle til at møde op og/eller indsende forslag og ideer – ordet er frit. I år indledes med et foredrag af inspektør ved Horsens Kunstmuseum Kamma Overgaard Hansen, og i pausen vil der blive trakteret med kaffe/te og kage.

I år afholdes Europæisk Middelalderfestival på Fængslet. Det indebærer selvfølgelig flere udfordringer for de af foreningens medlemmer, der deltager i arbejdet med foreningens bod. På generalforsamlingen vil der blive redegjort for nogle af forandringerne, ligesom der her kan stilles spørgsmål.

FORENINGEN ARRANGERER:

20. marts kl. 19.00. "De er skøre, de romere"

Sådan omtaler tegneseriefiguren Obelix de underlige romere, og sådan sagde de omkringboende jernalderbønder måske om den midtjyske stormandsfamilie, der er temaet for aftenens foredrag. Fortællingen om denne slægt tegner sig, efter at Museum Midtjylland gennem en årrække har undersøgt en boplads og den tilhørende gravplads med ekstremt rige gravfund. Det er en fortælling om en slægt fra tiden lige efter Kristi fødsel, der var involveret i magtspillet i samfundets øverste top, og som havde forbindelser langt ud i verden. Samtidig bevarede de en solid base i det lokale landbrug og jern- og tekstilfremstilling, ligesom de var venner (eller fjender) med den rige slægt fra Hedegård. Denne sjældent personlige historie fortælles af museumsinspektør og arkæolog Martin Winther Olesen fra Museum Midtjylland.

Foregår på Horsens Kunstmusem, Carolinelundsvej 2 i Horsens. Gratis og ingen tilmelding.

18.april kl. 19.00. Horsens Kunstnere.

Museumsinspektør ved Horsens Kunstmuseum Kamma Overgaard Hansen fortæller om bl.a. kunstnerne Kvium og Zieler samt de lokale modernister, der i 1960’erne havde geografisk centrum på Horsens egnen.

Foregår forud for foreningens årlige generalforsamling på Byarkivet, Søndergade 26 i Horsens. Gratis og ingen tilmelding.

29. april kl. 19.00. Søren Knudsen – grundlægger af Glud Museum

Ikke mange har en så spændende og særpræget levnedsbeskrivelse som Søren Knudsen, grundlæggeren af Glud Museum. Som ung malersvend gik han på valsen i Europa. Rejsen fyldte den følsomme og historieglade Søren Knudsen med indtryk og viste ham, at Europas gamle kulturarv var truet af den nye tid. Bl.a. derfor grundlagde han senere et af de første frilandsmuseer i Danmark, nemlig Glud Museum. Men han udfordrede sine medmennesker og sin samtid med sin frie livsstil og kompromisløse holdninger, som f. eks. modstand mod mejerivæsenet, kaffe og spiritus, men også ved en voldsom og egocentrisk opførsel. Han havde ikke særlig stor forståelse for andre mennesker – til gengæld mødte han heller ikke altid den store forståelse fra omverdenen. Historiker og museumsinspektør ved Glud Museum Lykke Olsen har netop færdiggjort en ny bog om Søren Knudsen, og på den baggrund tegner hun billedet af hans mangefacetterede liv og virke.

Foregår på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2 i Horsens. Gratis og ingen tilmelding.

SOMMERMØDE SØNDAG DEN 9. JUNI

PROGRAM:

11.00: Velkomst på Horsens Museum, Sundvej 1A i Horsens

11.10- 12.15: Foredrag om Viggo Norn ved Carsten Fynbo Larsen

Arkitekt og bestyrelsesmedlem i Foreningen for Bedre Bymiljø i Horsens Carsten Fynbo Larsen fortæller om de strømninger inden for arkitekturen, der påvirkede Norn, og hvordan de kom til udtryk i hans arbejde. Carsten Fynbo Larsen fortæller også historien om Norns liv og viser eksempler på hans arbejder på Horsens egnen.

12.30-14.00: Frokost på Kunstmuseet

Der vil blive serveret en frokostret og en øl eller vand for os. Øvrige drikkevarer kan købes. Herefter serveres kaffe eller te samt et stykke kage. Der er mulighed for at få en vegetarret, blot skal det oplyses ved tilmelding.

14.00-15.00: Byvandring i kvarteret ved Horsens Museum

Carsten Fynbo Larsen tager os med på tur og fortæller om tre af Norns signifikante bygninger.

Pris for medlemmer: 90,-kr.

Pris for ikke medlemmer: 125,-kr. (eksklusive entrebillet på Horsens Museum på 24,-kr.)

Begrænset deltagerantal efter princippet først til mølle. Tilmelding på tlf. 7629 2350, senest den 28. maj.

MUSEUM HORSENS, FÆNGSELSMUSEET OG BYARKIVET ARRANGERER:

16. marts kl. 14.00. Drostholm Voldsted – "Æ Hummelgårdsknold"

I Vinten Skov ligger et voldsted omgivet af vandfyldte voldgrave. Her lå i middelalderen en for længst nedrevet borg. På denne tur, guidet af museumsinspektør Anders Horsbøl Nielsen, er der mulighed for at høre nærmere om borgen og dagliglivet for både adelsfolk og tjenestefolk.

Mødested: Vinten Skovvej mellem nr. 15 og 27. Varighed ca. 1 time. Gratis og ingen tilmelding. Husk egnet fodtøj.

3. april kl. 19.00. Gå i fodsporene på fængslets første fanger

Historiker Anne Katrine Nagel Christensen fortæller om hvordan de første 40 fanger ankom til banegården i Horsens den 20. maj 1853. Herfra skulle de nu gå til den nyopførte Straffeanstalt. Følg i fangernes fodspor, og hør om de bygninger, fangerne gik forbi, og hvordan Horsens tog sig ud for fængslets første fanger.

Mødested:

OBS: Foran banegården. Tilmelding nødvendig på telefon 7610 0011. Pris 35 kr. plus entré.

7. april kl. 9.15. Forårstur til Endelave

Tag med på en vandretur gennem Endelaves hstorie og natur. Vi tager færgen til den naturskønne ø i Kattegat og går en rask tur ad veje og mindre stier. Undervejs fortæller museumsinspektør Anders Horsbøl Nielsen og naturvejleder Thorke Østergaard fra Naturcenter Skovgård om øens kulturarvsspor og spændende natur.

Mødested og -tid: Færgelejet i Snaptun kl. 9.15, afgang tilbage fra Endelave kl. 15.00, ankomst til Snaptun ca. kl. 16.00.

Tilmelding nødvendig på tlf.: 2931 3740. Deltagelse gratis efter betaling af færgebillet, voksne 100 kr. pensionister 75 kr. og børn under 16 år 65 kr. Husk godt fodtøj og madpakke.

16. april kl. 15.30. På sporet af Hansted Skov

Efter indvielse af SPOR-projektets aftryk i Naturcenter Skovgård inviteres til en tur på sporet af Hansted Skovs historie og natur. Guiderne er museumsinspektør Anders Horsbøl Nielsen og naturvejleder Thorke Østergaard.

Mødested: Naturcenter Skovgård, Vandværksvej 32 i Egebjerg. Gratis og ingen tilmelding, men husk tøj og fodtøj efter vejret.

23. april kl. 17.00. Bemærk Byen – Historien spor og kunstens Vildveje

Kunsten og kulturhistorien går hånd i hånd når Horsens Kunstmuseum og Byarkivet inviterer til Byvandring i Horsens. Fra Torvets centrale skulptur, skabt af Kirsten Ortwed til minde om Vitus Bering, følges vi ad gennem byen via Søndergade med dens udsmykkede porte og facader og dens skulpturer af bl.a. Michael Kvium. Vi slutter ved Bjørn Nørgaards byport ved indgangen til Rådhustorvet. Guiderne er museumsinspektør Kamma Overgaard Hansen, arkivar Bodil Møller Knudsen og formidlingsmedarbejder Julie Horne Møller.

Mødested: På Torvet i Horsens ved Bering øen; slutsted på Rådhustorvet. Varighed 1-1½ time. Gratis og ingen tilmelding.

24. april kl. 19.00. Fortiden under vores fødder – udgravningerne på Østerhåb 2006-2011

Østerhåb i den vestlige udkant af Horsens er i dag forvandlet fra pløjemarker til en ny bydel med parcelhuse, børnehave og bybusser. Arkæologiske forundersøgelser forud for anlægsarbejdet har vist, at Østerhåb også i oldtiden dannede rammen om livet for mange mennesker. Museumsinspektør Anders Horsbøl Nielsen fortæller sammenfattende om resultaterne.

Foregår på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2 i Horsens. Gratis og ingen tilmelding.

30. april kl. 16.00. På vandretur ved Bygholm

Arkæolog Lars Pagh guider turen rundt om Bygholm og fortæller historien om voldsted, herregård og teglværk. Bygholm blev anlagt som tvangsborg af Erik Menved kort efter han i 1313 havde slået et oprør ned. Turen går videre til det nuværende Bygholm og dets omskiftelige tilværelse under mange forskellige ejere. Endelig fortælles historien om Bygholm Teglværk.

Mødested: Pladsen foran hovedindgangen til Bygholm (Hotel Scandic, Schüttesvej 6 i Horsens). Varighed 1-1½ time. Gratis og ingen tilmelding.

1.maj kl. 19.00. Opdagelsestur ved Fængslets bygninger

Det var en stor dag for Horsens og for Danmark, da "Straffeanstalten" åbnede 20. maj 1853. Forud var gået mange års byggearbejde på den gamle kyrasser-grund vest for Horsens By. Og før det igen mange års planlægning af, hvordan det første moderne fængsel i Danmark skulle se ud. På en tur rundt i det store bygningskompleks fortæller museumsinspektør Maria Berg Briese om de 21 bygninger, der tilsammen udgør fængselskomplekset.

Tilmelding nødvendig på telefon 7610 0011. Pris 35 kr. plus entré.

6. maj kl. 19.00. Slaggård Banke og Vorbjerg Højene

Intet sted på Horsensegnen oplever man fredede gravhøje i så rigt mål som i området nord for Underup. Højene og historierne omkring dem opleves på en 3 km lang vandretur rundt i det storslåede landskab, guidet af museumsinspektør Anders Horsbøl Nielsen.

Mødested: P-pladsen ved krydset Naldalvej-Østbirkvej. Varighed ca. 1½-2 timer. Gratis og ingen tilmelding. Husk velegnet fodtøj.

7. maj kl. 16.00. På vandretur i Vestergade-kvarteret

Da Horsens blev en af Danmarks vigtigste industribyer i slutningen af 1800-tallet blev Vestergadekvarteret skabt. Kvarteret var med til at skabe Horsens som en moderne by. Historiker Anne Katrine Nagel Christensen guider turen, der fører omkring nogle af de bygninger, mennesker og historier, der kom til at kendetegne området.

Mødested: Bastian, Emil Møllers Gade 41; slutsted Fængslet, Fussingsvej 8 i Horsens. Varighed 1½ time. Gratis og ingen tilmelding.

14. maj kl. 16.00. Det våde land og broen

Kvarteret rundt om Hansted å’s bro ved Hammersholm er udgangspunktet for arkæolog Allan Skou Larsens tur. Her fortælles om sporene efter forbindelsesvejene fra Horsens-øen over de våde forhindringer og om mulige voldsteder, helligsteder og befæstninger. Turen går rundt om den tidligere hospitalsjord, Priorsløkke, de historiske og glemte områder Nonnesig og Skidensig og videre ad stien til Løvhøj.

Mødested P-pladsen ved Hotel Opus, Egebjergvej 1 i Horsens. Varighed 1½-2 timer. Husk egnet fodtøj.

21. maj kl.16.00. På vandretur langs Stensballesund

Ved Stensballesund kan man på en enkelt spadseretur nå fra stenalderen til den moderne verden. Turen fører forbi stedet hvor Odderbanen lå, forbi de sidste spor af cykelbanen, omkring villa Sølyst, og også stedet, hvor forhistoriens østersbanker skabtes, og hvor 199-årenes skalleskraber industri befandt sig. Endelig passeres grunden, hvor et af områdets teglværker brændte mursten. Guide er arkivar Bodil Møller Knudsen.

Mødested: Ved parkeringspladsen hvor Sølystvej møder Husoddestien. Slutsted på hjørnet af Haldrupvej og Hessellund. Varighed ca. 1 time. Gratis og ingen tilmelding.

23. maj kl. 17.00. Gå med i Lunden

Kunst, kultur og natur går op i en højere enhed, når alle interesserede inviteres til at gå med i Lunden. Det grønne område omkring Horsens Kunstmuseum og Horsens Museum byder i sig selv på en lang fortælling, som indskriver sig i lystanlæggene og byens historie. Her er spor af en af byens ældste foreninger, og en mængde skulpturer opfordrer til fordybelse og beundring. Museumsinspektør Kamma Overgaard Hansen og arkivar Bodil

Møller Knudsen starter ved Menneskemuren i Lunden, og derefter går turen ud i området forbi bl.a. Lemmerz-skulpturene, Johannes C. Bergs Artemis-skulptur, museerne og friluftsteatret.

Mødested: Ved Menneskemuren, midt i Lunden, Carolinelundsvej i Horsens. Varighed ca. 1 time. Gratis og ingen tilmelding.

30. maj kl. 19.00. Forårstur fra Haldrup til Brakør

Museumsinspektør Anders Horsbøl Nielsen viser vej på en 5 km lang tur ad naturstien og fortæller om kulturarvsspor fra stenalderjægere over jernbane og landvinding til golfklub.

Mødested: P-pladsen på Haldrup Strandvej lige før nr. 15. Varighed ca. 2 timer. Gratis og ingen tilmelding. Husk velegnet fodtøj.

2. juni kl. 10.00. Stenaldermennesker ved Nørrestrand

På turen fortælles om Nørrestrands mange naturresssourcer, der blev udnyttet af både stenaldermennesker, bønder og fiskere, samt i nyere tid også af skallegravere. Langs kanten og ved mundingen af Nørrestrand findes rige fund af bopladser og skaldynger fra jægerstenalderen. Arkæolog Allan Skou Larsen guider turen, der varer ca. 2 timer.

Mødested: P-pladsen midt på Georg Rasmussens Vej. Gratis og ingen tilmelding. Husk egnet fodtøj.

5. juni kl. 19.00. Fængslets mange personligheder

Fra fængslet åbnede i 1853 til det lukkede i 2006, husede det et utal af markante personligheder, som på hver deres måde prægede livet bag murene. Der er f.eks. fangen, der havde en fodboldspillende undulat, og fangen der altid holdt ord, men som på spektakulær vis flygtede, da hans kæreste skulle føde deres barn. Også blandt de ansatte var der store personligheder, og på en tur rundt i fængslet vil pens. overvagtmester Aage Egholm og museumsinspektør Maria Berg Briese fortælle om nogle af dem, som fyldte bygningerne med liv.

Tilmelding nødvendig på telefon 7610 0011. Pris 35 kr. plus entré.

Hermed indkaldes til:

GENERALFORSAMLING 2013 i

HORSENS KULTURHISTORISKE FORENING

T0RSDAG DEN 18. APRIL 2013 kl. 19.00

I DEN GAMLE BYRÅDSAL,

BYARKIVET, SØNDERGADE 26.

PROGRAM:

Kl. 19.00 Foredrag ved museumsinspektør Kamma Overgaard Hansen om Horsens kunstnere.

Herefter kaffe/te og kage

Kl. 20.00 Generalforsamling:

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab for 2012

4. Orientering om bestyrelsens beslutning vedrørende anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af underskud

5. Orientering om foreningens eventuelle deltagelse i Europæisk Middelalderfestival 2013

 

6. Fremlæggelse og behandling af eventuelle, indkomne forslag

7. Valg i henhold til lovene

8. Eventuelt

Alle forslag er velkomne og bedes sendt til formanden: att. Annemette Kjærgård, Horsens Museum, Sundvej 1A, 8700 Horsens.

MEDDELELSER

Invitation:

I anledningen af præsentationen af bogen "Søren Knudsen - Grundlægger af Glud Museum" inviterer Glud Museum til reception lørdag den 6. marts kl. 13.00. Forfatteren Lykke Olsen fortæller lidt om bogen, hvorefter der er en kort omvisning på museet. Bogen kan denne dag købes for 100,-kr (normalpris 140,-kr)

Museumschef Anne Bjerrekær skriver:

Det var med stor beklagelse, at Horsens Museum her i foråret 2013 blev nødt til at stoppe samarbejdet med de aktive amatørarkæologer. Årsagen er en økonomisk presset situation, hvor museet benhårdt må prioritere de lovpligtige og financieringsdækkede opgaver. I bedre tider vil vi selvfølgelig forsøge at genoptage samarbejdet.

Samarbejdet med "amatørene", som de hed i daglig tale, går langt tilbage. Det blev for alvor formaliseret 1990 i forbindelse med udgravningen af gravpladsen Hedegård, hvor en af museets daværende arkæologer hver anden torsdag aften i vinterhalvåret afholdt undervisning i teoretisk arkæologi og fundhåndtering. Disse torsdagsaftener var et supplement til de frivilliges deltagelse i arkæologiske udgravninger, og da undervisningen stoppede, forsatte museet og amatørerne med forskellige opgaver. De frivillige ydede i årene herefter fortsat en stor indsats både som deltagere på arkæologiske udgravninger, senest med afdækningen af Lovby Ødekirketomt i 2005-2007, ligesom de også bidrog med udarbejdelse af udgravningsrapporter og genstandshåndtering af fundmateriale fra mange forskellige udgravninger. De seneste år har opgaven især været at finsolde store jordmængder fra udgravninger i byen, og her er torsdagene så gået med at lede de mange små knogler, frø m.m. frem af solderesterne, bevæbnet med lup og pincet. Horsens Museum vil gerne takke de mange frivillige, der har lagt så mange timer i arbejdet – udover et altid hyggeligt og fornøjeligt samvær har I været med til at løfte en stor og væsentlig opgave.
Elektronisk medlemsblad

Ønsker du fremover at modtage bladet i en e-mail i stedet for i papirform (og derved hjælpe Foreningen med at spare porto), send da venligst en mail til musak@horsens.dk – de medlemmer, der allerede har bedt om at modtage bladet elektronisk og fortsat ønsker det, behøver naturligvis ikke meddele det igen. Har du valgt den elektroniske udgave, modtager du også relevante pressemeddelelser kort tid før de enkelte arrangementer, oplysninger om udstillingsåbninger m.m.

Hjemmesiden www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

Som den opmærksomme læser vil have bemærket, har foreningens hjemmeside fået nyt navn og udseende. Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til fremover at indsende gode billeder fra foreningens arrangementer, der så vil blive lagt på hjemmesiden og vores facebook profil.

Har du gode ideer, eller er det noget på hjemmesiden du mangler, kontakt da venligst Dorthe Horn Christensen (mailadresse: dorthehorn@hotmail.com)

Ind- eller udmeldelse

Indmeldelse koster 150,-kr for et helt års abonnement. Henvendelser om ud- eller indmeldelse bedes rettet til formanden Annemette Kjærgård (mailadresse: musak@horsens.dk), postadresse Horsens Museum, Sundvej 1a, 8700 Horsens eller ved henvendelse per mail via foreningens hjemmeside www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

KALENDEREN

20.03

"De er skøre, de romere". Foredrag

23.03-01.04

Påske rundvisninger. (Begrænset deltagerantal)

03.04

Gå i fodsporene på Fængslets første fanger . Rundvisning (begrænset deltagerantal)

07.04

Forårstur til Endelave . Guidet vandretur

16.04

På sporet af Hansted Skov. Guidet vandretur

18.04

Horsens Kunstnere . Foredrag

18.04

Generalforsamling

23.04

Bemærk Byen – Historiens spor og kunstens vildveje. Byrundvisning

24.04

Fortiden under vores fødder. Foredrag

29.04

Søren Knudsen – grundlægger af Glud Museum . Foredrag

30.04

På vandretur ved Bygholm. Byrundvisning

01.05

Gå på opdagelsestur ved Fængslets bygninger . Rundvisning (begrænset deltagerantal)

06.05

Slaggård Banke og Vorbjerg Højene. Guidet vandretur

07.05

På vandretur i Vestergade-kvarteret. Byrundvisning

14.05

Det våde land og broen. Byrundvisning

21.05

På vandretur langs Stensballesund . Byrundvisning

23.05

Gå med i Lunden. Byrundvisning

30.05

Fra Haldrup til Brakør. Guidet vandretur

02.06

Stenaldermennesker ved Nørrestrand. Guidet vandretur

05.06

Fængslets mange personligheder. Rundvisning (begrænset deltagerantal)

09.05

Viggo Norn. Foredrag og sommermøde(begrænset deltagerantal)

11.08

Arbejdssøndag i Flensborgsenkebolig

30.-31-08

Europæisk Middelalderfestival

15.09

Arbejdssøndag i Flensborgsenkebolig og evalueringsmiddag

medlemsblad nr. 29, september 2012

HORSENS KULTURHISTORISKE FORENING

 

Medlemsblad nr. 29, september 2012

 

red. Annemette Kjærgård

 

 

 

__________________www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

SIDEN SIDST:

 

Offerskik – ritual, renselse, soning og sammenhold

Temaet for efterårets foredrag er offerskikke i forhistorisk tid. Dette emne har altid optaget både arkæologer og historiske interesserede uhyre meget, for de mange forskelligartede offernedlæggelse har det til fælles, at der er tale om bevidste og ofte iscenesatte nedlæggelser og ikke resultater af en tilfældig affaldsdeponering. Samtidig er de ofte også de sværest tolkelige fund – er de et udtryk for en forbindelse mellem de levende og de døde, er de en manifestation af fællesskabets handlinger, eller måske et eksempel på den enkeltes forsøg på at sone eller indgå en aftale med en guddommelig magt? Efterårets foredragsholdere nærmer sig emnet fra forskellige vinkler og dækker hver forskellige perioder i den førkristne tid.

 

 

Boller Slot – rundvisning og reception

I marts 2012 afholdt foreningen to rundvisninger på Boller slot. De var mere end velbesøgte, og mange medlemmer har siden bedt os om at tilbyde endnu en rundvisning. Takket være stor velvilje fra Horsens kommune, den nuværende afdelingsleder på Boller Slot og ikke mindst Annette Hoff, der viser rundt inde på slottet, er det lykkedes. Samtidig inviterer tidsskriftet SKALK og forfatteren Annette Hoff foreningens medlemmer med til lanceringen af en ny bog om Boller Slot; En bog, som er i trykken i disse dage. Begge disse arrangementer kan man læse mere om længere inde i bladet.

 

Middelalderfestival 2012

Endnu en middelalderfestival er nu vel overstået. Vi mangler endnu de sidste tal, så vi kan gøre endelig status over økonomien, men vi havde i hvert fald en rimelig omsætning igen i år. En stor tak til de modige, få frivillige, der sled i det med klargøring, opstilling, madlavning og udskænkning, nedtagning og oprydning – uden jer ingen festivaldeltagelse og intet overskud til foreningens kasse.

Sidste år modtog vi en pris på 5000,-kr – med kommentaren at de ville være godt brugt på en forbedring af foreningens dragter. Det vil vi tage fat på ved først at få et overblik over de dragter, vi allerede har. Har du en af foreningens dragter liggende hjemme, vil vi derfor gerne bede dig om enten at indlevere den i Nørregade, eller give besked til formanden om, hvad du bruger.

 

Kulturmiljøer i Horsens og Hedensted kommuner

Historiker Lykke Olsen arbejder ved Museum Horsens med bygningsbevaring og kulturmiljø i Horsens og Hedensted kommuner. I en artikel beskriver hun her det arbejde og fortæller om nogle af de emner og lokaliteter, hun herigennem er kommet i berøring med.

 

 

FORENINGEN ARRANGERER

i samarbejde med Museum Horsens

 

 

18.09. Offerskikke i Bondestenalderen  

Som arkæologer støder vi på stenalderbøndernes rituelle liv gennem fund af økseofringer og undersøgelser af samlingsanlæg, kulthuse og begravelser. Arkæolog ved Museum Horsens Martin Krog Nielsen fortæller med udgangspunkt i østjyske fund og undersøgelser om offerfund og dødekult i bondestenalderen.

Foregår på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2 i Horsens kl. 19.00.

Gratis og ingen tilmelding.

 

10.10. Jernalderens våbenofferfund i Porskær Mose

Foredrag ved arkæolog i Kulturarvsstyrelsen Anne Nørgaard Jørgensen om de lokale våbenofferfund fra Porskær og Dallerup sø, der har været lidt oversete i forhold til de samtidige, berømte fund fra Illerup Ådal og Nydam Mose.

Foregår på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2 i Horsens kl. 19.00.

Gratis adgang og ingen tilmelding.

 

28.10. Rundvisning på Boller Slot

Som omtalt forrest i bladet, er der nu en ny mulighed for at komme på en guidet tur rundt i gemakkerne inde på selve herregården Boller Slot. Museumsinspektør Annette Hoff viser os rundt gennem Bollers sale, stuer og hvælvede køkkenrum.

Der er begrænset deltagerantal til de to ture af en times varighed, der vil blive afviklet kl. 13.00 og 14.05.

Køb af billetter foregår efter først til mølle princip, og kan ske ved henvendelse til Horsens Museum, Sundvej 1A i perioden fra den 15. september og frem til og med 24. oktober. Prisen er 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke-medlemmer.

Mødested: på broen ved indgangen til Boller Slot.

 

07.11.  Mosens Døde

Lige siden fundet af Tollundmanden, Ellingkvinden, Grauballemanden, moseligene fra Borremose og Søgaard Mose har han og de øvrige døde fundet i moser været genstand for stor interesse fra forskere fra mange forskellige discipliner. Tidligere museumschef fra Silkeborg Museum Christian Fischer fortæller om resultaterne af de seneste undersøgelser foretaget af tekstilforskere, læger, atomfysikere og arkæologer, og kommer med et bud på historierne bag de dødes skæbne og dens religiøse kontekst. 

Arrangeret i samarbejde med Historisk Samfund for Sydøstjylland.

Foregår på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2 i Horsens kl. 19.00.

Gratis og ingen tilmelding.

 

10.12. Julefest

I december er det tid til det traditionelle julemøde, hvor vi holder julefest med glögg, kager, sang, bankospil samt ikke mindst hyggeligt samvær. Kunsthistoriker Kamma Overgaard Hansen fortæller om ”Sære fødsler i kunsten”. Hun fortæller med afsæt i Kunstmuseets egen samling om fødsler som et tilbagevendende motiv i kunsten; Ikke så meget det klassiske ”Madonna med Barnet” motiv, men lidt mere bizarre og alternative fødsler. Det foregår i den tidligere byrådssal på Byarkivet, Søndergade 26, og der er begrænset deltagerantal efter princippet først til mølle. Vi begynder på festlighederne kl. 19.00. Bindende tilmelding til Byarkivet på telefon 7561 0922, senest den 7. december.

Deltagelse koster 60,-kr (alt inklusive) og der betales ved fremmøde.

 

 

MUSEUM HORSENS, FÆNGSELSMUSEET OG BYARKIVET ARRANGERER 

                      i samarbejde med Horsens Kulturhistoriske Forening:

 

 

11.09. Havnens historie

Byvandring langs Horsens havn, hvor arkæolog Allan Skou Larsen fortæller om havnens historie fra åen til inderhavn rundt om ”gammelhavn” og ud til sydhavnen. Havnens huse, kendte skibe, havnearealernes gamle funktioner samt det brogede havnemiljø bliver nogle af emnerne for turen.

Mødested: kl. 19.00 ud for pakhuset, Åboulevarden 85 i Horsens; Slutsted den vestlige ende af sydhavnen. Turen varer ca. 1½ time.

Gratis og ingen tilmelding.

 

26.09. Bemærk Byen – historiens spor og kunstens vildveje

Byvandring gennem Horsens, hvor Kamma Overgaard Hansen (museumsinspektør ved Horsens Kunstmusem), Bodil Møller Knudsen (arkivar) og Julie Horne Møller (formidlingsmedarbejder ved Horsens Kunstmuseum) fortæller om skulpturer af bl.a. Kirsten Ortved og Michael Kvium, byens kulturhistorie og Street Art.

Mødestedet er kl. 17.00 på Torvet ved Beringøen, mens slutstedet er Rådhustorvet. Turen varer 1-1½ time.

Gratis og ingen tilmelding.

 

30.09. Gudenå-kultur

Arkæolog Allan Skou Larsen guider en vandring rundt i området ved Klostermølle, hvor der ses nærmere på bl.a. jægerstenalder aktiviteter og den gamle ”Gudenåkultur”.

Mødested: kl. 10.00 på P-pladsen overfor indgangen til Klostermølle, Klostermøllevej 48 A, Skanderborg. Turen varer 1½ til 2 timer. Husk fodtøj og tøj egnet til føret.

Gratis og ingen tilmelding.

 

 

03.10. Dagligdag i fængslet

Overvagtmester ved Statsfængslet Møgelkær Bjarne Karlsen arbejdede gennem mange år i Horsens. Denne aften fortæller han om dagligdagen, og hvordan han oplevede den i fængslet.

Foregår på Fængslet, Fussingsvej 2 i Horsens kl. 19.00.

Tilmelding på telefon7610 0011, da der er begrænset deltagerantal. Pris 35 kr, hvortil kommer normal entrébillet på 80 kr.

 

07.10. Oldtid og historie rundt om Hammersholm

Arkæolog Allan Skou Larsen og amatørarkæolog Finn Dahlhof Knudsen viser rundt på en vandring i kvarteret, og fortæller om bl.a. Hammersholm Teglværk, en befæstet jernalderlandsby, stenalderfund, amatørene Strandbæk og Dahlhofs fund og Løvhøj. 

Mødested: kl. 11.00 ved Hotel Opus, Egebjergvej 1 i Horsens. Turen varer 1½ til 2 timer. Husk velegnet tøj og fodtøj til føret.

Gratis og ingen tilmelding.

 

09.10. Det dunkle Horsens

På denne byvandring kommer de små hår i nakken til at rejse sig: På en mørk oktoberaften går vi gennem Horsens midtby og stifter bekendtskab med de dunkle historier. Historiker Anne Katrine Nagel Christensen fortæller om de udstødte, de ulykkelige og de døde. Hør om, hvad der foregik i det skjulte i fortidens Horsens, og hør om hvad der foregik i gaderne om natten.

Mødested: kl. 19.00 foran Klosterkirken, Borgergade 30 i Horsens; Slutsted Hospitalskirken, Hospitalsgade 10. Turen varer ca. 1 time.

Gratis og ingen tilmelding.

 

25.10. Rundvisning i særudstillingen Skeletter Fortæller

Arkæolog Annemette Kjærgård, der har været med til at udvikle særudstillingen, der vises på museets afdeling på Sundvej, viser rundt og fortæller om de døde.

Foregår på Sundvej 1A i Horsens kl. 19.00, varighed ca. 45 min.

Gratis når entré er betalt og ingen tilmelding.

 

07.11. Fængselssygeplejersken fortæller

Sygeplejerske Annemarie Rasmussen arbejdede en menneskealder i Horsens Statsfængsel. På en tur rundt i udstillingen på Fængslet fortæller hun om de mange fangeskæbner og om de tanker, man gør sig som ansat i et fængsel i Danmark.

Foregår på Fængslet, Fussingsvej 2 i Horsens kl. 19.00.

Tilmelding på telefon7610 0011, da der er begrænset deltagerantal. Pris 35 kr, hvortil kommer normal entrébillet på 80 kr.

 

13.11. Franciskaner klostre i Danmark – foredrag og rundvisning i Klosterkirken i Horsens

Klosterkirken i Horsens er en levende del af kristendommen anno 2012, men også et monument over Danmarks katolske middelalder. Arkæolog Lars Pagh står for arrangementet, der består af både et foredrag om Franciskanerklostre i Danmark med udgangspunkt i Franciskanerklostret i Horsens, og en kirkerundvisning i den stående bygning. Undervejs byder Klosterkirken på en forfriskning.

Mødested: kl. 19.00 i Klosterkirken, Borgergade 30 i Horsens. Arrangementet varer ca. 1½ time.

Gratis og ingen tilmelding.

 

14.11. Kirurgiske instrumenter, lægekunst og medicinhistorie i middelalderen

Foredrag ved speciallæge Annette Frölich om bl. a. arkæologiske fund af lægelige instrumenter, og hvad disse fund har givet af nye oplysninger om fortidens lægekunst.

Foregår på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2 i Horsens kl. 19.00.

Gratis adgang og ingen tilmelding.

 

 

21.11. Rundvisning i udstillingen Horsens Midtby 1980-1995

På Byarkivet vises frem til 19. december en fotoudstilling om byens moderne historie, hvor gadernes og husenes udseende forandredes dramatisk. Gågaderne opstod, facaderne blev renoveret og byen fik nye farver overalt. Arkivar Bodil Møller Knudsen viser rundt i udstillingen.

Foregår på Byarkivet, Søndergade 26 i Horsens, kl. 16.00.

Gratis adgang og ingen tilmelding.

 

 

25.11. Rundvisning i særudstillingen Skeletter Fortæller

Arkæolog Annemette Kjærgård, der har været med til at udvikle særudstillingen, der vises på museets afdeling på Sundvej, viser rundt og fortæller om de døde.

Foregår på Sundvej 1A kl. 13.00, varighed ca. 45 min.

Gratis når entré er betalt og ingen tilmelding.

 

05.12. Fængselspræsten fortæller

Carl Lomholt var den næstsidste præst på Horsens Statsfængsel. På en tur rundt i udstillingen fortæller han om oplevelser og erindringer fra præstegerningen i fængslet, og om hvordan julen forløb der.

Foregår på Fængslet, Fussingsvej 2 i Horsens kl. 19.00.

Tilmelding på telefon7610 0011, da der er begrænset deltagerantal. Pris 35 kr, hvortil kommer normal entrébillet.

 

12. 12. De ni læsninger

Gennem mange år blev der i fængselskirken afholdt ”de ni læsninger” for fanger og personale. Denne juletradition genoplives nu. Vor Frelser Kirkes kor Cantica synger under ledelse af organist Kevin Laplante, organist Ingeborg Lomholt spiller på orgel og tidligere fængselspræst Carl Lomholt er liturg. Bagefter er der mulighed for at købe glögg og æbleskiver i Forsamlingssalen. Der vil også være aftenåbent i udstillingen.

Foregår i fængselskirken, Fussingsvej 2 i Horsens kl. 19.30.

Se dagspressen og hjemmeside for nærmere oplysninger om pris, tilmelding m.m.

 

31.01. Nyt fra arkæologernes arbejdsmark

Museums inspektør Anders Horsbøl Nielsen fortæller bl.a. om resultater fra de seneste års mest spændende udgravninger og enkeltfund.

Foregår på Horsens Kunstmusem, Carolinelundsvej 2 i Horsens kl. 19.00.

Gratis adgang og ingen tilmelding.


 

 

INVITATION:

 

BOGEN OM BOLLER SLOTS HISTORIE

 

18. november 2012 præsenteres museumsinspektør Annette Hoffs nye bog:

Boller Slot i 650 år – en godshistorie om mennesker, magt og muld ved Horsens Fjord . Bogen, der er blevet til efter 2½ års intensive kildestudier, rummer hele gårdens historie fra grundlæggelsen i senmiddelalderen, byggeriet i renæssancen, kongelige besøg og sidenhen hverdagslivet for alle herregårdens beboere, ansatte og fæstere og deres arbejde for herskabet i Bollers have, marker, møller og skove, for at ende i vor egen tid med demensplejehjemmets dagligdag. Fotograf Kirsten Nijkamp har været med på hele rejsen til at illustrere de mange års gods­historie. Bogen bliver på ca. 544 sider med mere end 350 illustrationer, fast bind og et fyldigt navne­register. Den udgives af Skalks forlag Wormianum, og prisen bliver 335 kr.

 

Bogreceptionen holdes søndag den 18. november 2012, kl. 13.30 på Tyrsted Sognegård, Kirkevej 20, 8700 Horsens, hvor alle fremmødte på denne dag kan købe bogen til den fordelagtige pris af 290 kr.

Af hensyn til kaffe­/kageserveringen beder vi om tilmelding med antal personer helst pr. mail til: redaktion.skalk@mail.dk ellers telefonisk til Tidsskriftet Skalk 8627 3711 inden 1. nov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


Kulturmiljøer i Horsens kommune

 

Af historiker Lykke Olsen, museumsinspektør på Museum Horsens og Glud Museum

 

I sommeren og efteråret 2012 arbejder Museum Horsens på at formidle kommunens kulturmiljøer til sine borgere. Hvorfor gør museet den indsats? Det gør man, fordi miljøerne er en væsentlig del af kommunens herlighedsværdi, som borgerne igennem øget information forhåbentlig vil glædes endnu mere over og værne om i endnu højere grad.

 


Historie er et pejlemærke for nutidens mennesker
Det danske landskab er formet af menneskets brug af det igennem årtusinder, og det er med til at give nutidens mennesker en historie og identitet. Landbruget, skovdrift, handels – og transportvirksomheder, kirker og gravhøje er nogle blandt mange af fortidens menneskers efterladte spor. Samfundsudviklingen føjer hele tiden nye lag til kulturhistorien, og det betyder, at kulturhistoriske spor ødelægges eller udviskes. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på kulturhistoriens værdi og beskytte den. Målet er at bevare, samtidig med at der også sker udvikling. Det skaber interessante omgivelser, som de fleste finder glæde i at færdes i. En af instrumenterne til det ligger i udpegningen og beskyttelsen af kulturmiljøerne.

Hvad er kulturmiljøer?

I formidlingen af miljøerne er det naturligvis nødvendigt at forklare, hvad det egentlig er.  Den følgende redegørelse er baseret på hæftet Kulturmiljøer i Vejle Amt, som blev udarbejdet som bilag til Regionplan 2005.

Begrebet kulturmiljø blev lanceret af daværende miljøminister Svend Auken i 1994, og det defineres som ”et geografisk område som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling”. Tanken var at sætte fokus på kulturhistoriske helheder i det danske landskab og sikre dem en større opmærksomhed og beskyttelse. Et kulturmiljø kan fx være gamle vejsystemer, mølleanlæg, husmandskolonier, en samling af gravhøje, hovedgårde med omkringliggende landskab og meget mere. Der er lagt vægt på i udpegningen, at man kan aflæse samspillet mellem landskab, bebyggelse og sociale og kulturelle forhold i miljøerne. Med udpegningen vil man desuden fokusere på de mere ubeskyttede og dermed mere sårbare kulturværdier i landskabet og understrege vigtigheden af at være opmærksom på, hvordan kulturlandskabets elementer spiller sammen – og så selv om det enkelte element ikke i sig selv behøver at være videre interessant. Man ønsker at beskytte kulturlandskaber, som stadig indeholder tydelige spor fra tidligere samfundsstrukturer, samtidig med at landskabets udvikling ikke standses. For at imødegå de forskellige behov har man lagt vægt på, at hvert miljø indeholder en hovedfortælling. Et eksempel på det kan være udpegningen af en landsby, som både indeholder spor fra tiden før udskiftningen, et særligt kirkeligt miljø og dens tid som stationsby. Så medtager man alle trækkene i beskrivelsen af den som kulturmiljø, men man vælger et af trækkene (gerne det mest tydelige), som bliver hovedoverskriften på kulturmiljøet.


Forvaltningen af kulturmiljøer
Siden begyndelsen af 1970erne har man været opmærksom på og arbejdet med landskabers kulturhistoriske interesser i både statsligt og regionalt regi, men et vigtigt punkt i udviklingen var Aukens lancering af begrebet i 1994 - et begreb, som man har arbejdet med siden.
Kulturmiljøer og de kulturhistoriske interesser har ikke sin egen lovgivning, men de indgår som underpunkter i forskellige love såsom planloven, museumsloven, bygningsfredningsloven m.fl. Planloven henviser fx til, at kommuneplaner skal indeholde udpegninger af værdifulde kulturmiljøer, mens bygningsfredningsloven udstikker retningslinjer for fredede og bevaringsværdige bygninger. Den type bygninger kan optræde i kulturmiljøer, men gør det ikke automatisk.

   

Eksempler på Horsens kommunes kulturhistoriske fortællinger

Kommunen er rig på fortidsminder. Fx har vandmøller spillet en vigtig rolle i egnens historie, og sporene efter dem findes endnu. Et sådan kulturmiljø er fx Klostermølle og Gl. Vissingklostergård tæt ved Gl Rye. Møllerne var først og fremmest kornmøller, men en del af dem blev også brugt til forarbejdning af tøj. Møllererhvervet var indbringende, og mølleren var en person med høj status. Der hørte ofte en gård og et landbrug til møllen, ligesom der også kunne være bryggeri eller bageri. Kornmøllerne mistede deres funktion omkring 1900, hvor mange gårde fik eldrevne småkværne eller industrimøller drevet af damp. Flere møller drev savværk og brugt træmasse til pap – og papirfremstilling, som resultaterede i større virksomheder med stolte herregårdslignende hovedbygninger.

Der er kun få og fragmentariske spor efter tiden før udskiftningen af landsbyerne sidst i 1700-tallet. Et eksempel er fægyden mellem Yding og Yding Skov, som var en sti, hvoraf bønderne drev deres dyr på græs på de fælles overdrev (græsningsmarker), som man havde før udskiftningen. Efter udskiftningen skabte man en mængde småbrug til husmænd og landarbejdere, for godsejere og bønder var interesserede i at fastholde deres arbejdskraft i lokalområdet, så de kunne arbejde på gårde og godser. Sudkær og Brokbjerg er eksempler på det. Et andet vigtigt kulturlag inden for samme samfundsklasse er deciderede husmandskolonier, som blev skabt i forbindelse med love, der kom sidst i 1800-tallet og først i 1900-tallet, der skulle tilgodse husmanden. Fine eksempler på det er bl.a. husmandskolonierne på Bollervej og Nørremarksvej, der blev udstykket fra afbyggergården fra Boller slot, Christiansminde, og Boller selv. En del af dem er i Bedre Byggeskik i røde mursten og tegltag, som er karakteristisk for perioden.

Kommunens kerne er Horsens, som, i kraft af dens status som bl.a. middelalderkøbstad og industricentrum i 1800-tallet, rummer en række kulturmiljøer. Der er naturligvis den middelalderlige bykerne og de fine klassiscistiske huse på Søndergade, men der er også mere upåagtede men spændende kulturmiljøer som havneskurene på havnen. De små, hårdføre huse blev brugt af fiskere senest fra mellemkrigstiden til opbevaring af fiskeudstyr, til ly for dårligt vejr og til røgning af fisk. Et andet lidt anonymt kulturmiljø i Horsens er Bedre Byggeskik-husene på Bjerrevej. De blev bygget til den del af borgerskabet, der ønskede at flytte udenfor byens lejlighedsbyggeri, men som på den anden side ikke havde økonomi til et hus på Næsset blandt byens absolut mest velhavende familier. Det gamle sygehus på Sundvej 32 vidner om institutionaliseringen af samfundet i 1800 – og 1900-tallet, mens fx Smedegade fortæller om tidlig industri i byen. De og resten af byens kulturmiljøer udfolder en fortælling om byliv og samfundstræk for høj og lav fra middelalderen til i dag.

 

 

Haldrup stationsby

Landsbyerne ligger strøget ud med gavmild hånd over hele landet, og en række af kulturmiljøerne i Horsens kommune er netop landsbyer. Haldrup øst for Horsens er en af dem. Haldrup var en stor landsby før udskiftningen, og i 1800-tallet fik byen smedje, jordmoderhus, forsamlingshus og skole og i 1909 en brugsforening. Byen fik en station på Horsens-Odderbanen i 1904 med postkontor og telefoncentral. Skolen vidner om øget skolegang i 1800-tallet, efter at skolegang for alle var blevet lovpligtigt i 1814. Forsamlingshuset er et tegn på demokratisering af samfundet og fokus på offentlig debat fra 1700-tallet og frem. Individet, høj som lav, havde nu betydning. Brugsforeningen røber foreningstidens, herunder andelsbevægelsens, gennemslagskraft sidst i 1800-tallet, der viste, at landbobefolkningen var blevet en selvbevidst stand med indflydelse. Jernbanen var et tegn på industrialiseringen og dermed på nye tider. Ikke alt fra dengang er bevaret i byen, men når man besøger Haldrup, fornemmer man stadig historien. Der ligger bindingsværksgårde fra før udskiftningen, ligesom flere bygninger ligger med længerne ud til gadeforløbet efter gammel skik også fra før udskiftningen. Der ligger fine, taktfaste klassististisk-inspirerede gadehuse på Møllebæk, mens Lindegaarden længere ned ad vejen er et eksempel på de stolte grundmurede gårde, der rejste sig i anden halvdel af 1800-tallet og afløste bindingsværket. Lindealléen uden gården er formentlig et minde om tiden sidst i 1800-tallet, hvor prydhaver og anden sirlig bevoksning blev populær på landet. En tur igennem Haldrup røber landsbyens historie især fra sidst i 1800-tallet til først i 1900-tallet og gør den til et fint kulturmiljø.

 

 

landsbyer og gravhøje, og sammen fortæller de om samfundstræk fra oldtiden til i dag. De trækker tråde bagud i tiden og er med til at gøre Horsens kommune til et spændende sted at færdes.

 

 

MEDDELELSER

 

Elektronisk medlemsblad

Ønsker du fremover at modtage bladet i en e-mail i stedet for i papirform (og derved hjælpe Foreningen med at spare porto), send da venligst en mail til musak@horsens.dk – de medlemmer, der allerede har bedt om at modtage bladet elektronisk og fortsat ønsker det, behøver naturligvis ikke meddele det igen. Har du valgt den elektroniske udgave, modtager du også relevante pressemeddelelser kort tid før de enkelte arrangementer, oplysninger om udstillingsåbninger m.m.

 

Hjemmesiden www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

Bestyrelsen vil stadig gerne opfordre medlemmerne til at indsende gode billeder fra foreningens arrangementer, der så vil blive lagt på hjemmesiden og vores facebook profil. Du kan finde os på Facebook på www.facebook.com/kulturhistorie . Klik på ”synes godt om” og du vil på din egen profil modtage nye indlæg.

Har du gode ideer, eller er det noget på hjemmesiden du mangler, kontakt da venligst Dorthe Horn Christensen (mailadresse: dorthehorn@hotmail.com)

 

Ind- eller udmeldelse

Indmeldelse koster 150,-kr for et helt års abonnement. Henvendelser om ud- eller indmeldelse bedes rettet til formanden Annemette Kjærgård (mailadresse: musak@horsens.dk ), postadresse Horsens Museum, Sundvej 1a, 8700 Horsens eller ved henvendelse per mail via foreningens hjemmeside www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

   

 

 

 

 

 

Amatørerne mødes kl. 19.00 i Nørregade: torsdagene den 13. og 27. september, 11. oktober, 8. og 22. november, 6. december, 3. og 17. januar, 14. og 28. februar 2013.

 

 

KALENDEREN:

11.09 Havnens historie. Byvandring

 

18.09 Offerskikke i Bondestenalderen. Foredrag

 

26.09 Bemærk byen. Guidet tur

 

30.09 Gudenåkultur. Guidet tur

 

03.10 Dagligdag i fængslet. Foredrag og rundvisning

 

07.10 Oldtid og historie rundt om Hammersholm . Guidet tur

 

09.10 Det dunkle Horsens. Byvandring

 

10.10 Våbenofferfund i Porskær Mose. Foredrag

 

25.10 Skeletter Fortæller. Rundvisning i udstilling

 

28.10 Boller Slot. Rundvisning

 

07.11 Mosens Døde. Foredrag

 

07.11 Fængselssygeplejersken fortæller. Foredrag og rundvisning

 

13.11 Franciskanerklostre i Danmark. Foredrag og rundvisning

 

14.11 Lægekunst og medicinhistorie i middelalderen .   Foredrag

 

21.11 Horsens Midtby 1980-1995. Rundvisning i udstilling

 

25.11 Skeletter Fortæller. Rundvisning i udstilling

 

05.12 Fængselspræsten fortæller . Foredrag og rundvisning

 

10.12 Julemøde.

 

12.12 De ni Læsninger

 

31.01 Nyt fra den Arkæologiske Arbejdsmark . Foredrag

medlemsblad nr. 28, maj 2012

HORSENS KULTURHISTORISKE FORENING

 

Medlemsblad nr. 28, maj 2012

 

red. Annemette Kjærgård

 

 

__________________www.horsenskulturhistoriskeforening.dk


SIDEN SIDST:

 

FÆNGSELSMUSEET ÅBNER

17. maj åbner Fængselsmuseet på FÆNGSLET – en længe ventet begivenhed, som vi ser frem til med stor spænding. Museum Horsens, der er ansvarlig for den store og unikke samling af genstande fra det tidligere Horsens Statsfængsel, har produceret Fængselsmuseets udstilling, men står ikke for selve driften af FÆNGSLET. Derfor giver årskortet ikke gratis adgang til Fængselsmuseet, men vi arbejder på at få en aftale om en reduceret entrepris for foreningens medlemmer. Desuden har vi arrangeret to guidede rundvisninger i juni måned til en fordelagtig pris – læs mere om arrangementet længere inde i bladet.

 

OFFERSKIK -  RITUEL RENSELSE, SONING, SAMMENHOLD

Temaet for efterårets foredrag er offerskikke i forhistorisk tid. Dette emne har altid optaget både arkæologer og historiske interesserede uhyre meget, for de mange forskelligartede offernedlæggelse har det til fælles, at der er tale om bevidste og ofte iscenesatte nedlæggelser og ikke resultater af en tilfældig affaldsdeponering. Samtidig er de ofte også de sværest tolkelige fund – er de et udtryk for en forbindelse mellem de levende og de døde, er de en manifestation af fællesskabets handlinger, eller måske et eksempel på den enkeltes forsøg på at sone eller indgå en aftale med en guddommelig magt. Efterårets foredragsholdere nærmer sig emnet fra forskellige vinkler og dækker hver forskellige perioder i den førkristne tid.

 

BOLLER SLOT

Som det kunne læses i blad nr. 27, håber vi på at kunne tilbyde en guidet rundvisning på Boller Slot til efteråret. Om arrangementet kan gennemføres, vides ikke før senere på året, hvorfor det ikke optræder det i denne arrangementskalender, men vi håber at kunne afholde det.

 

 

FORENINGEN ARRANGERER

i samarbejde med Museum Horsens

 

 

03.05. St. Bededagsaften - tur til aktuel udgravning

Traditionen tro holder vi Bededagsaften med besøg på en aktuel udgravning, hvorefter vi stuver os sammen i en skurvogn eller et andet trangt sted og spiser hveder.

BEMÆRK: Afgang fra museet på Sundvej kl. 17.30, hvor der vil være mulighed for kørelejlighed.

Pris 25,-kr; betales ved fremmøde. Ingen tilmelding.

 

12.05. S/S Agda s forlis – tur til Endelave

Under sejladsen fra Horsens til Endelave stødte damperen s/s Agda den 14. januar 1944 på en mine og forliste. På museet på Endelave fortælles historien om det tragiske forlis. Vi har arrangeret en

en-dags tur med besøg på museet, frokost og hyggeligt samvær og sluttelig et besøg i Endelave kirke. Tilmelding til turen er lukket, men programmet for turen bringes for sikkerheds skyld igen.

 

Program for turen:

 

Kl. 9.45 afgang fra Snaptun med færgen til Endelave. Ombord vil der være kaffe, te og rundstykker.

 

Kl. 10.45 ankomst til Endelave, hvorefter vi går de 500 m til Endelave Museum. Her får vi en rundvisning, og bagefter mulighed for at se os omkring på egen hånd.

 

Kl. 13.00 – 14.45 frokost efterfulgte af kaffe og kage på Endelave kro.

 

Kl. 15.00 besøger vi Endelave kirke, omvisning ved Annemette Kjærgård.

 

Kl. 16.15 afgang fra Endelave. Ombord vil der kunne købes en øl eller vand.

 

Kl. 17.15 ankomst til Snaptun.

 

Tilmelding fra 1. marts til Annemette Kjærgård på telefon 2260 4183 eller per mail: musak@horsens.dk. Sidste frist for tilmelding senest den 23. april. Husk at gøre opmærksom på, om du har brug for kørelejlighed til og fra Snaptun.

Pris 250,-kr. for medlemmer og 350,-kr. for ikke medlemmer. Der betales ved fremmøde.

 

 

21.05. Margrete den Første og vejen mod Kalmarunionen. Foredrag

Dronning Margrete er en af de mest fascinerende skikkelser i Nordens historie, og dannelsen af Kalmarunionen i 1397 kom til at dominere den politiske dagsorden i de følgende århundreder. Samtidig formåede hun at skabe fred i et voldshærget land ved at begrænse adelens magt. Foredraget skildrer hendes dramatiske liv og forsøger samtidig at komme tæt på dronningens personlighed ud fra de bevarede breve og beretninger. Foredragsholderen Vivian Etting, der til daglig er museumsinspektør og seniorforsker på Nationalmuseet, har skrevet flere bøger om emnet,   

BEMÆRK: Foregår på Horsens Kunstmuseum , Carolinelundsvej 2 i Horsens kl. 19.30

Gratis og ingen tilmelding.

 

02.06. Sommertræf

Sommertræffet er det første af sin slags og vil forhåbentlig gå hen og blive en tradition. Skabelonen er en dags-udflugt til en lokal, seværdig lokalitet, hvortil knyttes et spændende foredrag, noget godt at spise og hyggeligt samvær.

Vi mødes ved indgangen til Glud Museum kl. 12.15, hvor museumsinspektør Lykke Olsen viser rundt og fortæller om museets nye projekter og bygninger. Frokosten serveres for os kl. 13.15  i ”Salen”, som er museets forsamlingssal. Ca. kl. 14.15 holder Lykke Olsen et kort foredrag om arbejdet med de historiske bygninger i Horsens og Hedensted kommuner. Herefter serveres der kaffe, te og kage.

Herefter er der mulighed for at gå lidt rundt på egen hånd inden vi vender tilbage til Horsens ved 17 tiden.

 

Tilmelding til Museum Horsens, afdelingen på Sundvej, tlf.: 7629 2350. Begrænset deltagerantal efter princippet først til mølle. Sidste frist for tilmelding 17. maj.

 

Mødested: hovedindgangen til Glud Museum kl. 12.15. Ønsker du at benytte offentlige transport, afgår bus 104 fra Horsens rutebilstation kl.11.48 og standser tæt ved museet. Bus 104 kører fra Glud tilbage mod Horsens kl. 17.23.

Pris: 80,-kr. for medlemmer og 110,-kr. for ikke-medlemmer. Der betales ved fremmøde.

 

 

17.06. Rundvisning på Fængslet

Guidet rundvisning i, som der står på hjemmesiden: ” …. verdens største fængselssamling, hvor man på en spændende rundtur i det gamle statsfængsel får indblik i fængselslivet gennem 160 år set fra såvel den indsattes som den ansattes synsvinkel. Der venter museumsgæsten en unik og mindeværdig oplevelse.”

Der er ganske mange trapper, og turen rundt varer ca. 75 minutter, så den er ikke egnet for meget dårligt gående.

Der er begrænset deltagerantal til rundvisningen efter princippet først til mølle.

Køb af billetter kan ske ved henvendelse til Museum Horsens, Sundvej 1A i perioden fra den 8. maj og frem til og med 8. juni. Prisen er 70 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke-medlemmer.

Mødested: Kl. 13.55 på p-pladsen foran hovedindgangen – rundvisningen starter kl. 14.00.

 

 

05.08, 24.-25.8 og 09.09. Middelalderfestival Arrangementer

Igen i år deltager foreningen i Europæisk Middelalderfestival. Vi starter den 5. august med en arbejdssøndag i Nørregade 31, hvor vi finder udstyret frem og klargør til festivalen. Selve festivalen løbes i gang med opstilling af boden torsdag den 23. august, mens selve festivalen afvikles fredag og lørdag. Den endelige oprydning i Nørregade sker søndag den 9. september.

Vi opfordrer alle til at give en hånd med – mød enten op i Nørregade den 5. august eller kontakt Erik Kristiansen eller Annemette Kjærgård.

 

 

18.09. Offerskikke i Bondestenalderen

Som arkæologer støder vi på stenalderbøndernes rituelle liv gennem fund af økseofringer og undersøgelser af samlingsanlæg, kulthuse og begravelser. Arkæolog ved Museum Horsens Martin Krogh Nielsen fortæller med udgangspunkt i østjyske fund og undersøgelser om offerfund og dødekult i bondestenalderen.

Foregår på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2 i Horsens kl. 19.00.

Gratis og ingen tilmelding

 

 

07.11.  Mosens Døde

Lige siden fundet af Tollundmanden, Ellingkvinden, Grauballemanden, moseligene fra Borremose og Søgaard Mose har han og de øvrige døde fundet i moser, været genstand for stor interesse fra forskere fra mange forskellige discipliner. Tidligere museumschef fra Silkeborg Museum Christian Fischer fortæller om resultaterne af de seneste undersøgelser foretaget af tekstilforskere, læger, atomfysikere og arkæologer, og kommer med et bud på historierne bag de dødes skæbne og dens religiøse kontekst. 

Arrangeret i samarbejde med Historisk Samfund for Sydøstjylland

Foregår på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2 i Horsens kl. 19.00.

Gratis og ingen tilmelding

 

 

 

MUSEUM HORSENS OG BYARKIVET ARRANGERER

                      i samarbejde med Horsens Kulturhistoriske Forening:

    

20.05. Hvad fortæller Oldtidshøjene. Vandretur i Hansted Skov

I Hansted Skov med sine dybe kløfter og stejle bakker gemmer der sig længst oppe mod øst 14 gravhøje. Arkæolog Allan Skov Larsen går turen fra høj til høj og fortæller undervejs.

Husk fortøj og tøj til føret.

Mødested: Vejkrydset Vandmøllevej og Fru Haves vej (nord for vandværket, Vandmøllevej 20, Horsens). Varighed: fra kl. 11.00 til ca. 12.30.

Parkering i skovkanten langs med Vandmøllevej.

Gratis og ingen tilmelding.

 

16.06. Uldum-pigens sidste rejse. Vandretur i Uldum Kær

Fund af menneskedele tyder på, at mennesker er ofret i mosen. Et kranie fra en 11-12 årig pige (i dag udstillet på Uldum Mølle) og et skelet af en mand kan være ofret til guderne som led i en frugtbarhedskult og herefter lagt i mosens tørv. Turen går til offerstedet, og undervejs fortæller arkæolog Allan Skou Larsen om mosen som helligested, jernalderens kulturlandskab samt jernaldermenneskets øvrige aktiviteter i kæret.

Husk tøj og fodtøj til føret.

Mødested: Ved fugletårnes i Uldum Kær, Kærvejen 59 i Uldum.

Varighed: fra kl. 11.00 til ca. 12.30.

Gratis og ingen tilmelding.

 

30.06. og 01.07. Skeletterne fortæller. Rundvisning i den nye udstilling på Sundvej.

Horsens Museum har siden 2006 udgravet mere end 1000 grave fra Middelalderen. De døde har givet os megen ny viden om levevilkårene på Horsensegnen i Middelalderen. Nu bliver der lejlighed for at møde disse mennesker i museets nye særudstilling, hvor skeletterne får kød og blod og selv fortæller deres historie.

Rundvisning i særudstillingen på Horsens Museum, Sundvej 1 orsens MusaeumH ved museumsinspektør Anders Horsbøl Nielsen kl. 13.00, begge dage.

Gratis og ingen tilmelding

 

10.10. Jernalderens våbenofferfund i Porskær Mose

Foredrag ved arkæolog i Kulturarvsstyrelsen Anne Nørgaard Jørgensen om de lokale våbenofferfund fra Porskær og Dallerup sø, der har været lidt oversete i forhold til de samtidige, berømte fund fra Illerup Ådal og Nydam Mose.

Foregår på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2 i Horsens kl. 19.00

Gratis adgang og ingen tilmelding.

 

 

MEDDELELSER

 

Tirsdag den 24. april blev den årlige generalforsamling afholdt. Bestyrelsens forslag om en kontingentforøgelse på 10,-kr. blev vedtaget, således at et års medlemskab fremover koster 150,-kr. Kontingentforøgelsen vil være med til at sikre, at vi fortsat kan afholde foredrag af høj kvalitet.

 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:   

Formand

Annemette Kjærgård

Odensegade 34, 4. s. tv

8000Arhus C         

Tlf: 2260 4183

musak@horsens.dk

 

Næstformand                              

Erik Kristiansen                           

Askevej 22

8700 Horsens

Tlf: 7561 1707

askevej22@gmail.com

            Kasserer

            Dorthe Horn Christensen                                                        

            Grædstrupvej 33

            8740 Brædstrup     

Tlf: 2868 1628                             

dorthehorn@hotmail.com

         

Sekretær                                      

Bente Egholm                             

Bygholm Parkvej 17 A, 3. Th

8700 Horsens

Tlf: 2511 2599                             

bastet1_3@hotmail.com

                               

Bestyrelsesmedlem                     

Anni Aagaard

Smedegade 12, 1. Th

8700 Horsens         

Tlf: 5091 6152

anni.aagaard@stofanet.dk

            Bestyrelsesmedlem                      

Mai Britt Rieper Zeuthen                                  

Moseparken 38

8722 Hedensted

Tlf: 3024 0610

mbz@horsens.dk

                                                                          

Bestyrelsesmedlem                      

Jørn Svangaard                            

Smedegade 36 1. tv

8700 Horsens         

Tlf: 4232 2217                             

jrnsvangaard@gmail.com

 

Suppleant                                    

Benedicte Overgaard

Stensballe Strandvej 14

8700 Horsens         

Tlf: 7562 9725

benedicte@overgaard.nu

 

Suppleant
            Hanne Hybschmann Thellesen
            Obovej 8
            8700 Horsens

Tlf:7564 5640                              

hanne.hybschmann@thellesen.com

 

Revisorer

Ib Jensen                                                           

Ørstedsvej 18

8700 Horsens

Tlf: 7562 9504

jensen_ib@hotmail.com

 

Egon Johansen                            

Åsvinget 8

7100 Vejle

Tlf: 3068 8631

egon.k.j@tdcadsl.dk

 

Revisorsuppleant                         

Leif Jacobsen                                                                          

Ternebakkevej 21

8770 Horsens         

            Tlf: 4092 7259

 

Elektronisk medlemsblad

Ønsker du fremover at modtage bladet i en e-mail i stedet for i papirform (og derved hjælpe Foreningen med at spare porto), send da venligst en mail til musak@horsens.dk – de medlemmer, der allerede har bedt om at modtage bladet elektronisk og fortsat ønsker det, behøver naturligvis ikke meddele det igen. Har du valgt den elektroniske udgave, modtager du også relevante pressemeddelelser kort tid før de enkelte arrangementer, oplysninger om udstillingsåbninger m.m.

 

Hjemmesiden www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

Som den opmærksomme læser vil have bemærket, har foreningens hjemmeside fået nyt navn og udseende. Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til fremover at indsende gode billeder fra foreningens arrangementer, der så vil blive lagt på hjemmesiden og vores facebook profil.

Har du gode ideer, eller er det noget på hjemmesiden du mangler, kontakt da venligst Dorthe Horn Christensen (mailadresse: dorthehorn@hotmail.com)

 

 

Ind- eller udmeldelse

Indmeldelse koster 150,-kr for et helt års abonnement. Henvendelser om ud- eller indmeldelse bedes rettet til formanden Annemette Kjærgård (mailadresse: musak@horsens.dk ), postadresse Horsens Museum, Sundvej 1a, 8700 Horsens eller ved henvendelse per mail via foreningens hjemmeside www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

 


 

KALENDEREN:

 

03.05   St. Bededagsaften-arrangement. Aftenudflugt

 

12.05  Endelave. Dagsudflugt

 

20.05  Oldtidshøjene i Hansted Skov. Vandretur

 

21.05  Margrethe den Første og vejen mod Kalmarunionen .

Foredrag (Kunstmuseet)

 

16.06  Uldum Kær. Vandretur

 

17.06  Fængselsmuseet. Rundvisning i udstillingen

 

30.06 og 01.07  Skeletterne fortæller. Rundvisning i udstillingen på Sundvej

 

02.06   Sommermøde

 

17.06   Fængselsmuseet. Guidet rundvisning

 

05.08   Arbejdssøndag i Enkeboligen

 

24.-25.08 Middelalderfestival

 

09.09  Arbejdssøndag i Enkeboligen

 

18.09 Offerskike i Bondestenalderen. Foredrag

 

10.10 Våbenofferfund i Porskær Mose. Foredrag

 

07.11 Mosens Døde. Foredrag

 

 

 

 

Amatørerne mødes kl. 19.00 i Nørregade: torsdagene 10. og 24. maj og 7. juni. Herefter er der sommerferie, hvorefter vi mødes igen torsdag den 13. og 27. september og 11. og 25. oktober.

Medlemsblad nr 27, april 2012

HORSENS KULTURHISTORISKE FORENING

 

Medlemsblad nr. 27, marts 2012

 

red. Dorthe Horn Christensen og Annemette Kjærgård

 

 

www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

SIDEN SIDST:

Lørdag den 17. marts afviklede foreningen to ture bag Bollers tykke mure, guidet på bedste vis af Annette Hoff. Interessen for turen var så stor, at mange forgæves forsøgte at få billetter til de to ture. Vi arbejder derfor på at få arrangeret en ekstra tur til efteråret. Lykkes det, vil det blive annonceret i septemberudgaven af medlemsbladet.

Arrangementskalenderen er igen fuldt besat. Af forskellige årsager er det ikke muligt at afholde de forskellige arrangementer samme sted, så husk at læse på, hvor de enkelte arrangementer foregår. Forårets tema ”Tyske Spor” fortsætter efter det velbesøgte foredrag om Atlantvolden med foredraget 18. april om retsopgøret efter 5. maj (foredraget holdes på Horsens Bibliotek) og afsluttes med turen til Endelave. Det er efterhånden nok gået op for de fleste, at Horsens er værtsby for det danske EU-formandsskab i april, maj og juni måned i år. Det markerer vi ved et foredrag om en anden og langt ældre union, nemlig Kalmarunionen, og om dens ingeniør dronning Margrethe I. Dette foredrag foregår på Horsens Kunstmuseum.

Det er atter tid til at afholde den årlige generalforsamling. Bemærk at den i år foregår den i den gamle Byrådssal på Byarkivet. Efter generalforsamlingen trakteres der med kaffe, kage og foredrag om resultaterne af nyregistreringen af Nørregade 6. Vi håber, I møder talstærkt op og med masser af gode ideer og forslag.

Som tidligere fortalt besluttede bestyrelsen på grund af travlhed i forbindelse med middelalderfestivalen at afskaffe den gamle Høstfest om til fordel for et nyt tiltag: et Sommertræf. Vi afholder nu det første af slagsen; Denne gang på Glud Museum lørdag den 2. juni. Om programmet for arrangementet kan læses længere inde i bladet.

 

FORENINGEN ARRANGERER

i samarbejde med Horsens Museum

 

18.04. Straffelejren Fårhus; Landssvigerne og retsopgøret. Foredrag

I maj 1945 skiftede interneringslejren Frøslev navn til Fårhuslejren. Det skete, fordi den nu skulle bruges som internerings- og straffelejr for personer, som modstandsbevægelsen og senere det danske politi arresterede med henblik på retsopgøret. Forfatter og leder af Frøslevlejrens Museum Henrik Skov Kristensen har efter flere års forskning udgivet et stort værk om retsopgøret efter 2. verdenskrig, og på den baggrund fortæller han i dette foredrag om retsopgøret med landssvigere og medlemmer af det tyske mindretal, der havde arbejdet sammen med besættelsesmagten, og om livet bag pigtråden. Foredraget er arrangeret i samarbejde med Horsens Museum som en markering af Forskningens Døgn.

BEMÆRK: Foregår på Horsens Bibliotek , Tobaksgården i Horsens kl. 19.30.

Gratis og ingen tilmelding.

 

 

03.05. St. Bededagsaften - tur til aktuel udgravning

Traditionen tro holder vi Bededagsaften med besøg på en aktuel udgravning, hvorefter vi stuver os sammen i en skurvogn eller et andet trangt sted og spiser hveder.

BEMÆRK: Afgang fra museet på Sundvej kl. 17.30, hvor der vil være mulighed for kørelejlighed.

Pris 25,-kr; betales ved fremmøde. Ingen tilmelding.

 

12.05. S/S Agda s forlis – tur til Endelave

Under sejladsen fra Horsens til Endelave stødte damperen s/s Agda den 14. januar 1944 på en mine og forliste. På museet på Endelave fortælles historien om det tragiske forlis. Vi har arrangeret en

en-dags tur med besøg på museet, frokost og hyggeligt samvær og sluttelig et besøg i Endelave kirke.

 

Program for turen:

 

Kl. 9.45 afgang fra Snaptun med færgen til Endelave. Ombord vil der være kaffe, te og rundstykker.

 

Kl. 10.45 ankomst til Endelave, hvorefter vi går de 500 m til Endelave Museum. Her får vi en rundvisning, og bagefter mulighed for at se os omkring på egen hånd.

 

Kl. 13.00 – 14.45 frokost efterfulgte af kaffe og kage på Endelave kro.

 

Kl. 15.00 besøger vi Endelave kirke, omvisning ved Annemette Kjærgård.

 

Kl. 16.15 afgang fra Endelave. Ombord vil der kunne købes en øl eller vand.

 

Kl. 17.15 ankomst til Snaptun.

 

Tilmelding fra 1. marts til Annemette Kjærgård på telefon 2260 4183 eller per mail: musak@horsens.dk. Sidste frist for tilmelding senest den 23. april. Husk at gøre opmærksom på, om du har brug for kørelejlighed til og fra Snaptun.

Pris 250,-kr. for medlemmer og 350,-kr. for ikke-medlemmer. Der betales ved fremmøde.

 

 

21.05. Margrete den Første og vejen mod Kalmarunionen. Foredrag

Dronning Margrete er en af de mest fascinerende skikkelser i Nordens historie, og dannelsen af Kalmarunionen i 1397 kom til at dominere den politiske dagsorden i de følgende århundreder. Samtidig formåede hun at skabe fred i et voldshærget land ved at begrænse adelens magt. Foredraget skildrer hendes dramatiske liv og forsøger samtidig at komme tæt på dronningens personlighed ud fra de bevarede breve og beretninger. Foredragsholderen er Vivian Etting, der til daglig er museumsinspektør og seniorforsker på Nationalmuseet og desuden har forfattet flere bøger om Margrethe den Første og hendes samtid.  

BEMÆRK: Foregår på Kunstmuseet , Carolinelundsvej 2 i Horsens kl. 19.30

Gratis og ingen tilmelding.

 

02.06. Sommertræf

Sommertræffet er det første af sin slags og vil forhåbentlig gå hen og blive en tradition. Skabelonen er en dags-udflugt til en lokal, seværdig lokalitet, hvortil knyttes et spændende foredrag, noget godt at spise og hyggeligt samvær.

Vi mødes ved indgangen til Glud Museum kl. 12.15, hvor museumsinspektør Lykke Olsen viser rundt og fortæller om museets nye projekter og bygninger. Frokosten serveres for os kl. 13.15  i ”Salen”, som er museets forsamlingssal. Ca. kl. 14.15 holder Lykke Olsen et kort foredrag om arbejdet med de historiske bygninger i Horsens og Hedensted kommuner, hvorefter der serveres kaffe, te og kage.

Herefter er der mulighed for at gå lidt rundt på egen hånd inden vi vender tilbage til Horsens ved 17 tiden.

 

Tilmelding til Horsens Museum, tlf.: 7629 2350. Begrænset deltagerantal efter princippet først til mølle. Sidste frist for tilmelding 17. maj.

Mødested: hovedindgangen til Glud Museum kl. 12.15. Ønsker du at benytte offentlige transport, afgår bus 104 fra Horsens rutebilstation kl.11.48 og standser tæt ved museet. Bus 104 kører fra Glud tilbage mod Horsens kl. 17.23.

Pris: 80,-kr. for medlemmer og 110,-kr. for ikke medlemmer. Der betales ved fremmøde.

 

 

HORSENS MUSEUM OG BYARKIVET ARRANGERER

                      i samarbejde med Horsens Kulturhistoriske Forening:

 

 

21.04. Landet mellem bækkene – vandretur rundt om Hjortsvang

Humlehøj, Pottehøj, Kokhøje og Firehøje er alle oldtidshøje og vidner om bebyggelse og aktiviteter fra alle faser af bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen. Oldtidens mennesker færdedes i agerlandet mellem Tørring Bæk og Aale Bæk, i græsningsområderne ved moserne samt i Hjortsvang, Tørring og Uldum Kær. Med udgangspunkt i Hjortsvang Museums oldtidssamling går arkæolog Allan Skov Larsen turen langs nogle af de gamle fundsteder rundt om landsbyen Hjortsvang. Der sluttes af på museet, hvor der vil kunne købes kaffe og brød.

Husk tøj og fodtøj til føret.

Mødested: Hjortsvang museum, Bækvej 20, 7160 Tørring kl. 10.00, varighed ca. 2 timer.

Arrangeres af Horsens Museum og Hjortsvang Museum; Pris 25,-kr. (entré til Hjortsvang Museum). Betales ved fremmøde. Ingen tilmelding.

 

 

20.05. Hvad fortæller Oldtidshøjene. Vandretur i Hansted Skov

I Hansted Skov med sine dybe kløfter og stejle bakker gemmer der sig længst oppe mod øst 14 gravhøje. Arkæolog Allan Skov Larsen går turen fra høj til høj og fortæller undervejs.

Husk fortøj og tøj til føret.

Mødested: Vejkrydset Vandmøllevej og Fru Haves vej (nord for vandværket, Vandmøllevej 20, Horsens). Parkering i skovkanten langs med Vandmøllevej.

Gratis og ingen tilmelding.

 

16.06. Uldum-pigens sidste rejse. Vandretur i Uldum Kær

Fund af menneskedele tyder på, at mennesker er ofret i mosen. Et kranie fra en 11-12 årig pige (i dag udstillet på Uldum Mølle) og et skelet af en mand kan være ofret til guderne som led i en frugtbarhedskult og herefter lagt i mosens tørv. Turen går til offerstedet, og undervejs fortæller arkæolog Allan Skou Larsen om mosen som helligested, jernalderens kulturlandskab samt jernaldermenneskets øvrige aktiviteter i kæret.

Husk tøj og fodtøj til føret.

Mødested: Ved fugletårnes i Uldum Kær, Kærvejen 59 i Uldum, kl. 11. Varighed ca. 1½ time.

Gratis og ingen tilmelding.

 

MEDDELELSER:

 

 

Hermed indkaldes til:

 

 

GENERALFORSAMLING 2012 i

HORSENS KULTURHISTORISKE FORENING

 

TIRSDAG DEN 24. APRIL 2012 kl. 19.30

I DEN GAMLE BYRÅDSAL,

BYARKIVET, SØNDERGADE 26.

 

DAGSORDEN:

 

1.    Valg af dirigent

 

2.    Formandens beretning

 

3.    Regnskab for 2010

 

4.    Regnskab for 2011

 

5.    Orientering om bestyrelsens beslutning vedrørende anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af underskud

 

6.    Fastsættelse af kontingent for 2012

(Bestyrelsen vil på generalforsamlingen foreslå en stigning på 10,-kr. til 150,-kr.)

 

7.    Indkomne forslag

 

8.    Valg i henhold til lovene

 

9.    Eventuelt

 

Alle forslag er velkomne og bedes sendt til formanden: att. Dorthe Horn Christensen, Horsens Museum, Sundvej 1A, 8700 Horsens.

 

Efter generalforsamlingen holder studerende Pia Lindholt foredrag om den bygningsarkæologiske nyregistrering af ejendommen Nørregade 6, og der serveres kaffe, te og kage.

                                           

 

Elektronisk medlemsblad

Ønsker du fremover at modtage bladet i en e-mail i stedet for i papirform (og derved hjælpe Foreningen med at spare porto), send da venligst en mail til musak@horsens.dk – de medlemmer, der allerede har bedt om at modtage bladet elektronisk og fortsat ønsker det, behøver naturligvis ikke meddele det igen. Har du valgt den elektroniske udgave, modtager du også relevante pressemeddelelser kort tid før de enkelte arrangementer, oplysninger om udstillingsåbninger m.m.

 

Hjemmesiden www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

Som den opmærksomme læser vil have bemærket, har foreningens hjemmeside fået nyt navn og udseende. Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til fremover at indsende gode billeder fra foreningens arrangementer, der så vil blive lagt på hjemmesiden og vores facebook profil.

Har du gode ideer, eller er det noget på hjemmesiden du mangler, kontakt da venligst formanden Dorthe Horn Christensen (mailadresse: dorthehorn@hotmail.com)

 

 

Ind- eller udmeldelse

Alle henvendelser om ud- eller indmeldelse bedes rettet til formanden Dorthe Horn Christensen (mailadresse: dorthehorn@hotmail.com) eller Annemette Kjærgård (mailadresse: musak@horsens.dk ), postadresse Horsens Museum, Sundvej 1a, 8700 Horsens

KALENDEREN:

 

 

18.04  Fårhus-lejren. Foredrag (Biblioteket)

 

21.04  Hjortsvang. Vandretur

 

24.04   Generalforsamling. (Byarkivet)

 

03.05   St. Bededagsaften-arrangement. Aftenudflugt

 

12.05  Endelave Museum og Kirke. Dagsudflugt

 

20.05  Oldtidshøjene i Hansted Skov. Vandretur

 

21.05  Margrethe den Første og vejen mod Kalmarunionen .

Foredrag (Kunstmuseet)

 

16.06  Uldum Kær. Vandretur

 

30.06 og 01.07  Skeletterne fortæller. Rundvisning i udstillingen på Sundvej

 

02.06   Sommermøde

 

05.08   Arbejdssøndag i Enkeboligen

 

24.-25.08  Middelalderfestival

 

09.09  Arbejdssøndag i Enkeboligen

 

 

 

 

Amatørerne mødes kl. 19.00 i Nørregade: torsdagene 19. april, 10. og 24. maj og 7. juni. Herefter er der sommerferie, hvorefter vi mødes igen torsdag den 13. september

Medlemsblad nr. 26, januar 2012

Velkommen til 2012 og dermed en ny sæson med arrangementer i Horsens Kulturhistoriske Forening. Året kommer på mange måder til at stå i forandringernes tegn. Som museumschef Anne Bjerrekær skriver om i sin nytårs hilsen på side 6 i dette nummer af medlemsbladet, bliver Horsens Museum og Horsens Kunstmuseum i løbet af 2012 til den fælles institution Museum Horsens. Og Byarkivets nuværende bolig i Søndergade er blevet sat til salg, hvilket betyder at Byarkivet skal flytte - hvornår og hvorhen er endnu uvist. Og af betydning for afholdelsen af kommende foredrag, så udløber aftalen om byens foreningers vederlagsfrie brug af Håndværkerforeningen i 2012. Arrangementer kommer således til at foregå forskellige steder i byen, så husk at se under de enkelte foredrag, møde og ture, hvor de afholdes. I sidste blad annoncerede vi således, at foredraget ”Årets Udgravninger” den 31. januar ville blive afholdt i Håndværkerforeningen – dette arrangement er nu flyttet til Horsens Kunstmuseum.

 

Titlen på den ene af forårets foredragsrækker er: Tyske spor i Danmark, fra 1940-50. Foredragene om henholdsvis Atlantvoldene og Fårhuslejren tager sit afsæt i helt nye undersøgelser og forskningsarbejde uden direkte, nær tilknytning til lokale forhold, mens turen til Endelave Museum handler om begivenheder, der i den grad foregik ganske tæt på.

 

Forårets anden foredragsrække vil i anledning af det danske EU-formandsskab handle om unioner. De enkelte foredrag vil blive annonceret i næste blad.

Midsommermødet vil blive afholdt den 2. juni, så sæt kryds i kalenderen; Programmet for arrangementet kommer med næste blad.

 

 

FORENINGEN ARRANGERER

i samarbejde med Horsens Museum

 

 

12.03. Atlantvoldene. Foredrag om det tyske forsvarsbyggeri i Danmark 1940-45

Under krigen byggede den tyske besættelsesmagt et vældigt befæstningsværk langs den jydske vestkyst. Dette byggeri var en del af den såkaldte Atlantvold, der i sin fulde udstrækning strakte sig fra Nordkap i Norge til den spanske grænse. I Danmark bestod den bl.a. af forskellige bunkertyper og minefelter – således blev der alene på Fanø opført ca. 300 bunkere. Museumsinspektør Jens Andersen ved Museumscenter Hanstholm fortæller om det tyske forsvarsbyggeri, herunder bl.a. om undersøgelsen af en mandskabsbunker, der blev opdaget i 2008 efter at have ligget helt uforstyrret hen siden den i hast blev forladt af tyskerne i maj 1945.

Foregår på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2 i Horsens kl. 19.30.

Gratis og ingen tilmelding.

 

17.03. Rundvisning på Boller Slot

Nu er der mulighed for at komme på en guidet tur til Boller Slot, der denne gang foregår inde på selve herregården. Museumsinspektør Annette Hoff viser os rundt gennem Bollers sale, stuer og hvælvede køkkenrum.

Der er begrænset deltagerantal til de to ture af en times varighed, der vil blive afviklet kl. 14.00 og 15.10.

Køb af billetter kan ske ved henvendelse til Horsens Museum, Sundvej 1A i perioden fra den 1. februar og frem til og med 7. marts. Prisen er 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke medlemmer.

Mødested: på broen ved indgangen til Boller Slot.

 

03.05. St. Bededagsaften-tur til aktuel udgravning.

Traditionen tro holder vi bededagsaften med besøg på en aktuel udgravning, hvorefter vi stuver os sammen i en skurvogn eller et andet trangt sted og spiser hveder. Afgang fra museet på Sundvej kl. 17.30, hvor der vil være mulighed for kørelejlighed.

Pris 25,-kr, betales ved fremmøde. Ingen tilmelding.

 

12.05. S/S Agda s forlis – tur til Endelave

Under sejladsen fra Horsens til Endelave stødte damperen s/s Agda den 14. januar 1944 på en mine og forliste. På museet på Endelave fortælles historien om det tragiske forlis. Vi har arrangeret en  en-dags tur med besøg på museet, frokost og hyggeligt samvær og sluttelig et besøg i Endelave kirke.

 

Program for turen:

 

Kl. 9.45 afgang fra Snaptun med færgen til Endelave. Ombord vil der være kaffe, te og rundstykker.

 

Kl. 10.45 ankomst til Endelave, hvorefter vi går de 500 m til Endelave Museum. Her får vi en rundvisning, og bagefter mulighed for at se os omkring på egen hånd.

 

Kl. 13.00 – 14.45 frokost efterfulgte af kaffe og kage på Endelave kro.

 

Kl. 15.00 besøger vi Endelave kirke, omvisning ved Annemette Kjærgård.

 

Kl. 16.15 afgang fra Endelave. Ombord vil der blive serveret en øl eller vand.

 

Kl. 17.15 ankomst til Snaptun.

 

Tilmelding fra 1. marts til Annemette Kjærgård på telefon 2260 4183. Sidste frist for tilmelding senest den 23. april. Husk at gøre opmærksom på, om du har brug for kørelejlighed til og fra Snaptun.

Pris 250 for medlemmer og 350 for ikke medlemmer. Der betales ved fremmøde.

 

 

18.04. Straffelejren Fårhus; Landssvigerne og retsopgøret   

I maj 1945 skiftede interneringslejren Frøslev navn til Fårhuslejren. Det skete fordi den nu skulle  bruges som internerings- og straffelejr for personer, som modstandsbevægelsen og senere det danske politi arresterede med henblik på retsopgøret. Forfatter og leder af Frøslevlejrens Museum Henrik Skov Kristensen fortæller om retsopgøret med landssvigere og medlemmer af det tyske mindretal, der havde arbejdet sammen med besættelsesmagten, og om livet bag pigtråden.

Foregår på Horsens Bibliotek, Tobaksgården i Horsens kl 19.30.

Gratis og ingen tilmelding.

 

 

 

 

HORSENS MUSEUM OG BYARKIVET ARRANGERER

                      i samarbejde med Horsens Kulturhistoriske Forening:

 

 

25. 01. Workshop på Byarkivet

Hvad lavede vore bedsteforældre under Anden Verdenskrig?

Workshop om arbejdet med kilderne til krigen og modstandskampen, sabotagen, de illegale blade, den illegale efterretningstjeneste og meget mere.

Workshoppen finder sted på Byarkivet, Søndergade 29, fra kl. 19 og foregår under ledelse af arkæolog Felix Vestergaard.

Deltagelse er gratis og alle er velkomne.

 

 

31.01. Foredrag om årets arkæologiske udgravninger

Arkæologer ved Horsens Museum fortæller om resultater af nogle af de vigtigste udgravninger og undersøgelser i det forgangne år.

Foregår på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2 i Horsens kl. 19.30.

Gratis og ingen tilmelding.

 

08.02. Rundvisning i Fængslet 2.0

Museumsinspektør Maria Berg Briese fortæller om museets store satsning på fængselshistorie og viser rundt i fængselsudstillingen Alberti – Fange Nr. 75.

Foregår på Horsens Museum, Sundvej 1a kl. 19.00, varighed ca. 1 time.

Normal entré, gratis rundvisning og ingen tilmelding.

 

14.02. Vestbyen i Horsens

Byvandring gennem byens vestkvarter gennem Smedegade, Fabriksvej og Fussingsvej, hvor historiker Anne Katrine Nagel Christensen undervejs fortæller om bl. a. Horsens sidste æresborger, en ”finansborgmester”, byens arbejderboliger og Danmarks første kvindeseminarium.

Mødested: Smedegade 91 ”Generalsgården” kl. 16.00, varighed ca. 1 time. Slutsted: Fussingsvej 8.

Gratis og ingen tilmelding

 

21.02. Østbyen i Horsens

Byvandring gennem østbyen, der voksede frem på marker, der stødte op til den gamle park Lunden og til bebyggelsen i Stjernholmsgade. Arkivar Bodil Møller Knudsen fortæller på denne tur om den første moderne byplanlægning fra omkring 1900, og om østbyens gadeforløb og bebyggelses karakter.

Mødested: Klosterkirken i Borgergade, på sydsiden af kirkegården kl. 16.00. Slutsted: ved krydset Havnealle og Borgergade/Slotsgade. Varighed ca. 1 time.

Gratis og ingen tilmelding.

 

28.02. Bindingsværkshuse i Horsens

 

I Horsens findes der en del bindingsværkshuse, der dog er spredt ud over byen og ikke umiddelbart præger bybilledet. De ældste, der stammer helt tilbage fra 1500-tallet, ses ikke ude fra gaden, men gemmer sig bag murede facader og i baggårde. Arkæolog Lars Pagh fortæller på denne byvandring om bindingsværkhuse primært Søndergade og Nørregade og om Horsens Museums bygningsarkæologiske undersøgelse af nogle af husene.

 

Mødested: Søndergade 26 (foran Byarkivet) kl. 16.00, varighed ca. 1 time.

Gratis og ingen tilmelding.

 

29.02. Horsens Midtby 1980-1995

I anledning af åbningen den 28. februar af fotoudstillingen Horsens Midtby 1980-1995 viser arkivar Bodil Møller Knudsen rundt i udstillingen. Udstillingen viser billeder fra nogle af de mest skelsættende år i byens moderne historie, hvor gadernes og husenes udseende forandredes dramatisk; Gågaderne opstod, de faste markiser blev taget ned og facadernes renoveredes og fik nye farver.

Foregår på Byarkivet, Søndergade 26, kl. 16.00.

Gratis og ingen tilmelding

 

06.03. Rundt om havnen

Der har altid eksisteret en bynær havn i Horsens. Gennem tiden ændrede den sig fra en åhavn til en moderne industrihavn, og snart vil byggeri uden relation til havneerhverv og -aktiviteter ændre områdets udseende. Arkæolog Allan Skou Larsen guider turen langs den nu opfyldte å til dens tidligere udløb, hvor også den gamle inderhavn lå, og hen til sydhavnens kulørte klondike.

Mødested: det gamle pakhus på Åboulevarden 85 (for enden af Badstuestræde) kl. 16.00. Slutsted ved bådebroerne i sydhavnen. Varighed ca. 1 time.

Gratis og ingen tilmelding.

 

18.03. Kirketur: Kør-selv-tur til Tyrsted og Uth kirker

Arkæolog Lars Pagh viser rundt i kirkerne i Tyrsted og Uth sogne, hvor der ses nærmere på historien for hver af de to vidt forskellige kirker. Tyrsted Kirke er en romansk kirke fra 1100-tallet, mens Uth kirke er en af vore få renæssance kirke, opført i 1577 af Karen Gyldenstierne til Boller. Transport i egen bil (eller på cykel).

Mødested: Tyrsted kirke, Kirkevej 20 i Horsens kl. 14.00. Slutsted: Uth kirke ca. kl. 16.00.

Gratis og ingen tilmelding.

 

21.04. Landet mellem bækkene – vandretur rundt om Hjortsvang

Humlehøj, Pottehøj, Kokhøje og Firehøje er alle oldtidshøje og vidner om bebyggelse og aktiviteter fra alle faser af bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen. Oldtidens mennesker færdedes i agerlandet mellem Tørring Bæk og Aale Bæk, i græsningsområderne ved moserne samt i Hjortsvang, Tørring og Uldum Kær. Med udgangspunkt i Hjortsvang Museums oldtidssamling går arkæolog Allan Skov Larsen turen langs nogle af de gamle fundsteder rundt om landsbyen Hjortsvang. Der sluttes af på museet, hvor der vil kunne købes kaffe og brød.

Husk tøj og fodtøj til føret.

Mødested: Hjortsvang museum, Bækvej 20, 7160 Tørring kl. 10.00, varighed ca. 2 timer.

Arrangeres af Horsens Museum og Hjortsvang Museum; Pris 25,-kr (entré til Hjortsvang Museum). Betales ved fremmøde. Ingen tilmelding.

 

20.05. Vandretur i Hansted Skov.

I Hansted Skov med sine dybe kløfter og stejle bakker gemmer der sig længst oppe mod øst 14 gravhøje. Arkæolog Allan Skov Larsen går turen fra høj til høj og fortæller undervejs.

Husk fortøj og tøj til føret.

Mødested: Vejkrydset Vandmøllevej og Fru Haves vej (nord for vandværket, Vandmøllevej 20, Horsens). Parkering i skovkanten langs med Vandmøllevej.

Gratis og ingen tilmelding.

 

 

 

Nytårshilsen fra Horsens Museum

 

Jeg vil gerne benytte disse linier til at takke jer alle for stor opbakning i året, der gik, og for de mange gode oplevelser, som Kulturhistorisk Forening løbende beriger Horsens og omegn med.

 

Oplevelser og udfordringer i 2011 var mange - men mest tålmodighed og omstillingsparathed var nok påkrævet af Byarkivets medarbejdere og frivillige, da der i foråret blev konstateret skimmelangreb i bygningen - med deraf følgende omfattende renovering og megen flytten rundt på medarbejdere og arkivalier mm. Og så har Byrådet endda efterfølgende valgt at sætte det gamle rådhus til salg, hvilket betyder, at Byarkivets personale og frivillige her i 2012 formodentlig skal til at finde flyttekasserne frem igen...

Nu, lige et par dage inde i 2012, ser det kommende år da også ud til at blive mindst lige så spændende og med mindst lige så mange udfordringer som året, der gik. Horsens Byråd besluttede i december at fusionere byens 2 kommunale museer: Horsens Kunstmuseum og Horsens Museum, så lige nu arbejder vi på at finde en model for det fremtidige "Museum Horsens". Valget af leder af det nye museum vil også ske her i foråret, processen aftales i disse dage. De første "sammenlægningsspor" kan dog allerede ses i forårsprogrammet, hvor det fremgår, at flere af museets og Kulturhistorisk Forenings arrangementer vil finde sted i Kunstmuseets fine lokaler.

Også på andre punkter bliver 2012 et skelsættende år. De sidste års store satsning på fængselshistorien bærer omsider frugt, og når det gamle statsfængsel i april åbner op for besøgende, får museet endelig mulighed for at udstille mange af genstandene fra Fængselssamlingen i de autentiske rammer - og det glæder vi os forfærdeligt meget til!

Aftalen løber foreløbig indtil 2018, og de næste år med opbygning af helt moderne fængselsudstillinger på FÆNGSLET bliver hårdt arbejde - men også en stor fornøjelse!

 

Ud over fængselsudstilling venter også opbygningen af en anden større udstilling, der åbner til sommer. I "Skeletter fortæller" får nogle af de over 1000 middelalderlige skeletter, museet har udgravet de seneste år, selv lov til at komme til orde og fortælle om deres liv.

 

Sidst, men ikke mindst, vil 2012 byde på nye vinde for museets arkæologiske virksomhed. Kulturstyrelsen melder her midt i januar nye - og strengere - krav ud til de museer, der ønsker at varetage det arkæologiske arbejde. Vi ved allerede nu, at vi ikke fremover kan løfte opgaven alene, og vi skal derfor i 2012 finde andre museer at samarbejde med om opgaven. I første omgang er det politisk besluttet at søge samarbejde med museerne i Silkeborg, Viborg og Randers, som kommunen i forvejen har et samarbejde med i Kulturaftalen Østjysk Vækstbånd. Det bliver spændende, både at få udmeldingerne fra Kulturstyrelsen, og at høre, hvad vi kan finde ud af med de andre museer.

 

Som det er fremgået af det ovenstående, bliver 2012 med sikkerhed et år med mange og store udfordringer for os alle. Men så er det jo godt, at man som leder har en meget dygtig og engageret flok medarbejdere at arbejde sammen med, heldigvis! Uden dem gik det slet ikke!

 

Vel mødt til arrangementer i et begivenhedsrigt 2012!

 

De bedste nytårshilsener fra

Anne Bjerrekær

Museumschef

 

 

 

MEDDELELSER:

 

Fra Bestyrelsen:                

 

Generalforsamling 2012.

Den årlige generalforsamling vil blive afholdt den 24. april kl. 19.00 i den gamle byrådssal på Byarkivet, Søndergade 29 i Horsens. Dagsorden og orientering om arrangementets foredrag vil blive udsendt med næste medlemsblad, men sæt allerede kryds i kalenderen nu.                               

 

Elektronisk medlemsblad

Ønsker du fremover at modtage bladet i en e-mail i stedet for i papirform (og derved hjælpe Foreningen med at spare porto), send da venligst en mail til musak@horsens.dk – de medlemmer, der allerede har bedt om at modtage bladet elektronisk og fortsat ønsker det, behøver naturligvis ikke meddele det igen.

 

 

Ind- eller udmeldelse

Alle henvendelser om ud- eller indmeldelse bedes rettet til formanden Dorthe Horn Christensen (mailadresse: dorthehorn@hotmail.com) eller Annemette Kjærgård (mailadresse: musak@horsens.dk), postadresse Horsens Museum, Sundvej 1a, 8700 Horsens

 


KALENDEREN:

25.01 Workshop om kilderne til krigen og modstandskampen

 

31.01 Årets udgravninger. Foredrag

 

08.02 Udstilling om fængslet . Rundvisning.

 

14.02 Vestbyen i Horsens . Byvandring

 

21.02 Østbyen i Horsens. Byvandring

 

28.02 Bindingsværkshuse i Horsens . Byvandring

 

29.02 Horsens Midtby 1980-1995. Omvisning i Byarkivets særudstilling

 

06.03 Rundt om havnen. Byvandring

 

12.03 Tysk forsvarsbyggeri i Danmark 1940-45. Foredrag

 

17.03 Boller Slot. Rundvisning

 

18.03 Kirketur - Tyrsted og Uth sogne. Kør-selv-tur med foredrag

 

18.04   Fårhus-lejren. Foredrag

 

21.04 Hjortsvang. Vandretur

 

24.04 Generalforsamling

 

03.05 St. Bededagsaften-arrangement. Udflugt

 

12.05 Endelave Museum. Tur

 

20.05 Oldtidshøjene i Hansted Skov. Vandretur

 

02.06 Midsommermøde.

 

Amatørerne mødes kl. 19.00 i Nørregade: torsdagene 26. januar, 9. og 23. februar, 8. og 22. marts, 19. april, 10. og 24. maj og 7. juni.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.11 | 16:10

OBS! Rettelse: Vedr. onsdag den 16. november: Medlemmer af foreningen har gratis adgang til besøget på Industrimuseet For ikke-medlemmer er prisen 50,- kr

...
14.05 | 21:08

Det næste medlemsblad er lige på trapperne og det er også tid for kontingentindbetaling

...
10.11 | 23:34

Det nye medlemsblad kommer lige straks, men I skal vide, at vi holder julemøde mandag den 7. december i foredragssalen på Horsens Bibliotek

...
24.10 | 23:01

Husk foredraget mandag den 9. november om valgretten til fattige og fjolser ved Grundloven af 1915 v/ Sara Smed, Forsorgsmuseet i Svendborg

...
Du kan lide denne side